Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423827685.3

  Grunnþættir í ensku
  ENSK1LO05
  22
  enska
  lesskilningur, málfræði, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AV
  Í þessum áfanga er lögð mikil áhersla á lestur fjölbreyttra texta til að auka lesskilning og orðaforða. Auk þess er nemandinn þjálfaður markvisst í munnlegri tjáningu og ritun. Undirstöðuatriði enskrar málfræði eru rifjuð upp. Lesnar eru óstyttar smásögur með það að markmiði að þjálfa nemandann í textarýni og túlkun. Nemandinn vinnur ýmist sjálfstætt eða í hóp að fjölbreyttum og skapandi verkefnum m.a. um sjálfvalið efni. Markmið áfangans er að nemandinn auki grunnþekkingu sína í ensku og geri sér grein fyrir hvernig hún nýtist honum á fjölbreyttan og hagnýtan hátt.
  Fara eftir inntökuskilyrðum skólans hverju sinni.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða sem tengist efni áfangans
  • grundvallarþáttum málfræðinnar
  • notkun hjálpargagna svo sem orðabóka og leiðréttingarforrita
  • algengum framburðarreglum
  • formgerð og byggingu texta og mismuninum á töluðu og rituðu máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig munnlega og skriflega í samfelldu máli um sjálfan sig, umhverfi sitt og annað sem tengist efni áfangans
  • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
  • lesa mismunandi texta
  • hlusta og skilja almenn samtöl
  • nota stafrænar orðabækur, upplýsingatækni og nauðsynleg hjálpargögn í tungumálanámi
  • taka þátt í einföldum samræðum
  • setja upp texta á viðeigandi hátt eftir aðstæðum hverju sinni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita mismunandi lestraraðferðum eftir því sem við á
  • beita grundvallaratriðum enskrar málfræði í ritun og tali
  • rýna í styttri bókmenntatexta
  • afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt um mismunandi málefni
  • gera greinarmun á mismunandi málnotkun eftir aðstæðum og fylgja eftir og taka þátt í samræðum um efni sem farið hefur verið í
  • þróa með sér aga og skipulögð vinnubrögð
  • útskýra og rökstyðja skoðanir sínar á tilteknum málefnum á enskri tungu
  • miðla eigin þekkingu og skoðunum á efni sem hann hefur kynnt sér
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.