Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427709863.92

  Danska - Aukinn lesskilningur og beiting helstu málfræðireglna
  DANS2LB05(SB)
  28
  danska
  Lesskilningur, beiting málfræðireglna
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Lögð er áhersla á að þjálfa þær málfræðireglur sem kenndar voru í fyrra námi til að nemendur geti yfirfært þær yfir á ritað og mælt mál. Lesskilningur er sífellt aukinn með þyngri rauntextum sem eru lesnir ítarlega t.d. vísindatextar. Textar eru skimaðir. Má þar nefna texta úr dagblöðum, tilkynningum og annars staðar frá. Lestur á milli lína er æfður. Uppsetning og helstu atriði ritaðs texta er kennd og þjálfuð. Viðfangsefni í ritunaræfingar er sótt að miklu leyti í lesefni sem unnið er með í áfanganum. Hið sama má segja um tal- og hlustunaræfingar
  Dans1LM05 eða einkunnin 8 eða hærra í dönsku úr grunnskóla
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þyngri orðaforða en í fyrra námi
  • helstu málvenjum talaðs máls
  • helstu hefðum í uppsetningu og skipulagi ritaðs máls
  • beitingu danskrar málfræði
  • hlustunarefni sem tengist lestextum og almennum efnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja þróaðra talmál en í fyrra námi
  • skilja rauntexta ss. blaðagreinar, vísindagreinar og greinar um sérhæfð málefni
  • skilja almenna norska og sænska texta
  • rita texta um innihald lesins efnis og tjá skoðanir sínar í rituðu máli
  • tjá skoðanir sínar um dægurmál, lesið efni og málefni líðandi stundar í töluðu máli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • svara áreiti og spurningum í dönsku umhverfi t.d. sem gestgjafi Dana, starfsmaður í gestamóttöku og leiðsögumaður danskra ferðamanna
  • skilja fyrirlestra í dönskum háskólum og fyrirlestra um almenn málefni
  • nýta sér glósur úr t.d. fyrirlestrum til munnlegrar og skriflegrar tjáningar
  • lesa ca. 200 síðna skáldsögu og gera henni skil í rituðu máli
  Námsmat ætti að vera stöðugt og alhliða og á að endurspegla kunnáttu, færni og virkni nemandans í öllum þáttum tungumálsins ( lesskilningi, ritun, hlustun og tal )Matið þarf að vera fjölbreytt og leggja þarf jafna áherslu á alla færniþætti og taka mið af markmiðum sem sett hafa verið. Mikilvægt er að nemendum sjálfum sé gefið færi á að meta kunnáttu sína með sjálfsmati, og að sama skapi ætti einföld útgáfa jafningjamats, þar sem nemendur meta færni hvors annars, að vera eðlilegur þáttur í námsmati. Mat á orðaforða þarf að vera hluti af námsmati í öllum færniþáttum, þar sem nemandinn sýnir færni sína í að nota tungumálið í mismunandi samhengi. Munnlega færni er hægt að meta á ýmsan hátt í kennslustundum, t.d. í samtalsæfingum, hópverkefnum, kynningum o.s.frv. með jafningjamati, sjálfsmati og mati kennara. Mikilvægt er að kennari meti frammistöðu nemenda jafnóðum á kerfisbundinn hátt, m.a. með gátlistum, matslistum og dagbókarfærslum. Námsmat tekur mið af þeirri vinnu sem nemendum er ætlað að inna af hendi samkvæmt námsáætlunum og kröfur gerðar í samræmi við það. Meta skal alla færniþætti í hlutfalli við vægi þeirra í náminu. Nauðsynlegt er að námsmatið endurspegli að nemendur hafi öðlast töluverða færni í að nota dönsku við mismunandi aðstæður og tjá sig í ólíkum tilgangi með því að lögð séu fyrir verkefni sem gefa nemendum færi á að nota dönskuna á skapandi hátt. Nemendur er gerðir ábyrgir fyrir mati að hluta til og þeim gerð grein fyrir hvað er verið að meta, hvernig, hvenær og hvers vegna. Námsmat getur verið í formi símats, sjálfsmats, jafningjamats og lokamats. Ef um lokapróf er að ræða ætti mat á munnlegri færni að vera hluti af því