Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431080005.88

  Spænska II
  SPÆN1BB05
  60
  spænska
  Framhaldsáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Þessi áfangi miðast við A1-A2 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar. Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu og sögu spænskumælandi landa. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega og textar verða smám saman lengri og þyngri. Nemendur læra að tjá sig við fjölbreyttari aðstæður eins og t.d. að versla, tjá sig um áhugamál sín og um liðna atburði. Stuðst verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem tekið er mið af markmiðum áfangans. Áhersla verður lögð á að nemendur tjái sig sem mest á spænsku í töluðu og rituðu máli. Unnið verður með fjölbreytt efni, meðal annars tónlist, myndbönd, leiki og ýmislegt efni af internetinu sem hjálpar til við að komast nær menningarheimi Spánar og Rómönsku Ameríku og eflir menningarlæsi nemenda. Áhersla er lögð á að nemendur beri ábyrgð á sínu eigin námi og sýni sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skapandi hugsun.
  SPÆN1AA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar, fyrirmæli og stuttar frásagnir
  • lesa texta af ýmsu tagi sem tengjast námsefninu og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita og málvenjum við hæfi
  • skrifa stutta og einfalda texta, samtöl og skilaboð um kunnugleg efni sem tengjast viðfangsefni áfangans (í nútíð og þátíð)
  • nota meginreglur í málfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum sem innihalda algengan orðaforða og geta dregið ályktanir af því sem hann les
  • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
  • miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á, á fjölbreyttan og skapandi hátt, m.a. með notkun upplýsingatækni
  • skrifa einfalda texta um hugðarefni sín, áhugamál og atburði, ímyndaða og raunverulega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum sem innihalda algengan orðaforða og geta dregið ályktanir af því sem hann les
  • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
  • miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á, á fjölbreyttan og skapandi hátt, m.a. með notkun upplýsingatækni
  • skrifa einfalda texta um hugðarefni sín, áhugamál og atburði, ímyndaða og raunverulega
  • Þekking er metin með lokaprófi, skriflegum könnunum og verkefnum sem bæði eru unnin heima og í kennslustundum. • Leikni er metin með fjölbreyttum verkefnum og könnunum sem taka mið af færniþáttunum fjórum samkvæmt ETM (tali, hlustun, lestri og ritun). • Hæfnin er metin í verkefnavinnu samkvæmt markmiðum ETM. • Lokapróf metur hæfni nemanda til að skilja lesinn og ólesinn texta, grunnatriði í spænskri málfræði sem og ritunarfærni nemanda.