Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408443117.35

  Form og orðaforði
  DANS1UN05
  5
  danska
  undirbúningsáfangi í dönsku
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á undirstöðuatriði í danskri málfræði og stafsetningu. Farið ítarlega yfir reglur um danskan framburð. Markvisst er unnið að því að auka orðaforða nemenda og þjálfa þá í að nota málið til að tjá sig, bæði munnlega og skriflega. Unnið að því að auka lesskilning nemenda með lestri á fjölbreyttum textum. Nemendur eru þjálfaðir í að setja sér raunhæf markmið, sýna frumkvæði og vinna sjálfstætt.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarþáttum málkerfisins
  • almennum orðaforða sem hæfir hæfniviðmiðum þrepsins
  • mannlífi, menningu og siðum í Danmörku
  • mismunandi formi ritaðs texta.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja almennt talað mál þegar talað er skýrt og greinilega
  • lesa texta um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
  • tjá sig um efni sem hann þekkir eða hefur undirbúið og beitt framburði og málvenjum á sem réttastan hátt
  • skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem unnið hefur verið með
  • fara eftir þeim meginreglum sem gilda um ritað mál
  • nýta sér hjálpargögn.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • halda samtali gangandi og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
  • miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á
  • skilja talað mál um kunnuglegt viðfangsefni m.a. úr útvarpi og sjónvarpi
  • lesa stuttar blaða- og tímaritsgreinar og geta dregið ályktanir af því sem hann les
  • skrifa texta bæði frá eigin brjósti og samantektir á tilteknu efni
  • auka meðvitund um eigin leiðir til að tileinka sér tungumálið.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.