Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1434627581.57

  Raffræði, bylgjur og hreyfing
  EÐLI2RB05
  43
  eðlisfræði
  bylgjur og hreyfing, raffræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Efni áfangans skiptist í raffræði, bylgjufræði og flóknari hreyfilýsingu en í EÐL2HK05. Í raffræðinni er unnið með jafnstraumsrásir og ýmis grunnhugtök sem tengjast þeim. Fjallað er um raforku og rafafl og notkunarmöguleika þétta. Áhersla er lögð á hvernig raffræðin snertir daglegt líf nemenda. Í bylgjufræðinni er fjallað um helstu hugtök og reglur sem tengjast bæði efnisbylgjum og ljósi. Loks er unnið með hreyfi- og kraftafræði Newtons, fyrir reglubundna sveiflu og hreyfingu í þyngdarsviði. Í verklegum æfingum er sérstök áhersla lögð á túlkun og meðhöndlun grafa auk þess sem ætlast er til að framsetning gagna úr verklegum tímum sé á tölvutæku formi. Nemendur eiga að öðlast leikni í að vinna með eðlisfræðileg tæki svo sem fjölsviðsmæla og tölvutengd mælitæki og geta gert grein fyrir og útskýrt þau lögmál sem notuð eru í bóklegum og verklegum tímum. Helstu efnisatriði eru: • Spenna, straumur, viðnám, hitastigull viðnáms • Rafafl, raforka og varmaorka • Viðnámstengingar, lögmál Kirchhoffs • Plötuþéttar, orka þéttis, afhleðsla, leifturljós • Lögmál bylgjufræðinnar um ljós, hljóð og vatn • Samliðun, brot bylgna, staðbylgjur, Dopplerhrif • Geislagangur í gegnum linsur • Hreyfing í þyngdarsviði, lögmál Keplers og Newtons • Reglubundin sveifluhreyfing, lögmál Hookes
  EÐLI2HK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum sem snerta raffræði jafnstraumsrása
  • einföldum rafrásum og fjölsviðsmælum
  • helstu eiginleikum þétta og bera saman hvernig þeir eru nýttir
  • raforkuframleiðslu með vatnsafli og jarðgufuvirkjunum
  • tengslum lögmála bylgjufræðinnar við ýmsa þætti daglegs lífs
  • hreyfingu gervihnatta og reikistjarna í þyngdarsviði
  • hreyfingu af völdum breytilegs krafts
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja fram og vinna með og töluleg gögn
  • snúa eðlisfræðijöfnum til að einangra mismunandi stærðir
  • setja eðlisfræðilegar upplýsingar fram með jöfnum
  • gera skýringarmyndir af uppsetningu tilrauna sem hann framkvæmir
  • setja eðlisfræðilegar mælingar fram í töflum og línuritum
  • vinna með ýmiss konar tæki m.a. tölvutengd við framkvæmd tilrauna
  • nota tölvuforrit við lausn verkefna og ritun skýrslna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • túlka lögmál eðlisfræðinnar með eigin orðum
  • skýra fyrir öðrum og ræða um þau eðlisfræðilegu fyrirbæri sem hann hefur kynnst
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • vinna í hóp að mælingum og athugunum í eðlisfræði
  • nota línurit við túlkun eðlisfræðilegra mælinga
  • vinna með jöfnur og leysa verkefni sem tengjast eðlisfræðilögmálunum
  • leggja á gagnrýnin hátt mat á upplýsingar sem tengjast eðlisfræði
  • tengja þekkingu sína í eðlisfræði við daglegt líf sitt og umhverfi og sjá notagildi hennar
  Þátttaka nemenda í verklegum æfingum og umræðum um námsefnið og efni tengt því er metin. Nemendur skila skýrslum og úrvinnslu úr tilraunum. Vinnubók nemenda með verkefnum og dæmum er metin tvisvar á önn. Einnig eru skrifleg próf notuð til að meta hæfniviðmiðin.