Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430833974.84

  Danska 1.áfangi 2. þrep
  DANS2AA05(FB)
  51
  danska
  Almennur byrjunar áfangi
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Þessi áfangi miðast við B1 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar. Áfanginn er á öðru þrepi og unnið verður í að dýpka og byggja ofan á þekkingu, leikni og hæfni nemenda. Unnið verður með Portfolio möppuna, sjónvarps- og myndefni, þyngri texta, til dæmis blaða- og tímaritsgreinar, ásamt bókmenntatextum. Fjölbreyttar hlustunaræfingar svo sem viðtöl, tónlist, frásagnir og fleira. Notuð verða bæði einstaklingsverkefni og verkefni unnin í hóp, ásamt leikjum til að dýpka námsefnið og auka fjölbreytni. Lögð er áhersla á að textaval endurspegli kröfur námskrár um grunnþætti menntunar. Lögð er jöfn áhersla á alla fjóra færniþættina, tal, lestur, hlustun og ritun, bæði í kennslu og námsmati.
  Nemandi hafi lokið DANS 1CC05 eða lokið grunnskólaprófi í dönsku með einkunn A eða B+.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar, bæði munnlega og skriflega
  • rithefðum í textasmíði
  • mismunandi afstöðu og túlkun bókmenntatexta og dýpri merkingu texta
  • notkun hjálpargagna, svo sem orðabóka, leiðréttingaforrita auk ýmissa hjálpargagna á netinu
  • málkerfinu til markvissrar notkunar, bæði munnlega og skriflega
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa mismunandi textagerðir; blaðagreinar, sérhæfða texta og bókmenntatexta
  • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta og viðfangsefnis
  • lesa mismunandi textagerðir; blaðagreinar, sérhæfða texta og bókmenntatexta
  • tjá sig munnlega á máli sem hæfir aðstæðum hverju sinni
  • tjá sig skriflega bæði á formlegan og óformlegan hátt
  • nota reglur málkerfisins tiltölulega villulaust
  • skilja aðalatriði venjulegs talmáls um kunnuglegt efni
  • skilja í grófum dráttum aðalatriði í útvarps- og sjónvarpsþáttum
  • skilja lýsingar á atburðum, tilfinningum og óskum annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig munnlega um ýmis viðfangsefni og nota tiltölulega flóknar setningar og orðasambönd til að lýsa reynslu sinni, væntingum og framtíðaráformum
  • rökstyðja mál sitt
  • undirbúa og segja í löngu máli frá efni sem tengist námsefninu, til dæmis sögu sem hefur verið lesin, eða kvikmynd
  • taka óundirbúinn þátt í samræðum um kunnugleg efni sem tengjast áhugamálum, daglegu lífi og málefnum líðandi stundar
  • skrifa tiltölulega flókinn og samfelldan texta um ýmis málefni frá eigin brjósti, til dæmis um málefni líðandi stundar og liðna atburði, áhugamál, ásamt efni sem tengist viðfangsefni kennslunnar
  • lesa sér til gagns tiltölulega flókna texta, geta fundið upplýsingar í hversdagslegu efni, blaða- og tímaritsgreinum
  • lesa og greina nútíma bókmenntatexta
  • lesa texta sem innihalda aðallega algeng orð úr daglegu lífi eða orðaforða sem tengist atvinnu
  • leita sér upplýsinga með hjálp upplýsingatækni og annarra hjálpargagna í tungumálanámi
  • Þekking er metin með lokaprófi, skriflegum könnunum og verkefnum sem bæði eru unnin heima og í kennslustundum • Leikni er metin með fjölbreyttum verkefnum, munnlegum kynningum og könnunum sem taka mið af færniþáttunum fjórum samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni, tali, hlustun, lestri og ritun. • Leikni og hæfni er metin með fjölbreyttum verkefnum sem sett eru í Portfolio-möppu Leiðsagnarmat er gefið fyrir Portfolio og nemendur hvattir til að betrumbæta vinnu sína. Lögð er áhersla á að nemendur sýni góð vinnubrögð og vandaðan frágang • Lokapróf metur hæfni nemanda til að skilja ólesinn texta, ritunarfærni og þekkingu hans á efni áfangans.