Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431077775.35

  Spænska I
  SPÆN1AA05(FB)
  59
  spænska
  Byrjunaráfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Þessi áfangi miðast við A1 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar. Áfanginn er byrjunaráfangi og er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur byggja upp orðaforða um sitt nánasta umhverfi og eru þjálfaðir í hlustun, ritun, lestri og tali. Markmiðið er að nemendur þjálfist í að tjá sig um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, byggi upp orðaforða og noti til þess grunnatriðin í spænskri málfræði. Stuðst verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem tekið er mið af markmiðum áfangans. Áhersla er lögð á réttan framburð, uppbyggingu orðaforða og að þjálfa grunnatriði málfræðinnar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum spænsks málkerfis: framburði, áherslu og einfaldri setningaskipan
  • grunnatriðum í spænskri málfræði
  • spænskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu og siði þjóðanna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja almennt talað mál þegar talað er skýrt og greinilega
  • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
  • nota meginreglur í málfræði
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita málvenjum við hæfi
  • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni, athöfnum og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
  • skrifa stuttan samfelldan texta t.d. sjálfslýsingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í einföldum samræðum og nota mismunandi kveðjur og samskiptaform eftir aðstæðum
  • segja frá persónulegum högum sem og einföldum staðreyndum um kunnugleg efni
  • beita mismunandi aðferðum til að skilja einfalda texta
  • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
  • auka meðvitund um eigin leiðir til að tileinka sér tungumálið
  • rita spænsku í mjög einföldu formi
  • miðla efni, sem hann hefur aflað sér þekkingar á, á fjölbreyttan og skapandi hátt, m.a. með notkun upplýsingatækni
  • Þekking er metin með lokaprófi, skriflegum könnunum og verkefnum sem bæði eru unnin heima og í kennslustundum. • Leikni er metin með fjölbreyttum verkefnum og könnunum sem taka mið af færniþáttunum fjórum samkvæmt ETM (tali, hlustun, lestri og ritun). • Hæfnin er metin í verkefnavinnu samkvæmt markmiðum ETM. • Lokapróf metur hæfni nemanda til að skilja lesinn og ólesinn texta, grunnatriði í spænskri málfræði sem og ritunarfærni nemanda.