Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429194359.6

  Bókmenntir, lesskilningur og ritun
  ENSK2BL05(21)
  67
  enska
  bókmenntir, lesskilningur, ritun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  21
  Í áfanganum er áhersla lögð á að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en áður. Þeir eru þjálfaðir í að tileinka sér grunnorðaforða vísinda og fræða, að tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Nemendur vinna í auknum mæli sjálfstætt að stærri ritunarverkefnum og viðameiri verkefnum svo sem kynningum á þematengdu efni sem fela í sér öflun upplýsinga á bókasafni og af veraldarvef. Unnið er markvisst að því að efla sjálfstæði nemenda í námi.
  ENSK2RL05(11)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu menningarsvæðum þar sem enska er notuð sem móðurmál eða fyrsta mál
  • grundvallaratriðum í ritgerðarvinnu og almennri uppsetningu texta
  • mismunandi afstöðu og túlkun bókmenntaverka og dýpri merkingu texta
  • grundvallaratriðum í enskri málfræði, s.s. þolmynd, germynd, flóknari tíðum sagna, forsetningum, beinni og óbeinni ræðu, tilvísunar- og skilyrðissetningum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta og beita mismunandi lestraraðferðum, þ.e. nákvæmnislestri, yfirlitslestri, hraðlestri og leitarlestri og átta sig á hvaða lestraraðferð er viðeigandi hverju sinni
  • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • tjá sig skriflega bæði á formlegan og óformlegan hátt
  • hlusta á margvíslegt raunefni og draga úr því upplýsingar
  • beita hjálpartækjum sem standa til boða til að bæta árangur í námi, s.s. orðabókum, leiðréttingarforritum, hljóðbókum o.s.frv.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt ...sem er metið með... frammistöðu nemandans í samtals- og kynningarverkefnum
  • skrifa formlegan og óformlegan texta og beita rithefðum sem við eiga í textasmíð ...sem er metið með... ýmiss konar ritunarverkefnum, s.s. ritgerð og styttri verkefnum
  • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum og prófum
  • draga út upplýsingar úr ensku talmáli á raunhraða ...sem er metið með... margvíslegum hlustunarverkefnum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem felst í því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (bæði einstaklings- og hópverkefni, munnleg verkefni og skrifleg), tímaritgerð, hlustunaræfingar auk munnlegra og skriflegra prófa.