Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426254557.09

  Almenn jarðfræði
  JARÐ2EJ05
  24
  jarðfræði
  bergtegundir, eldstöðvakerfi, flekakenningin, jarðskjálftar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Innræn og útræn öfl með sérstakri áherslu á jarðfræði Íslands. Flekakenningin og komið inn á þau gögn sem styðja hana. Flekarek og heitir reitir, jarðskjálftar og brotalínur, landmótun jökla og vatnsfalla. Farið er í mismunandi gerðir eldvirkni, mismunandi kvikugerðir og storkubergsmyndanir. Eðli og uppruni mismunandi steinda er skýrður þar sem sérstaklega er fjallað um þær frumsteindir og holufyllingar sem helst finnast í íslensku storkubergi. Fjallað er um mismunandi gerðir kviku, bergraðirnar þrjár, djúpbergsmyndanir, mismunandi hraungerðir, flokkun bergs, eldstöðvakerfi, helstu gerðir eldgosa, móbergsmyndanir, dyngjur, jarðvarmasvæði og jarðvarmaleit. Unnið er með jarðfræðikort og þætti í staðfræði Íslands sem viðkoma jarðfræði. Fjallað er um jökla, ár og vötn ásamt útrænum öflum almennt og komið inn á jarðsögu Íslands. Nemandi vinnur sjálfstætt og í hópum að lausn verkefna. Áhersla er lögð á tengingu við umhverfi og reynsluheim nemenda.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kenningum um landrek, botnrek og flekarek og mismunandi áhrifum eftir gerð flekamarka
  • því helsta sem notað er til að spá fyrir um stóra jarðskjálfta
  • mismuninum á frumstæðri og þróaðri kviku
  • hvernig yfirfæra megi þekkinguna um bergraðirnar þrjár út fyrir gosbeltin
  • hvaða þættir hafa áhrif á kvikugerðir og hegðun eldgosa
  • helstu einkenni eldstöðvarkerfa
  • helstu djúpbergsmyndunum og þekkja nokkur dæmi
  • myndun móbergsfjalla ásamt dyngjumyndun
  • hvernig ytri öflin móta umhverfið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa jarðfræðikort
  • reikna gróflega fjarlægð jarðskjálfta út frá jarðskjálftalínuriti
  • staðsetja flekamörk, gosbelti, þverbrotabelti og möttulstrók landsins
  • greina helstu storkubergstegundir Íslands
  • greina helstu frumsteindir í storkubergi
  • greina algengustu holufyllingar í íslensku storkubergi
  • skoða mismunandi móbergsmyndanir
  • skoða áhrif vatns á goshegðun og myndun gosefna
  • skoða bergganga ásamt flestum öðrum djúpbergsmyndunum
  • áætla stærð og staðsetningu jarðskjálfta
  • greina landslag eftir kortum og loftmyndum
  • lýsa myndun og mótun jarðlaga og landslags með áherslu á nánasta umhverfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð við lausn verkefna
  • afla heimilda, meta þær og nýta í hagnýtum tilgangi
  • greina, út frá útliti fjalla, megineldstöðvar og myndun basalthrauna
  • tengja og meta halla jarðlaga við útkulnuð og virk flekaskil
  • túlka jarðlög og landslag út frá myndun og mótun þeirra
  • tengja jarðfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  • nýta námsefni og gögn á markvissan hátt til að lýsa myndun og mótun á afmörkuðu landsvæði í nánasta umhverfi
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn og símati.