Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429884925.25

  Enska - fagorðaforði og ferðamál
  ENSK3FO05
  74
  enska
  Fagorðaforði og ferðamál
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur þjálfast í að tileinka sér aukinn orðaforða vísinda og fræða, verða læsir á flóknari texta en áður, tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Nemendur vinna með fjölbreytt efni þar með talið fréttabréf um nærumhverfi sniðið að þörfum ferðamanna. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Nemendur vinna einstaklingsverkefni þar sem áherslan er á að nemendur auki við sig sérstaklega orðaforða sem tengist þeirra braut. Þar að auki munu nemendur skoða valin bókmenntaverk út frá sjónarhorni félagsvísinda og náttúruvísinda. Nemendur vinna sjálfstætt að viðameiri verkefnum svo sem kynningum og stærri ritunarverkefnum, sem fela í sér öflun upplýsinga á bókasafni, á Netinu og margmiðlunarefni. Áfram er lögð áhersla á að nemendur notist við sjálfsmat og jafningjamat í námi.
  ENSKDM05, ENSKRR05, ENSKHO05 Hafa lokið ca. 15 Fein í framhaldsskóla.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu menningarsvæðum þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða fyrsta mál
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað
  • þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi á háskólastigi
  • rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
  • mismunandi afstöðu og túlkun bókmenntahöfunda og dýpri merkingu texta.
  • stjórnmálum, fjölmiðlum og sögu og áhrifum þeirra á þjóðfélagsmótun í þeim löndum þar sem tungmálið er talað,
  • menningu þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi, uppruna tungumálsins og útbreiðslu, og skyldleika þess við íslenskt mál,
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi,
  • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál t.d. mismunandi málsnið.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
  • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er,
  • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni menningarlegs eðlis
  • átta sig á málfarsmun, mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar
  • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
  • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni.
  • að skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu.
  • að skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál,
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
  • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin.
  • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti.
  • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki,
  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni, þótt hann þekki ekki til þess, þar sem hann gæti þurft að fá staðfestingu á einstaka smáatriðum, sérstaklega ef mállýskan eða hreimurinn er framandi,
  • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra,
  • leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður, taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt,
  • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín,
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Kynningar og Ritgerðir. Fréttabréf um nærumhverfi sniðið að þörfum ferðamanna. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Hlutapróf. Engin skrifleg lokapróf.