Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1600280775.67

  Geðsálfræði
  SÁLF3GS05
  34
  sálfræði
  geðsálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað er um geðheilsu, geðræn vandamál, almennt geðheilbrigði og geðrækt. Lögð er áhersla á að nemendur átti sig á samspili líkamlegra og andlegra þátta í tengslum við geðheilbrigði og þróun geðraskana. Nemendur kynnast leiðum til að verjast streitu og taka á afleiðingum hennar. Einnig er fjallað um geðraskanir, flokkunarkerfi geðraskana og helstu meðferðarúrræði við geðröskunum. Nemendur afla sér upplýsinga um úrræði og þá meðferð sem er í boði á Íslandi. Meginmarkmið áfangans er að nemendur öðlist skilning á geðheilsu, geðrækt og eðli geðraskana svo þeir skilji hvernig þeir geta tekið ábyrgð á eigin geðheilbrigði.
  SÁLF2HA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • geðheilsu og geðröskunum.
  • mismunandi nálgun sálfræðinnar á geðheilsu.
  • helstu hugtökum og kenningum geðsálfræðinnar.
  • helstu meðferðarformum og úrræðum við geðröskunum.
  • hvernig viðhorf til geðraskana og meðferð þeirra hefur breyst í tímanna rás.
  • aðbúnaði og möguleikum einstaklinga með geðraskanir í samfélaginu.
  • lagalegum og siðferðilegum þáttum sem lúta að meðferð persónuupplýsinga.
  • framlagi geðsálfræðinnar innan sálfræðinnar og til samfélagsins.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina helstu streituþætti sem koma upp í daglegu lífi.
  • nýta aðferðir við að minnka eða fyrirbyggja streitu í sínu daglega lífi.
  • miðla þekkingu sinni á eðli geðraskana.
  • setja sig í spor fólks sem á við geðræn vandamál að stríða.
  • beita sálfræðilegum meðferðarúrræðum á einkenni geðraskana.
  • afla sér heimilda og upplýsinga á sviði geðsálfræði, greina þær og setja í fræðilegt samhengi.
  • nýta fræðilegan texta um geðraskanir á íslensku og erlendum tungumálum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina alvarleika ólíkra geðraskana með tilliti til áhrifa á daglegt líf sem metið er með hópvinnu og rannsóknum.
  • greina áhrif umhverfis og erfða á þróun geðraskana sem metið er með umræðum og persónulegri ígrundun.
  • móta eigið geðheilbrigði til að verða hæfari þátttakandi í nútímasamfélagi sem metið er með persónulegum verkefnum eða dagbókarskrifum.
  • afla upplýsinga í geðsálfræði til að nota við úrlausn verkefna sem metið er með ritgerðum og skýrslum.
  • framkvæma flókna eigindlega rannsókn og gera grein fyrir helstu niðurstöðum sem metið er með skýrslu og kynningu.
  • meta á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt eigið vinnuframlag og annarra í verkefnavinnu sem er metið með sjálfsmati og jafningjamati.
  Leitarnám, rannsóknir, samvinnunám, umræður, fyrirlestrar kennara og nemenda. Verkefnavinna, sjálfsmat, símat og jafningjamat. Ástundun, frumkvæði og þátttaka.