Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430324335.01

  Íslandssaga lýðveldisins
  SAGA3ÍL05(FB)
  46
  saga
  íslandssaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  FB
  Í þessum áfanga eiga nemendur fjalla um íslenska lýðveldið fram til dagsins í dag. Lögð er áhersla á stjórnmál, efnahagsmál, menningu, dægurmál og annað sem hefur verið efst á baugi á Íslandi á þessum tíma. Viðfangsefnið er örar breytingar á íslensku samfélagi frá lýðveldisstofnun til samtímans, af hverju þær hafa orðið og hvaða áhrif þær hafa haft á mannlíf, stjórnmál, stöðu landsins á alþjóðavettvangi, og umhverfi og búsetu í landinu Almennt talað henta söguáfangar mjög vel til fræðslu um og skoðanaskipta á öllum grunnþáttunum og auðvelt er að þjálfa öll svið lykilhæfninnar. Í þessum áfanga er fjallað sérstaklega um það hvernig grunnþættirnir birtast í íslenskum samtíma og lykilhæfnin þjálfuð í umræðu um það.
  SAG1FM03, SAG2ND03 og SAGA2NT04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu Íslands frá lýðveldisstofnun
  • helstu stjórnmálaflokkum, stefnu, árangri og leiðtogum þeirra
  • helstu sveiflum í efnahag landsins og áhrifum þeirra
  • hvernig íslenskt samfélag hefur breyst á þessum tíma
  • hvernig saga tímabilsins birtist í nánasta umhverfi nemandans, fjölskyldu og samfélagi
  • nota ólík miðlunarform fyrir söguleg efni; t.d. skrifa ritgerðir og blaðgreinar, útbúa þátt fyrir útvarp eða sjónvarp og undirbúa og flytja fyrirlestur fyrir jafningja sína
  • ganga frá heimildaritgerð á þann hátt að hún væri með litlum lagfæringum tæk til birtingar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og túlka sagnfræðilegan texta á íslensku
  • vinna sjálfstætt við öflun heimilda, nýta sér fjölbreyttar tegundir þeirra og meta gildi þeirra og áreiðanleika. Hér verður lögð sérstök áhersla á frumheimildir og að nemendur leiti munnlegra heimilda, taki viðtöl eða vinni úr sjónvarps og útvarpsefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • koma söguskilningi og söguþekkingu á framfæri með fjölbreyttum hætti
  • geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um sagnfræðileg efni
  • sýna umburðarlyndi og víðsýni í umfjöllun um söguleg viðfangsefni
  • meta fréttir og fréttatengt efni um íslensk málefni og geta á auðveldan hátt tengt það við þekkingu sína eða aflað sér upplýsinga til að mynda gagnrýna skoðun á því sem er í umræðunni hverju sinni
  • leggja mat á eigin frammistöðu og annarra
  Námsmat er símat án sérstaks lokaprófs. Beitt er jöfnum höndum hefðbundnu mati og óhefðbundnu og fjölbreyttum matsaðferðum. Þekkingin er metin fyrst og fremst með lotuprófum úr afmörkuðum efnisþáttum og verkefnum sem bæði eru unnin í tímum og heima. Leiknin er einkum metin út frá vinnubrögðum við öflun og notkun heimilda, samningi eigin texta, skilningi á lesnum texta og jafningjamati. Við mat á leikni við ritgerðarsmíð er beitt leiðsagnarmati þar sem kennarinn fylgist með tilurð ritgerðarinnar, les hana tvisvar fullgerða og nemandinn leiðréttir milli lokalestranna. Hæfnin er metin út frá þátttöku og árangri í samræðum, rökræðum og skoðanaskiptum við jafningja og kennara, hvernig nemendum gengur að miðla efni til jafningja sinna og sjálfsmati nemenda. Sérstök áhersla er lögð á að meta hæfni nemenda við ritun, bæði á prófum, í verkefnum og við ritun og frágang á heimildaritgerð.