Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1371225509.64

  Auðug málnotkun
  ÞÝSK2AM05
  5
  þýska
  Auðug málnotkun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  ÞÝSK 2AM05 er annar þýskuáfanginn á öðru þrepi og er hann á þrepi B1 í samevrópska matsrammanum. Í undanförum eiga nemendur að hafa öðlast þekkingu á og leikni í beitingu allra helstu málfræðiatriða þýskrar tungu. Nú er ætlast til að þeir nýti sér þessa kunnáttu til að tjá sig á markvissari hátt og auðga mál sitt í ræðu og riti. Aðeins þyngstu málfræðiatriðin verða rifjuð upp svo sem tilvísunarsetningar, þolmynd og viðtengingarháttur. Eitt nýtt atriði verður kynnt og æft. Það er í raun viðbót við viðtengingarháttinn eða notkun hans í óbeinni ræðu. Orðaforði daglegs lífs er dýpkaður og aukinn og meiri áhersla er lögð á umfjöllun um valin málefni líðandi stundar hér heima og erlendis, menningu og sögu þýskumælandi landa. Unnið er með texta á netinu, bókmenntatexta, tónlist og stutt myndbönd (Deutsche Welle). Lesin er ein skáldsaga og margvísleg munnleg og skrifleg verkefni unnin í tengslum við hana. Þá er horft á eina kvikmynd sem nemendur fjalla um í tímaritgerð og tjá sig um á munnlegu prófi. Nemendur vinna að miklum hluta sjálfstætt m.a. við verkefni að eigin vali. Áhersla er lögð á að þjálfa nemendur í að halda stuttar kynningar á þýsku þar sem þeir segja frá völdum verkefnum. Verkefnum safna nemendur saman í annað hvort rafræna eða hefðbundna verkefnamöppu. Leitast verður við að hafa öll verkefni áfangans í rafrænu formi. Á þessu stigi þýskunámsins er æskilegt að nemendur þjálfist í erlendu samstarfi með þýsku sem samskiptamál.
  ÞÝSK2FM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til þess að ná hæfnimarkmiðum áfangans
  • menningu og sögu þýskumælandi landa
  • stjórnskipan og uppbyggingu samfélaga á þýska menningarsvæðinu
  • flóknari þáttum málkerfisins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins munnlega og skriflega
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa ólíkar textagerðir, beita lestraraðferðum við hæfi og vinna sjálfstætt úr efninu á skipulegan hátt
  • skilja texta með algengum orðaforða eða orðaforða sem tengist eigin áhugasviði án hjálpar orðabókar
  • ná aðalatriðum í útvarps og sjónvarpsþáttum um málefni líðandi stundar eða efni sem tengist áhugasviði hans
  • taka virkan þátt í daglegum samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi
  • halda stutta kynningu eða segja skilmerkilega frá undirbúnu efni
  • skrifa lengri samhangandi texta þar sem fjallað er t.d.um persónulega reynslu, útdrátt úr bók eða kvikmynd og lýsa skoðun sinni á efninu
  • nota málfræðiatriði sem hann lærði í undanförum til að tjá sig á markvissari hátt og auðga mál sitt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál ef talað er skýrt og bregðast rétt við
  • tileinka sér aðalatriðin í samtölum, kvikmyndum og meðalþungu efni í fjölmiðlum, hvort sem hann þekkir efnið eða ekki
  • skilja án vandkvæða megininntak samtala og umfjöllunar, jafnvel um tiltölulega flókið efni, ef hann þekkir vel til þess
  • lesa og skilja meginefni lengri texta með almennum orðaforða og geta dregið ályktanir þótt efnið sé ekki kunnugt
  • takast á við flestar aðstæður sem geta komið upp á ferðalagi um svæði þar sem málið er talað
  • taka þátt í samræðum um þekkt efni sem tengist áhugasviði eða daglegu lífi án undirbúnings
  • segja skírt og skilmerkilega frá undirbúnu eða vel þekktu efni, tjá skoðun sína og rökstyðja mál sitt
  • skrifa lengri samfelldan texta um afmarkað efni almenns eða persónulegs eðlis og gera grein fyrir skoðun sinni
  • nýta sér öll helstu grundvallaratriði þýskrar málfræði í ræðu og riti