Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427713763.98

  Danska - Aukin lesskilningur og undirstöðuatriði danskrar málfræði
  DANS1ML05(SB)
  19
  danska
  lesskilningur, málfræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Lögð er áhersla á að kenna undirstöðuatriði danskrar málfræði. Textar eru lesnir ítarlega til að auka orðaforða. Einnig er orðaforði styrktur með því að skima texta til að auka almennan lesskilning án þess að vita hvað hvert einasta orð þýðir. Unnið er með ritun og orðaforða úr lesefni sem viðfangsefni. Hlustun er þjálfuð og reynt er að tengja hana þeim orðaforða sem unnið hefur verið með í áfanganum. Léttar og einfaldar talæfingar eru gerðar í tengslum við orðaforða les- og ritunarefnis. Einfaldar málvenjur eru kynntar og kenndar
  Einkunn 5 – 8 í dönsku upp úr grunnskóla eða að nemandi hafi lokið undirbúningsáfanga
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem einkennir nákvæmnislestur lesbókartexta
  • undirstöðuatriðum danskrar málfræði
  • hlustunarefni sem tengist lestextum
  • helstu hefðum í uppsetningu og skipulags ritaðs máls
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja almennt talað mál
  • skilja rauntexta eins og almennar blaðagreinar
  • rita einfalda texta t.d. bréf, skilaboð og endursagnir úr lesnu efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig í rituðu máli um innihald texta og um efni frá eigin brjósti
  • tjá sig munnlega um innihald lesins texta
  • geta beitt réttri málnotkun tengdri hæfniskröfum áfangans í rituðu og töluðu máli
  • geta hlustað og skilið almennt talað mál
  • hraðlesa eina skáldsögu á dönsku og gera henni skil í rituðu máli
  Námsmat ætti að vera stöðugt og alhliða og endurspegla kunnáttu, færni og virkni nemandans í öllum þáttum tungumálsins sem eru lesskilningur, ritun, hlustun og tal. Framfarir nemenda eru stöðugt metnar og skal öllum færniþáttum gert jafn hátt undir höfði. Námsmat verður að vera fjölbreytt og miðast við að meta hvernig nemandinn notar tungumálið og yfirfærir þekkingu sína í mismunandi samhengi. Námsmat í munnlegri færni skal vera hluti af námsmati. Munnlega færni er bæði hægt að meta með símati, jafningjamati og eins með sérstöku prófi í lok áfangans. Námsmatið þarf að endurspegla markmiðin og kennsluna þannig að það nái til allra færniþáttanna fjögurra. Mat á orðaforða á að vera hluti af matinu. Nauðsynlegt er að nemendum sé ávallt ljóst hvað verði metið hverju sinni