Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426607052.63

  Lesskilningur, orðaforði og menning
  DANS2LO05(11)
  42
  danska
  lesskilningur, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  11
  Meginmarkmið áfangans er að þjálfa nemendur í að beita þeirri kunnáttu sem þeir hafa áður tileinkað sér til þess að kynna sér fjölbreytt efni tengt dönsku samfélagi og menningu með ýmsum aðferðum. Nemendur fá innsýn í danskt samfélag, danska menningu og siði og samskiptahefðir. Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur vinni með flóknari texta en gert er í grunnskóla. Unnið er með orðaforða sem tengist daglegu lífi og áhugasviði nemenda. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Nemendur vinna sjálfstætt að viðameiri verkefnum í formi kynninga og ritunarverkefna. Mikil áhersla er lögð á að nemendur beri ábyrgð á eigin námsframvindu og sýni sjálfstæð vinnubrögð. Einnig að þeir þjálfist í að nota hjálpartæki, bæði í formi bóka og af veraldarvefnum.
  Grunnskólapróf
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta danska menningu
  • orðaforða til undirbúnings náms á háskólastigi
  • danska málkerfinu til markvissrar notkunar, bæði munnlega og skriflega
  • helstu hefðum við uppsetningu og skipulag ritaðs máls
  • mismunandi bókmenntatextum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota orðabækur og hjálparforrit
  • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður og algengustu orðasambönd sem einkenna það
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta og beita lestraraðferðum í samræmi við textagerð og viðfangsefni
  • tjá sig munnlega á skýran og hnökralausan hátt um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • rita margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
  • beita meginreglum danskrar málfræði og setningafræði
  • túlka mismunandi bókmenntatexta.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað tiltölulega flókið efni sem hann hefur kynnt sér ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum, hlustunaræfingum og prófum
  • nýta texta á mismunandi hátt ...sem er metið með... ýmsum verkefnum
  • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu texta ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum og/eða prófum
  • tjá sig hiklaust og taka þátt í samræðum ...sem er metið með... munnlegum verkefnum
  • tala lipurlega og með nægilega góðum framburði, hrynjandi og áherslum til að vel skiljist ...sem er metið með... munnlegum verkefnum og/eða munnlegum prófum
  • skrifa læsilega texta um margvíslegt efni þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín og þeim rithefðum sem við eiga hverju sinni er fylgt ...sem er metið með... ritunarverkefnum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem felst í því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Matið byggist á ýmiss konar verkefnum (bæði munnlegum og skriflegum, einstaklings- og hópverkefnum), hlustunaræfingum, munnlegum og skriflegum prófum, verklagi nemenda og frammistöðu þeirra í kennslustundum.