Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431103089.29

  Þýska II
  ÞÝSK1BB05
  63
  þýska
  Þýska 2
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Þessi áfangi miðast við A1 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar. Áfanginn er framhaldsáfangi og er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér enn betur undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur byggja upp orðaforða um sitt nánasta umhverfi og eru þjálfaðir í hlustun, ritun, lestri og tali. Markmiðið er að nemendur þjálfist í að tjá sig um sjálfa sig og sitt nánasta umhverfi, byggi upp orðaforða sem tengist því og noti til þess grunnatriðin í þýskri málfræði. Einnig læra nemendur að tjá sig um áhugasvið sín og geti talað um liðna atburði og framtíðaráform. Stuðst verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem tekið er mið af markmiðum áfangans. Áhersla er lögð á réttan framburð, uppbyggingu orðaforða og að þjálfa grunnatriði málfræðinnar. Nemendur hlusta á lög sungin á þýsku og gera verkefni tengd þeim. Einnig eru sýndar myndir á þýsku. Nemendur velja sér ákveðin umfjöllunarefni sem tengjast hinum þýskumælandi löndum og geri stutta kynningu sem er svo kynnt fyrir samnemendum.
  ÞÝSK1AA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • á menningu, samskiptavenjum og siðum hinna þýskumælandi þjóða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja einföldum fyrirmælum
  • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum sjálfum, umhverfi og áhugamáli hans
  • tala um liðna atburði og geti einnig talað um framtíðaráform
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir
  • segja frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni. áhugamálum og atburðum dagslegs lífs í nútíð og núliðinni tíð / þátíð
  • skrifa stuttan texta um sjálfan sig og fjölskyldu sína og áhugamál sín
  • skrifa stutta texta um liðna atburði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig munnlega og skriflega um efni sem hann þekkir
  • skilja einfalt talað mál
  • skilja einfalda texta
  • Þekking er metin með lokaprófi, skriflegum könnunum og verkefnum sem bæði eru unnin heima og í kennslustundum. • Leikni er metin með fjölbreyttum verkefnum og könnunum sem taka mið af færniþáttunum fjórum samkvæmt ETM. ( Tal, hlustun, lestur og ritun ) • Hæfnin er metin í verkefnavinnu samkvæmt markmiðum ETM. • Lokapróf metur hæfni nemanda til að skilja lesinn og ólesinn texta , grunnatriði í þýskri málfræði sem og ritunarfærni nemanda. Munnlegt próf metur hæfni nemanda til að tjá sig á þýsku og skilning á töluðu máli. • Munnlegt próf metur hæfni nemanda til að tjá sig á þýsku og skilning á töluðu máli.