Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1496317007.15

  Tölfræði
  STÆR3LÁ05(MA)
  64
  stærðfræði
  lýsandi tölfræði, töflureiknir, ályktunartölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  MA
  Meginefni áfangans er tölfræði, líkindareikningur og ályktanafræði. Helstu efnisþættir eru vinnsla gagna, myndræn framsetning, mælikvarðar á miðsækni og dreifingu, líkindareikningur og líkindadreifingar, úrtaksfræði, öryggisbil og tilgátuprófanir. Aðaláhersla áfangans er á þjálfun í dæmareikningi úr þessum efnisatriðum og að koma gögnum á skipulagt form, reikna helstu lýsistærðir og draga ályktanir.
  STÆR2FF05 (eða STÆR2RU06)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tíðnitöflum, hlutfallslegri- og samanlagðri tíðni
  • eiginleikum mismunandi rita eins og súlu-, stöpla- og skífurita
  • helstu mælikvörðum miðsækni eins og meðaltali, miðgildi og tíðasta gildi
  • helstu mælikvörðum dreifni eins og staðalfráviki, meðalfráviki og dreifisviði
  • líkindahugtakinu og helstu reikniaðferðum
  • ýmsum líkindadreifingum og eiginleikum þeirra
  • nokkrum leiðum til að velja úrtak úr þýði
  • öryggismörkum og öryggisbilum og þeim forsendum sem liggja að baki
  • tilgátuprófunum (einhliða/tvíhliða) og skekkjum í tölfræðilegum ályktunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja upp og lesa úr tíðnitöflum
  • nota töflur til að gera súlu-, stöpla og skífurit, í höndum og í tölvu
  • reikna meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi út frá gögnum
  • reikna staðalfrávik, meðalfrávik og dreifisvið út frá gögnum
  • reikna líkindi á einföldum atburðum
  • lesa úr töflum og finna flatarmál undir kúrfum
  • reikna út öryggismörk og öryggisbil með mismunandi forsendum
  • setja upp tilgátupróf og sannreyna þau
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausnir
  • beita skipulögðum aðferðum við að leysa verkefni og þrautir
  • klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
  • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta
  • meta og gagnrýna tölfræðilegar upplýsingar í umhverfi sínu
  • tengja efni áfangans við megindlegar rannsóknaraðferðir í vísindum
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.