Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434620806.05

  Almenn efnafræði
  EFNA2AE05
  44
  efnafræði
  almenn efnafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Grunnáfangi í almennri efnafræði þar sem farið er í byggingu efnisagna og lotukerfið, efnatengi, nafnakerfi, helstu flokka efnahvarfa, lausnir, efnajöfnur og mólreikninga. Mikil áhersla er lögð á dæmareikning. Efnisatriði: Fjallað verður um: • byggingu atóma, efnatákn þeirra og uppröðun í lotukerfið, efnisagnir (atóm, sameindir og jónir) • róteindir, rafeindir og nifteindir, sætistala og massatala, samsætur og atómmassi • frumefni og efnasambönd (málmblöndur, jónefni og sameindaefni), frumefnatafla hrein efni og efnablöndur, eiginleikar efna (eðlis/efnaeiginleikar), eðlismassi, suðu- og bræðslumark • tengsl massa, rúmmáls og eðlismassa • efnahvörf, hvarfefni, myndefni • efnajöfnur og stilling þeirra, ástandsform efna og fasabreytingar • rafeindaskipan atóma og jóna, gildisrafeindir og stöðug rafeindaskipan • lotukerfið, tengsl þess við rafeindaskipan frumefnanna og flokkun þeirra (málmar, málmleysingjar) flokkun eftir sameiginlegum eiginleikum: Alkalí- og jarðalkalímálmar, halógenar og eðallofttegundir) • helstu eiginleika málma og málmleysingja og samanburður • jónatöflu og nafnakerfi einfaldra ólífrænna efna • efnismagn (massi og mólafjöldi), tala Avogadrosar, tengsl mólafjölda og agnafjölda • leysni efna, leyst efni, leysir, lausn, mettuð lausn og felling notkun stilltrar efnajöfnu við útreikninga á massa hvarf- eða myndefn og takmarkandi hvarfefni og hvarfefni í umframmagni • lausnastyrk: mólstyrk, , rúmmálsprósenta, ppm eða ppb., styrkbreytingar við þynningu lausna • jónefni (sölt), kristalgrind og sundrun salta í jónir við leysingu í vatni • sterk og veik efnatengi, jónatengi, samgild tengi og málmtengi, myndun jónefnis úr málmi og málmleysingja, myndun sameindaefnis úr málmleysingjum, myndun málmtengis punktaformúlur atóma og sameinda, millisameindakraftar: van der Waals tengi og vetnistengi • markverðir tölustafir og óvissa, samband mælistærða, tákna og mælieininga • einingabreytingar einkum fyrir massa og rúmmál • massaprósenta, reynsluformúla og sameindaformúla Kynnt verða: • fellingarhvörf og útreikningar á massa botnfalls og styrk jóna eftir fellingu áhrif hita og þrýstings á leysni og reglan: líkur leysir líkanauðleyst og torleyst sölt, raflausnir og leiðni efna og lausna • oxun og afoxun, sýrur og basar, hlutleysing, pH lausna Verkleg kennsla: • verklegar æfingar sem tengjast ofangreindu og eru um 1/3 hluti af efni áfangans
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skilgreiningum á öllum efnisatriðum áfangans skv. upptalningu hér að framan
  • sértækum dæmum um hvert efnisatriði áfangans
  • mismunandi aðferðum við mælingar á sýnum
  • mikilvægi vísindalegra vinnubragða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • flokka efni sem efnablöndu eða hreint efni (sameindaefni, jónefni eða málm)
  • greina efnisagnir sem atóm, sameindir eða jónir
  • reikna mólmassa út frá formúlu efnasambanda með hjálp frumefnatöflu eða lotukerfis
  • gefa efnum nöfn, rita formúlur efnasambanda og ákvarða hvaða jónir eru til staðar í söltum með hjálp jónatöflu
  • nota lotukerfið til að segja fyrir um hvort frumefni sem hvarfast saman myndi jónefni eða sameindaefni og hvort ákveðin efnaformúla tilheyri jónefni eða sameindaefni
  • lesa efnajöfnur og stilla þær með hliðsjón af varðveislu atóma
  • beita hlutfallareikningi, leysa einfaldar algebrujöfnur og nýta sér tugveldarithátt við útreikninga með reiknivél
  • nota stillta efnajöfnu og mólreikninga til að reikna t.d. massa og rúmmál hvarf- og myndefna í efnahvörfum
  • beita prósentureikningi (t.d. útreikningum á massa%, rúmmáls% og prósentumun mæligildis og viðurkennds gildis)
  • gera massa og rúmmálsmælingar og meðhöndla einfalda glervöru og efni við tilraunir í efnafræði með eigin öryggi og annarra í huga
  • afla heimilda, nýta gagnabanka og miðla niðurstöðum, m.a. með skýrslugerð
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna skipulega að verkefnalausnum, m.a. með hliðsjón af mikilvægi mólhugtaksins, út frá þekkingu á lausnum svipaðra verkefna, eða með því að setja upp jöfnur sem eiga við gefnar forsendur
  • notfæra sér þekkingu úr öðrum greinum við verkefnalausnir í efnafræði
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • tengja efnafræðina við daglegt líf fólks og umhverfi og sjá notagildi hennar
  • skiptast á skoðunum við vinnufélaga um mælingar og niðurstöður og ræða og útskýra hugmyndir
  • viðhafa nákvæmni og skipuleg vinnubrögð við mælingar og tilraunavinnu sem og við tölvugagnaúrvinnslu og skýrslugerð