Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1615815943.85

  Inngangur að lögfræði
  LÖGF2LÖ05
  9
  lögfræði
  Lögfræði, inngangur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum LÖGF2LÖ05 - Inngangur að lögfræði verður lögfræði sem fræðigrein kynnt. Nemendur munu þjálfast í að lesa lög og greina réttarstöðu aðila og réttaráhrif laga. Markmið áfangans er að veita nemendum góða innsýn í aðferðafræði lögfræðinnar og er ætlað að hafa hagnýtt gildi til að veita nemendum þá grundvallarfærni og þekkingu sem þörf er á til þess að geta lesið og túlkað lög. Áfanginn hentar vel þeim nemendum sem stefna á áframhaldandi nám í lögfræði og nýtist sem val á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum lögfræðinnar á öllum þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
  • þeim ólíku réttarheimildum og lögskýringargögnum sem stuðst er við í íslenskum rétti
  • þeim lögum og réttarreglum sem gilda á þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
  • þeim grundvallarréttindum sem tryggð eru í stjórnarskrá og Mannréttindasáttmála Evrópu
  • hlutverki og framkvæmd löggjafans við lagasetningu
  • helstu atriðum skaðabóta- og refsiréttar og þeirri aðferðarfræði sem þar er beitt
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita og afla sér upplýsinga í lagasafni Alþingis og reglugerðarsafni Stjórnarráðsins
  • skilja notkun ákveðinna lykilhugtaka lögfræðinnar
  • móta og setja fram texta, lögfræðilegs eðlis, á ýmsan máta og átta sig á læsileika hans
  • leysa verkefni þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og skiljanlegan hátt
  • meta umfang og takmörk hinna ýmsu grundvallarréttinda sem tryggð eru í íslenskum rétti
  • sjá álitaefnin út frá ólíkum sjónarhornum
  • vinna sjálfstætt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja fram skoðanir sínar, taka þátt í rökræðum og túlka ólík sjónarmið á fordómalausan en gagnrýninn og ábyrgan hátt
  • efla með sér hæfni til sjálfstæðis í hugsun og vinnubrögðum sem og samstarfs
  • geta tekið afstöðu til siðferðilegra álitamála
  • vera virkur borgari í lýðræðisþjóðfélagi
  • bera virðingu fyrir mannréttindum
  • taka þátt í að móta samfélag sitt
  • geta unnið með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • nýta sér lögfræðilega þekkingu til lausnar í sérhæfðum, raunhæfum verkefnum
  • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna
  • fylgja röksemdafærslu í mæltu máli og texta
  • vinna sjálfstætt að verkefnum og vera ábyrgur í heimildarleit
  • undirbúa frekara nám og störf
  Símat