Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427292388.26

  SNAT
  SNAT1SN10(SB)
  1
  Náttúru- og samfélagsfræði
  Samfélagsfræði og náttúrufræði
  Samþykkt af skóla
  1
  10
  SB
  Áfanginn er tekinn á fyrsta ári. Honum er ætlað að skerpa sýn nemenda og auka áhuga þeirra á samfélagi, sögu, nærumhverfi og náttúru nágrennisins Í áfanganum fléttast saman námsgreinar eins og saga, félagsfræði, náttúrufræði og landafræði sem á að auka læsi þeirra á nærumhverfi sitt. Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér vönduð og skapandi vinnubrögð og gagnrýna hugsun við fjölbreytta verkefnavinnu. Áfanginn byggist að verulegu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum þar sem nemendur vinna verkefni sín undir leiðsögn kennara. Námið fer fram bæði innan og utan skólans og sækja nemendur sér fróðleik og gögn á fjölbreytta vegu, meðal annars í vettvangsferðum. Virk þátttaka nemenda í eigin námi liggur til grundvallar og því er mikið lagt upp úr að auka áhuga þeirra á umhverfi sínu og náminu almennt. Einkunnarorð áfangans eru samvinna og ábyrgð
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum eins og kosningaréttur, sjálfræði, lýðræði og samfélag, lýðveldi, fjölmenning, sjálfbærni, auðlindir, landnýting, vistfræði og náttúruhamfarir
  • einkennum gróðurfars og jarðfræði svæðisins
  • áhrifum mannsins á náttúruna og samfélagið
  • eigin ábyrgð og hlutverki í samfélagi manna
  • byggðaþróun og atvinnulíf í heimabyggð
  • viðfangsefnum sem eru áberandi í þjóðfélagsumræðu á hverjum tíma í tengslum við markmið áfangans
  • skólakerfinu og stöðu eigin skóla í samfélaginu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt og samfélag
  • gera sér grein fyrir stöðu sinni í eigin menningarsamfélagi með það að markmiði að vera virkur þjóðfélagsþegn
  • greina og flokka ýmis samfélagsvandamál eins og stéttskiptingu og fordóma
  • kynna málefni úr fréttum eða fjölmiðlum út frá samfélagi, sögu, landafræði eða náttúrufræði fyrir samnemendum sínum
  • skipuleggja vettvangsferð eða heimsókn tengda efni áfangans
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta upplýsingar og vinna með þær á gagnrýnan hátt þannig að þær skili honum þekkingu og aukinni hæfni til náms í náttúrufræði og samfélagsfræði
  • geta gert sér grein fyrir sjónarmiðum sínum og skoðunum, geti skipst á skoðunum við aðra og útskýrt hugmyndir sínar fyrir samnemendum
  • geta tekið fordómalausa afstöðu í samfélagsmálum og rætt hana á lýðræðislegan hátt
  • draga skynsamlegar ályktanir um samfélagslega, menningarlega og vistfræðilega ábyrgð sína og hve mikilvægt framlag hvers einstaklings er
  • greina stöðu sína í umhverfinu sem hann lifir í, bæði samfélaginu og náttúrulegu umhverfi
  • gera sér grein fyrir hvað felst í að vera ábyrgur samfélagsþegn
  • skilja mikilvægi þess að jafnrétti ríki í verkefnavinnu og umræðum
  Þekking, leikni og hæfni verða metin með fjölbreyttum hætti. Má þar nefna leiðsagnarmat þar sem lögð er áhersla á leiðbeinandi endurgjöf, markvissar spurningar, sjálfs- og jafningjamat. Námsmat gæti til dæmis falist í því að meta leiðarbækur nemenda, námsmöppur, þátttöku og virkni þeirra t.d. í umræðum og hópastarfi en auk þess kannanir og próf þegar það á við