Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506681701.62

  Starfsnám á vinnustað D
  STAR1XD04
  36
  starfsnám
  atvinnuþátttaka.
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Áfanginn er verklegur og ætlaður nemendum á fjórða námsári. Námið fer fram á almennum vinnustöðum, vernduðum vinnustað eða í skóla. Við val á vinnustað er tekið mið af óskum nemenda að höfðu samráði við foreldra eða forráðamenn. Vinnan er skipulögð í samráði við vinnuveitendur og hefur umsjónarkennari eftirlit með vinnustaðanáminu. Lögð er áhersla á stundvísi, sjálfstæði, samviskusemi, vandvirkni, ábyrgð og góð samskipti við samstarfsmenn. Einnig er áhersla lögð á að nemendur þekki og fari eftir vinnureglum og helstu öryggisatriðum á vinnustað.
  STAR1XC05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • - hvað það er að vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi
   - því sem nýtist til undirbúnings fyrir frekara nám
   - hvernig nýta beri lærða færni með því að ræða hana við aðra nemendur og bera saman við annað sem honum finnst skipta máli, t.d. áhugamál
   - hvernig hann miðlar þekkingu sinni með fjölbreyttum og skapandi hætti í samræðu við aðra nemendur með margskonar hætti
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • - tjá sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt og vera verklega sjálfbjarga í daglegu lífi
   - beita skapandi hugsun í öllu starfi , vinna á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn
   - hafa aflað sér þjálfunar í þeim aðferðum og verklagi sem nám á vinnustað hans krefst
   - greina á milli mismunandi aðferða og milli mismunandi þátta í skipulagi verkferla
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • - hafa skýra sjálfsmynd og gera sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt
   - eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarf við annað fólk
   - hagnýta sér þá hæfni sem hann hefur aflað sér hvort heldur sem er í frekara námi eða í daglegu lífi
   - sýna fram á almenna siðvitund sína og umburðarlyndi - hafa skilning á eigin getu
   - miðla þekkingu sinni og leikni á hagnýtan máta og sýna þannig sköpunarmátt sinn, frumkvæði og hæfni til að tjá hugmyndir og skoðanir
   - meta eigið vinnuframlag
  Námsmat er tvíþætt. Annars vegar er 90% símat sem byggir á frammistöðu nemandans á starfsnámsstað. Tekið er mið af eftirfarandi þáttum: Samskiptum, frumkvæði, sjálfstæði, vinnusemi og vandvirkni. Matið er í höndum umsjónarmanns nemandans á starfsnámsstaðnum.
  Hins vegar er 10% verkefni og/eða dagbók.