Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465381896.07

  Enska - Seinni áfangi á öðru þrepi
  ENSK2OL05
  111
  enska
  Lestur, Menning, Málfræði, Orðaforði, Ritun, Tal
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur vinna í auknum mæli sjálfstætt að stærri ritunarverkefnum og viðameiri verkefnum svo sem kynningum á þematengdu efni sem fela í sér öflun upplýsinga á bókasafni og af neti. Unnið er markvisst að því að efla sjálfstæði nemenda í námi. Að hver nemandi finni eigin leiðir til að ná árangri í náminu og setji sér markmið. Í áfanganum er lögð áhersla á tjáningu,lestur, ritun og undirstöðuatriði enskrar málfræði með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða ásamt því að tileinka sér grunnorðaforða vísinda og fræða. Hugtakið menningarlæsi kynnt með umburðarlyndi gagnvart öðrum menningarheimum í huga. Áfram er unnið með málfræði tengda hagnýtum þáttum og unnið með í tengslum við ofangreind atriði.
  ENSK2SG05 eða 5 einingar á öðru þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Helstu hefðum í uppsetningu og skipulagi ritaðs máls.
  • Notkun tungumáls til að mæta hæfniviðmiðum bæði í ritun og tali.
  • Oðraforða sem er nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins.
  • Ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað
  • Þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í framhaldsnámi
  • Rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
  • Enskri menningu og enskri tungu sem og menningu í öðrum enskumælandi samfélögum
  • Almennum málfræðireglum sem og sérkennum ritmáls og talmáls
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að geta tekið virkann þátt í samskiptum.
  • Að skrifa margskonar texta, óháð formlegheitum, og fylgja rithefðum og reglum sem eru við lýði.
  • Að tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem nemandi hefur kynnt sér og undirbúið.
  • Skilja almennt talað mál óháð hreim.
  • Lestri fjölbreyttra gerða texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
  • Beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
  • Tjá sig munnlega sem og skriflega bæði á formlegan og óformlegan hátt
  • Nota orðabók og viðeigandi hjálpargögn
  • Beita almennum málfræðireglum í rituðu máli
  • Tjá kunnáttu sína munnlega og skriflega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum í samræðum.
  • Lesa texta þar sem þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt og átta sig á tilgangi og/eða afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra
  • Leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður.
  • Skilja daglegt mál, s.s. samræður eða fjölmiðlaefni, hvort sem nemandi skilur umræðuefnið eður ei.
  • Skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín.
  • Skrifa margskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig.
  • Taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt.
  • Tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta sér á mismunandi hátt.
  • Tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beyta tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margskonar aðstæður.
  • Skilja, án vandkvæðna, megininntak erinda og rökræðna jafnvel um tiltölulega flókið efni.
  • Lesa á milli lína, átta sig á dýpri merkingu texta
  • Geta útskýrt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og geta rakið ólík sjónarmið hvort sem þau eru með eða á móti
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans. Leiðsagnarmat/Símat