Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430322188.79

  Samtímasaga
  SAGA3ST05(FB)
  45
  saga
  samtímasaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  FB
  Lýsing: Í þessum áfanga eiga nemendur fjalla um sögu síðustu ára og áratuga og kafa dýpra í þá heldur en gert var í SAGA2NT04. Fjallað verður um nokkur meginviðfangsefni auk þess að gefa yfirlit yfir helstu þætti í sögu síðustu áratuga. Viðfangsefnin munu mótast af þeim atburðum sem hæst ber í samtímanum, hvort sem litið er til Íslands eða umheimsins og geta verið breytileg eftir aðstæðum hverju sinni. Þó nokkuð er notað af námsefni á ensku og gert er ráð fyrir því að nemendur hafi aðgang að netinu til að afla sér upplýsinga. Kennari mun deila efni til nemenda smátt og smátt og miðað er við að efni tveggja til þriggja vikna sé tilkynnt í einu. Notaður verður samskiptavefur skólans http://fb.dreifnam.is/ og efni sett þar inn jafnóðum. Í þessum áfanga er sérstök áhersla lögð á ritun heimildaritgerðar og sjálfstæð vinna við öflun heimilda og mat á þeim. Almennt talað henta söguáfangar mjög vel til fræðslu um og skoðanaskipta á öllum grunnþáttunum og auðvelt er að þjálfa öll svið lykilhæfninnar. Í þessum áfanga er fjallað sérstaklega á einhverjum tíma um alla grunnþættina í umræðu um samtímann og stöðu íbúa heimsins sem búa við styrjaldir, einræði og kúgun, fátækt og arðrán.
  SAG1FM03, SAG2ND03 og SAGA2NT04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu þáttum úr sögu samtímans og ástandi heimsmála, einkum tengdum þeim viðfangsefnum sem fjallað er um í áfanganum
  • helstu hugtökum sem höfð eru um söguleg fyrirbæri þessa tímabils og gera sér grein fyrir hvernig þau eru notuð
  • mismunandi tegundum heimilda, ólíkum aðferðum við heimildaleit og grunnþekkingu í heimildarýni
  • ólíkum miðlunarformum fyrir sögulegt efni
  • hvernig samfélag nútímans mótast af sögunni og aðstæðum á hverjum stað
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og túlka sagnfræðilegan texta á íslensku og einnig á ensku
  • vinna sjálfstætt við öflun heimilda, nýta sér fjölbreyttar tegundir þeirra og meta gildi þeirra og áreiðanleika
  • nota ólík miðlunarform fyrir söguleg efni; t.d. skrifa ritgerðir og blaðgreinar, útbúa þátt fyrir útvarp eða sjónvarp og undirbúa og flytja fyrirlestur fyrir jafningja sína
  • ganga frá heimildaritgerð á þann hátt að hún væri með litlum lagfæringum tæk til birtingar
  • beita gagnrýninni hugsun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • koma söguskilningi og söguþekkingu á framfæri með fjölbreyttum hætti
  • geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um sagnfræðileg efni
  • sýna umburðarlyndi og víðsýni í umfjöllun um söguleg viðfangsefni
  • meta fréttir og fréttatengt efni og geta á auðveldan hátt aflað sér upplýsinga til að mynda gagnrýna skoðun á atburðum sem koma upp hverju sinni
  • leggja mat á eigin frammistöðu og annarra
  Námsmat er símat án sérstaks lokaprófs. Beitt er jöfnum höndum hefðbundnu mati og óhefðbundnu og fjölbreyttum matsaðferðum. Þekkingin er metin fyrst og fremst með lotuprófum úr afmörkuðum efnisþáttum og verkefnum sem bæði eru unnin í tímum og heima. Leiknin er einkum metin út frá vinnubrögðum við notkun heimilda, samningi eigin texta, skilningi á lesnum texta og jafningjamati. Við mat á leikni við ritgerðarsmíð er beitt leiðsagnarmati þar sem kennarinn fylgist með tilurð ritgerðarinnar, les hana tvisvar fullgerða og nemandinn leiðréttir milli lokalestranna. Hæfnin er metin út frá þátttöku og árangri í samræðum, rökræðum og skoðanaskiptum við jafningja og kennara, hvernig nemendum gengur að miðla efni til jafningja sinna og sjálfsmati nemenda. Sérstök áhersla er lögð á að meta hæfni nemenda við ritun, bæði á prófum, í verkefnum og við ritun og frágang á heimildaritgerð