Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1415004067.69

  Mál og menning
  DANS2MM05
  10
  danska
  Mál, menning, málfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Um bekkjarkennslu er að ræða og kennslan fer að mestu leyti fram á dönsku. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum, geri sér grein fyrir eigin ábyrgð og geti fylgst með framvindu í námi sínu og metið eigin færni. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt, í pörum eða í hópum. Áhersla er á notkun upplýsingatækni og vinna nemendur að stærri verkefnum sem þeir gera grein fyrir bæði skriflega og munnlega í bekknum. Fimm þættir tungumálanáms eru þjálfaðir jafnt og þétt og er ætlast til að nemendur hafi öðlast hæfni B1 í lestri og ritun samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni. Í tali, samræðum og hlustun er hæfniviðmiðið A2. Í lok annar afhenda nemendur verkefnabók sína (portfoliomöppu) með helstu verkefnum annarinnar og gera grein fyrir efni hennar í munnlegu prófi.
  Grunnskólapróf með einkunnina A/B.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • • mannlífi, menningu og siðum í Danmörku og samskiptavenjum þar
  • • grundvallarþáttum danskrar málfræði
  • • hvernig þekking á dönsku getur nýst á öðrum Norðurlöndum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • nota málið nokkuð örugglega bæði skriflega og munnlega til þess að miðla og afla sér þekkingar og reynslu sem og í daglegum samskiptum
  • • geta skilið allvel talað og ritað mál um daglegt líf og efni sem hann þekkir
  • • beita mismunandi lestraraðferðum og helstu málnotkunarreglum
  • auka kunnáttu sína og færni í málinu og• gera sér ljósa eigin ábyrgð og mikilvægi frumkvæðis og eigin vinnu
  • • vinna einn eða með öðrum að lausn heildstæðra verkefna þar sem reynir á alla þætti málnotkunar og alhliða færni í málinu, bæði til þess að afla nýrrar þekkingar og til að miðla henni á skýran og skipulegan hátt
  • • nýta sér upplýsingatækni og hjálpargögn á markvissan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • skilja ritað (B1) og talað mál (A2) við mismunandi aðstæður sem tengjast efni sem hann þekkir fyrir
  • • afla sér frekari upplýsinga, greina aðalatriði þeirra og hagnýta sér
  • • lesa sér til ánægju og þroska skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og tjá skoðun sína
  • • takast á við margvíslegar aðstæður í almennum samskiptum, beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum í daglegu lífi
  • • miðla eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu, bæði skriflega og munnlega
  • • útskýra og rökstyðja ákvarðanir og fyrirætlanir
  • • taka þátt í samræðum um efni sem hann þekkir fyrir
  • • nota ýmis hjálpargögn s.s. orðabækur, málnotkunarbækur, upplýsingatækni
  • • finna löngun til að viðhalda kunnáttu varðandi danska menningu og tungu
  • • þróa með sér aga, metnað og ábyrgð í vinnubrögðum t.d. í gegnum jafningja- og sjálfsmat
  Um símatsáfanga er að ræða þar sem allir þættir tungumálsins eru kannaðir á önninni. Námsmatið samanstendur bæði af mati kennara og nemenda í formi jafningjamats og sjálfsmats.