Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431443144.86

  Enska víða um heim
  ENSK3LR05
  86
  enska
  lestur, ritun, tjáning og hlustun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemandans. Áfanginn er breytilegur frá ári til árs. Unnið er á fjölbreyttan hátt í áfanganum, s.s. skapandi skrif, ýmiskonar textar, greinar, smásögur, skáldsögur, ljóð og ræður, kvikmyndir, daglegt mál o.fl. Námsmat byggist á símati í formi dagbókarskila, ýmissa verkefna og prófa á önninni. Eitt helsta þema áfangans er enska tungumálið, notkun þess og menning tengd því víða um heiminn. Lestur og hlustun: Lögð er rík áhersla á bókmenntalestur og lestur á fræðigreinum og raunverulegum reynslusögum. Hlustun byggist á fjölbreyttu efni sem tengist oft á tíðum þeim bókmennta- og kvikmyndaverkum sem verið er að fjalla um hverju sinni. Ritun: Áhersla er lögð á skapandi, akademísk og ræðuskrif. Skrifuð er heimildaritgerð í ferliritun. Tjáning: Gerðar eru kröfur um að nemendur taki virkan þátt í umræðum á ensku í kennslustundum. Nemendur halda fyrirlestra um málefni sem tengjast þema áfangans, bæði í hópum og sem einstaklingar. Lögð er áhersla á að virkja gagnrýna hugsun nemandans sem koma þarf fram bæði í ræðu og riti.
  ENSK2SÖ05 (ENS2B05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningu og sögu þeirra þjóða þar sem enska er töluð.
  • uppruna tungumálsins, útbreiðslu og skyldleika þess við íslenskt mál.
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi.
  • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál, t.d. mismunandi málsnið.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir.
  • skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki sett skipulega fram.
  • lesa sér til ánægju eða upplýsingar texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð.
  • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum.
  • geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg.
  • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem hann hefur þekkingu á sem metið er með prófum og verkefnavinnu.
  • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli auk undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar, sem metið er með prófum og verkefnavinnu.
  • beita málinu í fyrirlestrum og munnlegum prófum án meiriháttar vandkvæða auk þess að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni sem metið er með prófum og verkefnavinnu.
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum sem metið er með prófum og verkefnavinnu.
  • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag sem metið er með prófum og verkefnavinnu.
  • leggja gagnrýnið mat á texta og heimildir, auk þess að vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og fella saman í eina heild samkvæmt þeim hefðum sem gilda um heimildavinnu.
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans svo sem skrifleg og munnleg próf og verkefni.