Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1385130531.49

  Geðheilsa
  SÁLF3GE05(31)
  32
  sálfræði
  geðheilsa
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  31
  Í áfanganum er fjallað um geðheilsu og geðræn vandamál. Farið er yfir sögulegan bakgrunn geðsálfræðinnar og fjallað um hvað í því felst að vera heilbrigður eða eðlilegur („normal“). Rætt er um almennt geðheilbrigði og geðrækt út frá sálfræðilegum kenningum og læknisfræðilegu líkani. Lögð er áhersla á að nemendur átti sig á samspili líkamlegra og andlegra þátta í tengslum við geðheilbrigði og þróun geðraskana. Fjallað er um mikilvægi forvarna og nýjustu rannsóknir í jákvæðri sálfræði fá ítarlega umfjöllun. Nemendur kynnast leiðum til að verjast streitu og taka á afleiðingum hennar. Einnig er fjallað um ýmsar geðraskanir og helstu meðferðarúrræði við þeim. Nemendur afla sér upplýsinga um geðheilsugæslu og þá meðferð sem í boði er á Íslandi. Megináhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á geðheilsu, geðrækt og eðli geðraskana og verði þannig betur í stakk búnir til að axla ábyrgð á eigin geðheilbrigði.
  SÁLF2ÞS05(21)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ólíkum hugmyndum um andlegt heilbrigði
  • geðheilsu og geðröskunum
  • mismunandi nálgun sálfræðinnar á geðheilsu
  • helstu hugmyndum og kenningum geðsálfræðinnar
  • helstu hugmyndum innan jákvæðu sálfræðinnar
  • framlagi geðsálfræðinnar til sálfræði sem fræðigreinar og samfélagsins í heild.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • miðla sérhæfðri færni með því að beita almennum og sértækum vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum
  • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og ensku
  • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast sálfræðinni ...sem er metið með... þátttöku í umræðum í kennslustundum
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat ...sem er metið með... skýrslugerð og ítarlegri heimildasöfnun
  • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum ...sem er metið með... virknimati í áfanganum
  • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum yfir önnina
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... sjálfsmati og jafningjamati.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggist á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann er staddur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), umræður í kennslustundum og skýrslugerð. Hluti námsmats er í formi virknimats, jafningjamats og sjálfsmats.