Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1422276707.13

  Rekstrarhagfræði, hugtök og dæmareikningur
  REKH2HD05
  1
  Rekstrarhagfræði
  Hugtök og dæmareikningur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Kennslan er byggð á fyrirlestrum, umræðum og dæmatímum. Lesefni er að mestu á ensku og er lögð áhersla á að nemandinn geti skilið og tileinkað sér hugtök og efnisatriði á erlenda málinu. Til stuðnings er hjálparefni á íslensku á neti skólans og í verkefnahefti. Lögð er áhersla á útreikning dæma og að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð og geri sér grein fyrir eigin ábyrgð. Lögð er áhersla á að nemendur fylgist með eigin námsframvindu með því að þreyta krossapróf á heimasíðu námsbókar. Í áfanganum er lögð áhersla á það hvernig eigi að hugsa eins og hagfræðingur, hlutverk líkanasmíði í hagfræði og mikilvægi viðskipta. Ýtarlega er farið í framboð og eftirspurn og áhrif stjórnvaldsaðgerða á markaði. Mikilvægi teygnihugtaksins (verð-víxl- og tekjuteygni) sem mælikvarða á næmi markaða er tíundað. Að lokum er farið í ítarlega kostnaðargreiningu.
  HAGF1ÞF05 BÓKF1BR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • hvernig eigi að hugsa eins og hagfræðingur
  • • átta helstu hugtökum hagfræðinnar
  • • hlutverki líkanasmíði í hagfræði
  • • helstu markaðslögmálum og áhrifum stjórnvaldsaðgerða á markaði svo sem skattlagningu, styrkveitingar, setningu hámarks/lágmarksverðs
  • • teygnihugtakinu almennt og helstu tegundum teygni
  • • tekju- og jaðartekjuhugtakinu og tengingunni við verðteygni
  • • kostnaðargreiningu og mismunandi kostnaðarhugtökum
  • • mikilvægi stærðfræði við lausn hagfræðilegara viðfangsefna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • reikna jafnvægisverð og magn á mismunandi tegundum markaða
  • • reikna verðteygni, víxlteygni og tekjuteygni út frá bilteygnisaðferð og punktteygnisaðferð
  • • reikna hvernig skattlagning/styrkveiting hins opinbera leggst á neytendur og framleiðendur óháð því hver greiðir skattinn/fær styrkinn
  • • nota diffrun, þegar við á, við lausn hámörkunar- og lágmörkunarvandamála
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • meta verðmæti út frá sjónarhóli hagfræðingsins sem byggir ekki aðeins á kostnaðargreiningu fyrirtækja heldur geti nemandi tekið skynsamar ákvarðarnir í eigin lífi út frá fórnarkostnaði mismunandi valkosta
  • • meta forsendur fyrir verðbreytingum á markaði
  • • nota teygnihugtakið við greiningu á næmi eftirspurnar og hafi þannig forsendur til þess að meta áhrif verðbreytinga á tekjur fyrirtækis
  • • sundurliða og greina kostnað við framleiðslu vöru eða þjónustu
  • • geta metið kosti og galla stjórnvaldsaðgerða út frá skilvirkni markaða (verðmætasköpun) annars vegar og jöfnuði hins vegar
  • • lesa erlendar fræðibækur á háskólastigi á ensku, einkum hagfræðitengdar fræðibækur
  Á önninni eru þrjú skrifleg kaflapróf (þar af er eitt óundirbúið). Tvær hæstu einkunnirnar gilda. Í lok annar er skriflegt lokapróf. Þá er almenn ástundun metin en hún er byggð á virkni í tímum og heimavinnu.