Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464018084.86

  Danska fyrri áfangi
  DANS2AA05(MA)
  82
  danska
  Almennur byrjunar áfangi
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Í áfanganum fá nemendur þjálfun í öllum færniþáttum tungumálsins auk þess sem þeir kynna sér danska menningu og siði. Áhersla er lögð á að nemendur bæti orðaforða sinn og æfist í notkun málsins bæði munnlega og skriflega. Áfanginn byggir að mestu á þemavinnu nemenda og viðfangsefni fara að nokkru leyti eftir áhugasviði nemenda og stöðu þeirra í tungumálinu. Nemendur vinna meðal annars að eigin markmiðum og þjálfast í að leggja mat á vinnu sína.
  Grunnskólapróf með einkunn B eða hærra
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum málkerfisins
  • formgerð og byggingu texta í töluðu og rituðu máli.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
  • lesa ýmis konar texta á eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð textans eða viðfangsefnisins
  • taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisisvenjum, málvenjum og hljómfalli við hæfi
  • segja frá á skýran hátt með því að beita orðaforða, málvenjum, framburði, áherslum og hljómfalli á sem réttastan hátt
  • skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota viðeigandi málfar
  • fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fylgjast með frásögnum um almenn efni
  • ná aðalatriðum úr fjölmiðlum og nýta sér þau, þegar fjallað er um kunnugleg efni
  • tileinka sér aðalatriðin í styttri lestextum og nýta á mismunandi hátt
  • lesa sér til ánægju og þroska skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi
  • ráða við mismunandi aðstæður í almennum samskiptum um kunnugleg efni
  • útskýra og rökstyðja skoðanir sínar
  • miðla eigin þekkingu og skoðunum á efni sem hann hefur kynnt sér
  • skrifa um áhugamál sín og kunnugleg efni
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
  • meta eigið vinnuframlag.
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.