Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1415356953.25

  Lögfræði
  LÖGF3LR05
  2
  lögfræði
  Réttarreglur, lögskipan
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur fái innsýn í réttarreglurnar (alþjóðlegar og íslenskar) og geri sér grein fyrir hvernig þær verka á samskipti manna og öðlist almenna fræðslu um íslenska lögskipan. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum. Nemendur öðlist hæfni í meðferð heimilda og geti beitt tilteknum hugtökum varðandi lausnir á lögfræðilegum álitaefnum og geti rökstutt mál sitt í tengslum við þau. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð er áhersla á að nemendur verði færir í rökhugsun.
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • lögfræði sem fræðigrein
  • • nokkrum grundvallarhugtökum lögfræðinnar
  • • stjórnskipun Íslands
  • • mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar
  • • stjórnsýslulögunum
  • • réttarheimildum íslensks réttar
  • • dómstólum landsins
  • • réttindum og skyldum á vinnumarkaðnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • skilja notkun ákveðinna lykilhugtaka lögfræðinnar
  • • móta og setja fram texta, lögfræðilegs eðlis, á ýmsan máta og átta sig á læsileika hans
  • • leysa verkefni þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og skiljanlegan hátt
  • • sjá álitaefnin út frá ólíkum sjónarhornum
  • • vinna sjálfstætt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • setja fram skoðanir sínar, taka þátt í rökræðum og túlka ólík sjónarmið á fordómalausan en gagnrýninn og ábyrgan hátt
  • • efla með sér hæfni til sjálfstæðis í hugsun og vinnubrögðum sem og samstarfs
  • • geta tekið afstöðu til siðferðilegra álitamála
  • • vera virkur borgari í lýðræðisþjóðfélagi
  • • bera virðingu fyrir mannréttindum
  • • taka þátt í að móta samfélag sitt
  • • geta unnið með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • • nýta sér lögfræðilega þekkingu til lausnar í sérhæfðum, raunhæfum verkefnum
  • • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna
  • • fylgja röksemdafærslu í mæltu máli og texta
  • • vinna sjálfstætt að verkefnum og vera ábyrgur í heimildarleit
  • • undirbúa frekara nám og störf
  Námsmat í áfanganum tekur mið af ástundun nemenda yfir önnina, verkefnavinnu og skilum, æfingum og skriflegu prófi í lokin.