Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1371119417.46

  Mál- og menningarsaga
  ÍSLE2MÁ05(21)
  62
  íslenska
  Mál- og menningarsaga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  21
  Í áfanganum er fjallað um sögu máls og menningar frá frumnorrænum tíma til okkar daga. Nemendur kynnast nokkrum atriðum í sögu íslensks máls frá öndverðu til nútíma, læra að lesa úr hljóðritunartáknum og kynnast helstu mállýskum á Íslandi. Nemendur kynnast norrænni goðafræði og hugmyndaheimi norrænna manna til forna auk þess sem þeir fá tækifæri til að tjá sig í ræðu og riti um efni áfangans. Nemendur fá þjálfun í ritgerðarsmíð og ábyrgri meðferð heimilda. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslustundum.
  ÍSLE2MB05(11)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • uppruna og skyldleika indóevrópskra tungumála
  • helstu málbreytingum sem orðið hafa frá frumnorrænu til íslensks nútímamáls
  • meginatriðum íslenskrar málstefnu
  • uppruna ritlistar og þróun skriftar
  • áhrifum norrænnar tungu á önnur málsvæði
  • helstu mállýskum á Íslandi
  • breytingum á stíl íslensku frá upphafi ritunar til okkar daga
  • dæmum um uppruna og skyldleika orða
  • orðasmíð og merkingu
  • íslenskum nafnasiðum
  • mismunandi málsniðum og orðræðu við ólíkar aðstæður
  • helstu atriðum í heimsmynd norrænnar goðafræði
  • helstu goðum í norrænni goðafræði, hlutverki þeirra, vættum og öðrum átrúnaði
  • grundvallaratriðum í meðferð heimilda.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • hljóðrita einföld orð
  • flytja fyrirlestur um kjörbók þar sem gætt er að framkomu og framsögn
  • skrifa heimildaritgerð á vönduðu máli þar sem gætt er að samhengi í efni og áhersla lögð á ábyrga og vandaða meðferð heimilda
  • nota handbækur og hjálparforrit um stafsetningu, meðferð heimilda og framsetningu texta.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla á gagnrýninn hátt um hin sögulegu tengsl tungumáls og menningar ...sem er metið með... verkefnum/fyrirlestri/ritgerð/prófi
  • rökræða um íslenska málstefnu ...sem er metið með... verkefnum/fyrirlestri/ritgerð/prófi
  • tjá sig munnlega með áherslu á notkun bókmenntafræðilegra hugtaka, skýra framsögn og örugga framkomu ...sem er metið með... fyrirlestri
  • skrifa vandaðan texta þar sem samhengis í efni er gætt og heimildir eru notaðar á ábyrgan hátt ...sem er metið með... heimildaritgerð
  • axla ábyrgð á eigin námi ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • taka virkan þátt í kennslustundum ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tileinka sér jákvætt viðhorf til móðurmáls og eigin málnotkunar ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • beita lýðræðislegum vinnubrögðum í hópvinnu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tjá skoðun sína á námsefni, námsmati og fyrirkomulagi kennslu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina.
  Gert er ráð fyrir leiðsagnarmati í áfanganum en það byggir á stöðugri endurgjöf kennarans um frammistöðu nemandans. Meðal námsmatsþátta verður: kjörbókarfyrirlestur, heimildaritgerð, ýmiss konar verkefni (bæði munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), skriflegt próf í lok annar og mat á undirbúningi og þátttöku nemandans í kennslustundum á önninni.