Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431080580.66

  Spænska III
  SPÆN1CC05(FB)
  61
  spænska
  Spænska 3
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Þessi áfangi miðast við A2 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar. Viðfangsefni fyrri áfanga er rifjað upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu og sögu Spánar og Rómönsku Ameríku. Textar verða smám saman lengri og þyngri og nemendur eru þjálfaðir í að lesa rauntexta á spænsku. Orðaforði er aukinn, nemendur þjálfast í nýjum málfræðiatriðum og að mestu er lokið við að fara yfir grundvallarþætti spænska málkerfisins. Frásagnir í nútíð og þátíð eru æfðar munnlega og skriflega og þurfa nemendur í auknum mæli að tjá sig munnlega í tímum. Nemendur læra að tala um fortíð sína og framtíðaráform. Nemendur þjálfast í að lesa sögur og ævintýri á spænsku einnig þjálfast í að skrifa stutta og einfalda texta í þátíð og framtíð. Stuðst verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem tekið er mið af markmiðum áfangans. Áhersla verður lögð á að nemendur tjái sig sem mest á spænsku í töluðu og rituðu máli. Námsefnið er með fjölbreyttum hætti, bækur, tónlist, myndbönd, leikir og ýmislegt efni af internetinu sem hjálpar við að komast nær spænskumælandi menningarheimi og eflir menningarlæsi nemenda. Áhersla er lögð á að nemendur beri ábyrgð á sínu eigin námi og sýni sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skapandi hugsun.
  SPÆN 1 BB 05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum spænsks málkerfis
  • spænskumælandi löndum og fengið aukna innsýn í menningu, mannlíf, helstu samskiptavenjur og siði þjóðanna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fylgjast með frásögnum eða samtölum um almenn efni eða sérhæfðari málefni sem hann þekkir þar sem talað er skýrt og áheyrilega
  • lesa og skilja ýmsa texta sem tengjast eigin áhugasviði eða texta um almennt og sérhæfðara efni sem fjallað er um í áfanganum og beita viðeigandi aðferðum eftir því hver tilgangurinn er með lestrinum hverju sinni
  • taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisisvenjum, málvenjum og hljómfalli við hæfi
  • segja frá á skýran hátt í nútíð, þátíð og framtíð
  • halda stutta kynningu á undirbúnu efni með því að beita orðaforða, setningagerð og framburði á sem réttastan hátt
  • skrifa samfellda texta um ýmis efni sem hann þekkir, t.d. mannlýsingar, lýsingar á stöðum, liðnum atburðum, umhverfi og framtíðarplönum
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  • tjá sig í mæltu og rituðu máli, sýna fram á skilning á formgerð og byggingu texta og sé meðvitaðri en áður um muninn á þessum málsniðum
  • fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál og nota viðeigandi málfar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fylgjast með frásögnum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er mjög kunnuglegt
  • afla sér ýmissa upplýsinga úr mæltu og rituðu máli, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér í námi sínu
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum og/eða einföldum rauntextum af ýmsu tagi og geta dregið ályktanir af því sem hann les
  • takast á við flestar algengar aðstæður í almennum samskiptum og geta almennt bjargað sér á málinu
  • miðla á einfaldan hátt efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á í ræðu og riti
  • skrifa um hugðarefni sín og áhugamál, ýmis málefni og atburði, ímyndaða eða raunverulega, í nútíð, þátíð og framtíð
  • Þekking er metin með lokaprófi, skriflegum könnunum og verkefnum sem bæði eru unnin heima og í kennslustundum. • Leikni er metin með fjölbreyttum verkefnum og könnunum sem taka mið af færniþáttunum fjórum samkvæmt ETM (tali, hlustun, lestri og ritun). • Hæfnin er metin í verkefnavinnu samkvæmt markmiðum ETM. • Lokapróf metur hæfni nemanda til að skilja lesinn og ólesinn texta, grunnatriði í spænskri málfræði sem og ritunarfærni nemanda.