Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465381848.28

  Enska - Fyrri áfangi á öðru þrepi
  ENSK2SG05
  110
  enska
  Lestur, málfræði, orðaforði, ritun, tal
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áhersla er lögð á að lestur ritmálstexta, að nemendur þjálfist í að tjá hugsun sína með rökum í ræðu og riti. Textar eru lesnir og greindir með það fyrir augun að byggja upp virkann og hagnýtann orðaforða. Nemendur kynnast menningarheimum landa þar sem enska er notuð sem móðurmál. Nemendur afla sér þekkingar um venjur og siði þessara landa lítillega. Áfram er unnið með málfræði tengda hagnýtum þáttum og unnið með í tengslum við ofangreind atriði
  Að nemandi hafi fengið B eða hærra í ensku í grunnskóla eða lokið 5 einingum á fyrsta þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Grundavallaruppbyggingu þjóðfélaga þar sem enska er notað sem móðurmál
  • Orðaforða sem er nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • Notkun tungumáls til að mæta hæfniviðmiðum bæði í ritun og tali
  • Helstu hefðum í uppsetningu og skipulagi ritaðs máls
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Skilja almennt talað mál óháð hreim
  • Lestri á fjölbreyttu úrvali texta þar sem nemendur beita ýmiss konar lestraraðferðum
  • Að geta tekið virkann þátt í samskiptum
  • Að skrifa margskonar texta, óháð formlegheitum, og fylgja rithefðum og reglum sem eru við lýði
  • Að tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem nemandi hefur kynnt sér og undirbúið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín.
  • Eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum í samræðum.
  • Lesa texta þar sem þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt og átta sig á tilgangi og/eða afstöðu textahöfundar.
  • Leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður.
  • Skilja daglegt má, s.s. samræður eða fjölmiðlaefni, hvort sem nemandi skilur umræðuefnið eður ei.
  • Skrifa margskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig.
  • Taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt.
  • Tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta sér á mismunandi hátt.
  • Tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt burtséð frá aðstæðum.
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans. Leiðsagnarmat/Símat