Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425142537.11

  Neytenda- og fjármálalæsi
  LÍFS1FN04
  36
  lífsleikni
  fjármálalæsi, jafnrétti, neytendafræðsla, ábyrg hugsun og hegðun í samskiptum
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  AV
  Í þessum áfanga er fjallað um samband nemandans við umhverfið sem hann býr í; fjölskylduna, vinina, afþreyingarmiðla, samfélagsmiðla, skólafélagana, markaðsöflin og nærsamfélagið. Fjallað er um nemandann í nútímasamfélagi, jafnrétti, hvað ber að varast og hvað þarf til að vera virkur samfélagsþegn. Í áfanganum er stefnt að því að nemandinn verði meðvitaður um sig sem neytanda, fjármál sín og áhrif á daglegt líf. Með fjölbreyttum kennsluaðferðum s.s. leikjum, umræðum og verkefnavinnu er lögð áhersla á að nemandinn verði læs á fjármála- og neytendaumræðu í samfélaginu. Markmið áfangans er að gera nemandann sjálfbjarga í nútímasamfélagi og efla gagnrýna hugsun. Um er að ræða verkefnabundið nám og nemandinn rannsakar viðfangsefni áfangans á gagnrýninn og skapandi hátt.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • neytendahegðun, s.s. mikilvægi fjölskyldu, skóla og vina í félagsmótun
  • helstu fjármálahugtökum
  • áhrifamætti sínum sem neytenda og sem hluti af samanburðarhópi
  • óbeinni markaðssetningu á vörum og þjónustu m.a. í afþreyingarmiðlum
  • áhrifum afþreyingarmiðla á sjálfsmynd og kynhegðun ungs fólks
  • notkun, gildi og áhrif samfélagsmiðla
  • fíknum í ýmsum myndum út frá reynsluheimi unglinga
  • einföldum fjármálum daglegs lífs
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýninni hugsun í umræðu um neytendahegðun
  • nota samfélagsmiðla í samskiptum innan hóps á ábyrgan máta
  • skoða óbeina markaðssetningu í afþreyingarefni og beita þeirri þekkingu í skapandi verkefnum
  • halda utan um eigin neyslu og kostnað
  • afla sér fjármálatengdra upplýsinga sem nýtast í daglegu lífi
  • skoða ólíkar birtingamyndir kynhlutverka í miðlum og samfélagi
  • skoða og meta ólíkt gildismat og viðhorf með tilliti til samhengis orsaka og afleiðinga
  • lesa auglýsingar og vera meðvitaður um áhrif markaðsvæðingar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • líta gagnrýnum augum á áhrif markaðssetningar og afþreyingamiðla á ungt fólk
  • rökræða birtingarmyndir og umræður um unglinga í samfélaginu
  • meta hvað er við hæfi og hvað ekki í hegðun, framkomu og tjáningu í daglegu lífi
  • fjalla um birtingarmyndir kynjanna og álitamál þeim tengd frá ólíkum sjónarhornum
  • miðla upplýsingum og niðurstöðum með gagnrýninni hugsun og færa rök fyrir skoðunum sínum
  • bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og setja sig í spor annarra
  • skilja samhengi tekna og útgjalda
  • lesa í fjármálaumræðu og fjármálatilboð
  • sýna ábyrgð í fjármálum
  • þekkja réttindi og skyldur sem hann hefur þegar komið er út á vinnumarkaðinn
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.