Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431431702.95

  Upplýsingatækni I
  UPPT2UT05
  6
  upplýsingatækni
  tölvunotkun, upplýsingamennt
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Í áfanganum kynnast nemendur og læra að nota fjölbreyttan hugbúnað og tæki til samskipta og vinnu með upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu. Nemendur sýni ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum, meðferð upplýsinga, sköpun og miðlun nýrrar þekkingar. Þeir öðlist hæfni í meðferð heimilda og virði höfunda¬rétt. Örugg netsamskipti og siðferði á Netinu. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og rafrænum skilum á verkefnum. Í áfanganum vinna nemendur með fjölbreytt verkefni sem reyna á sköpun og ímyndunarafl. Þeir læra að setja fram texta á skýran og læsilegan hátt. Í framsetningarforritum búa þeir til glæru¬kynningu um sig sjálfa og kynna fyrir hópnum. Í ritvinnslu vinna þeir með texta af ýmsum toga og móta hann. Þeir setja upp ritgerðir með efnisyfirliti, töflu- og myndayfirliti. Í áfanganum læra nemendur að nota töflureikni til samskipta og vinnu með upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu til verkefnaskila. Farið er í fjármálalæsi og meðferð tölulegra gagna. Einnig er farið í samþættingu töflu¬reiknis og ritvinnslu. Markmið námsins er að stuðla að færni nemenda í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi með hjálp upplýsingatækninnar. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð áhersla á að nemendur verði færir í að nota tölvuna sem tæki í náminu. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að þeir verði færir í að nota tölvuna sem tæki í náminu og sam¬þætti kunnáttu í upplýsingatækni við framsetningu efnis við aðrar námsgreinar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • aðgerðum í helstu forritum til framsetningar og miðlunar á texta
  • textavinnslu og framsetningu texta
  • höfundarétti og notkun heimilda
  • siðfræði og siðferði Netsins (upplýsinga- og tölvusiðfræði)
  • umhverfi og möguleikum töflureiknis við meðferð tölulegra gagna
  • valkostum í fjármálum og viðhorfum til þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • markvissri notkun póst- og samskiptaneta
  • mótun og framsetningu á texta á ýmsan hátt og átti sig á læsileika hans
  • aðgerðum í helstu forritum hugbúnaðar, svo sem framsetningu og ritvinnslu
  • meðferð heimilda og framsetningu á þeim
  • meðferð tölulegra gagna og framsetningu á þeim
  • að greina valkosti í fjármálum, fjalla um peninga án vandkvæða og gera áætlanir fram í tímann
  • öruggum netsamskiptum
  • sjálfstæðum vinnubrögðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta, varðveita, skapa og miðla upplýsingum og þekkingu á skipulagðan og skilvirkan hátt (upplýsingalæsi)
  • vinna að mótun texta á ýmsan máta og stuðla að læsileika hans
  • setja upp heimildaritgerð ásamt yfirlitum af ýmsu tagi, s.s. efnisyfirliti, mynda- og töfluyfirliti
  • stunda örugg netsamskipti og sýni þar gott siðferði
  • vinna með töluleg gögn, móta þau og setja fram á myndrænan hátt
  • nýta möguleika töflureiknis til útreikninga á flókinn máta
  • greina valkosti í fjármálum og gera áætlanir fram í tímann
  • stunda örugg netsamskipti og sýni þar gott siðferði
  • vinna sjálfstætt að verkefnum
  Þekking: Verkefni sem unnin eru í kennslutímum og heima eru metin jafnt og þétt yfir önnina. Leikni: Áfanginn er símatsáfangi. Nemendur taka fimm próf yfir önnina. Námsmatið tekur mið af ástundun nemenda, verkefnavinnu, rafrænum skilum á verkefnum og vegnu meðaltali einkunna úr prófum. Hæfni: Nemendur geti nýtt þá þekkingu og leikni sem þeir hafa aflað sér og sýni sjálfstæði í vinnubrögðum. Þeir lesi fyrirmæli og fylgi þeim. Þeir skrifi og tjái sig með eigin texta í ritvinnslu og framsetningarforritum. Þeir lesa tölulegar upplýsingar úr myndritum í töflu¬reikni. Lögð er rík áhersla á að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf.