Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428503375.1

  Almenn félagsfræði
  FÉLA1AL05
  8
  félagsfræði
  af almenn félagsfræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er fjallað um gagnvirk áhrif einstaklings og samfélags. Nemendur kynnast því hvernig félagsfræðin skoðar samband einstaklings og samfélags með hugtökunum menning, samfélag, félagsmótun, fjölskylda og stjórnmál. Námið í áfanganum felst í því að nemandinn tileinkar sér helstu hugtök félagfræðinnar svo sem gildi, viðmið, félagslegt taumhald, hnattvæðing, fjölmenning, hlutverk, staða, sjálfsmynd og notar þau til að greina umhverfi sitt nær og fjær. Fjallað er um þróun íslensks samfélags og megineinkennum þess lýst. Sérstök áhersla er lögð á að fjalla um félagsmótun einstaklingsins almennt, málefni fjölskyldunnar, kynhlutverk og mikilvægi stjórnmála í síbreytilegum heimi. Þá er fjallað að hluta um félagsfræðina sem fræðigrein og námsgrein og helstu frumkvöðlar hennar eru kynntir.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum félagsfræðinnar.
  • ólíkum félagsmótunaraðilum sem hafa áhrif á mótun einstaklings og umhverfis.
  • mismunandi fjölskyldugerðum og hjúskaparháttum.
  • uppbyggingu íslensks stjórnkerfis m.t.t. þrískiptingu ríkisvalds, þingræðis og lýðræðis.
  • mismunandi hugmyndafræði stjórnmála.
  • gagnsemi félagsfræðilegrar umræðu um samfélagsleg málefni líðandi stundar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér upplýsinga um mismunandi menningarsamfélög.
  • útskýra helstu áhrif sem félagsmótunaraðilar hafa á börn og unglinga.
  • vinna með upplýsingar um mismunandi fjölskyldugerðir og hjúskaparhætti á hagnýtan og fjölbreytilegan hátt.
  • útskýra skilmerkilega uppbyggingu og boðleiðir í íslenska stjórnkerfinu.
  • beita samanburði á mismunandi hugmyndafræði stjórnmála.
  • fjalla skilmerkilega um samfélagsleg málefni bæði munnlega og skriflega.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á upplýsingar um menningar- og samfélagstengd málefni líðandi stundar. Þetta er metið með frammistöðu nemenda í skriflegum verkefnum og kynningu á niðurstöðum.
  • leggja mat á fordóma gagnvart tilteknum menningar- og þjóðfélagshópum og greina mögulegar ástæður þessara fordóma með rökræðu um málefnið. Þetta er metið með þátttöku í samræðum og hópavinnu.
  • tengja félagsfræðileg hugtök við daglegt líf og sjá notagildi þeirra. Þetta er metið með leitarnámi nemenda, hópvinnu, kynningu nemenda á niðurstöðum og skriflegu hlutaprófi.
  • leggja mat á eigin félagsmótun og efla eigin sjálfsmynd með persónulegri ígrundun. Þetta er metið með skriflegu verkefni og umræðum.
  Ástundun, umræður, þátttaka, verkefnavinna, hópvinna, leitarnám, hlutapróf og kynningarverkefni.