Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1422873859.73

  Danskt mál og samfélag
  DANS2BF05
  36
  danska
  evrópski tungumálaramminn, framhald, stig b1
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að skilja venjulegt talað og ritað mál um efni sem þeir þekkja sem og efni almenns eðlis. Áhersla er lögð á að orðaforði og lesskilningur nemenda verði aukinn m.a. með lestri sérhæfðra texta auk bókmenntatexta og texta sem þeir velja sjálfir og falla að þeirra áhugasviði. Nemendur fái þjálfun í að tjá sig munnlega, færa rök fyrir máli sínu og skiptast á skoðunum. Farið verður í undirstöðuatriði danskrar málfræði og nemendur þjálfaðir í að beita helstu rithefðum og reglum um málbeitingu. Dönsk menning kynnt og þau gildi og viðhorf sem hana móta sem og á hvern hátt danskan nýtist á hinu norræna menningarsvæði. Rík áhersla er lögð á að vekja nemendur til meðvitundar um eigin ábyrgð á eigin námsframvindu, sjálfstæð vinnubrögð og auka skilning þeirra á ýmsum aðferðum til að tileinka sér tungumál.
  Grunnskólapróf.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • dönsku samfélagi, viðhorfum og gildum sem móta danska menningu
  • hvernig kunnátta í dönsku getur nýst á norræna menningarsvæðinu
  • nauðsynlegum orðaforða og orðasamböndum til að skilja inntak rit- og talmálstexta sem fjalla um sérhæft efni sem nemandi þekkir til
  • geta orðað hugsanir sínar skýrt bæði í ræðu og riti
  • helstu málnotkunarreglum og hefðum um uppsetningu og skipulagi ritaðs máls
  • notkun margmiðlunartækni í tungumálanámi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður sem og algeng orðasambönd sem einkenna það
  • lesa fjölbreytta gerðir texta og geta beitt til þess þeim lestraraðferðum sem við eiga í hvert sinn
  • tjá sig skýrt og án vandkvæða um málefni sem hann hefur kynnt sér og geta rökstutt stuttlega
  • rita margs konar texta þar sem helstu rithefðum og reglum um málbeitingu er fylgt og beita til þess helstu meginreglum danskrar mál- og setningarfræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja aðalatriði venjulegs talmáls hvort sem hann þekkir umræðuefni eða ekki, s.s. samræður og fjölmiðlaefni
  • tileinka sér efni ritaðs texta og nýta á margvíslegan hátt
  • átta sig á dýpri merkingu texta
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu á viðeigandi hátt við mismunandi aðstæður
  • skrifa texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem t.d. eigin reynslu og hughrifum er lýst
  • skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við hverju sinni
  • auka eigin meðvitund um eigin færni og námsframvindu
  • sýna sjálfstæði i vinnubrögðum m.a. með því að nýta sér ýmis hjálpargögn, upplýsingaveitur á veraldarvefnum og námsforrit
  Óhefðbundið námsmat s.s. leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat. Fjölbreytt verkefni sem metin verða jafnt og þétt yfir önnina.