Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429540064.88

  Stærðfræði - tölfræði,talningar,líkindi
  STÆR2LT05
  91
  stærðfræði
  líkindareikningur, talningafræði, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Meginviðfangsefni áfangans skiptist í fjóra þætti sem eru lýsandi tölfræði, talningar og líkindafræði, líkindadreifingar og fylgni. Í I. hluta, lýsandi tölfræði, er fjallað er um gagnasöfn og einkennistölur þeirra, tíðnitöflur, myndrit og mælingar á miðsækni og dreifingu. Nemendur vinna verkefnin í Excel. Í II. hluta er farið í talningar, mengjafræði og líkindafræði. Í III. hluta er farið í líkindadreifingar, þ.e. tvíkostadreifingu og normaldreifingu. Í IV – hluta er farið í fylgnihugtakið.
  STÆR2GN05 eða STÆR2GF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum úr lýsandi tölfræðinni, svo sem þýði og úrtak, megindleg og egindleg gögn, breytuhugtakinu, frumbreyta og afleidd breyta, samfelld breyta og strjál breyta (heilar tölur).
  • hugtökum sem notuð eru við flokkun og lýsingu á gögnum, eins og miðpunkt fyrir flokkaða tíðnidreifingu, tíðni, hlutfallstíðni, safnhlutfallstíðni
  • mismunandi tegundum myndrita, svo sem súlurit, stöplarit, skífurit, línurit, tímalínurit, tíðnilínurit, safntíðnirit og punktarit.
  • skilgreiningu á miðsækni og dreifingu sem eru einkennistölur gagnasafns,
  • hugtökunum meðaltal, vegið meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi
  • hugtökunum dreifitala (spönn), meðalfrávik, staðalfrávik og hlutfallslegt frávik.
  • þremur reglum talningafræðinnar, þ.e. margföldunarreglan, uppstokkun (umröðun) og samantekt.
  • hugtökum sem koma fyrir í líkindafræðinni, svo sem tilraun, útkoma, atburður, frumatburður, úrtaksrúm og fyllimengi.
  • hugtökum sem koma fyrir í mengjafræðinni, svo sem fyllimengi, samatburður, sniðatburður og Vennmyndir.
  • líkindahugtakinu ásamt þeim reglum sem gilda í líkindafræðinni, eins og fyrir samrýmanlega og ósamrýmanlega atburði, háða og óháða atburði og fyrir skilyrt líkindi.
  • tveimur tegundum af líkindadreifingu, þ.e. tvíliðadreifingunni (tvíkostadreifingu) og tengsl hennar við Pascal – þríhyrninginn og normldreifingunni.
  • fylgnihugtakinu og fylgnistuðla með aðferð Pearsons og Spearmans (raðfylgni).
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota Excel til að búa til tíðnitöflu með því að flokka töluleg gagnasöfn (tölfræðileg gögn).
  • nota reikniforrit í Excel til að reikna út safntíðni, hlutfallstíðni, safnhlutfallstíðni, meðaltal, vegið meðaltal, miðgildi, dreifitölu, meðalfrávik og staðalfrávik.
  • nota forrit til að leysa ýmis reikningsleg viðfangsefni.
  • búa til mismunandi gerðir af myndritum fyrir gagnasöfn.
  • geta leyst talningafræðileg verkefni með talningareglunum þremur.
  • reikna út líkindi á gefnum atburði í einföldu líkindarúmi.
  • geta notað mengjafræðina, þ.e. Vennmyndir til að leysa líkindafræði verkefni.
  • reikna líkindi óháðra og háðra atburða, samatburða og sniðatburða og skilyrt atburða.
  • geta notað aðferð tvíkosta- og normaldreifingarinnar til að leysa líkindadreifingar verkefni með og án forrita í Excel.
  • reikna út fylgni milli tveggja breyta með og án reikniforrits í Excel.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geta unnið með þau.
  • geta hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu til að velja þær reikniaðferðir sem við eiga hverju sinni til að leysa verkefni og beita þeim rétt. Dregið ályktanir (túlkað) tölfræðilegar niðurstöður, m. a. að geta túlkað fylgnistuðla.
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu tölfræðilegra viðfangsefna og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna.
  • skrá niður lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega fyrir öðrum.
  • getg meðtekið og túlkað útskýringar og röksemdir annarra í mæltu máli og í texta og geta skipst á skoðunum við aðra um lausnaraðferðir.
  • geta greint og hagnýtt upplýsingar á sviði stærðfræði á viðkomandi þrepi í fjölmiðlum.
  • leysa stærðfræðileg viðfangsefni í öðrum námsgreinum og í daglegu lífi með því að beita gagnrýninni og skapanndi hugsun.
  Áfanginn er metinn með leiðsagnarmatsaðferð þar sem stuðst er við fjölbreytt námsmat. Námsmatið samanstendur af tveimur hlutum lokaprófs, skilaverkefnum, leiðarbók í tveimur hlutum, sjálfsmati nemenda í tveimur hlutum, jafningjamati og kennaramati.