Json

Námskrá

Titill: Sundlaugarvörður (Staðfestingarnúmer 499) 21-499-2-200
Lýsing: Námsskráin byggir á starfaprófíl fyrir sundlaugarvörð og eldri námsskrá. Námsskráin lýsir námi á 2. þrepi samkvæmt hæfniramma um íslenskt menntakerfi og er ætlað þeim sem starfa eða hafa hug á starfa við sundstaði. Við gerð námsskrárinnar var einkum horft til starfsmanna ríkis og sveitarfélaga á þessum vettvangi, en námið getur jafnframt hentað starfsmönnum einkageirans. Markmið námsins er að tryggja að starfsfólk sundstaða hafi þá hæfni sem þarf til að sinna skilgreindum viðfangsefnum í samræmi við starfaprófílinn. Starf sundlaugarvarðar er skilgreint á eftirfarandi hátt: „Tilgangur starfsins er að þjónusta gesti sundstaða og tryggja öryggi og velferð þeirra ásamt því að halda sundstaðnum hreinum. Meginviðfangsefni sundlaugarvarðar eru að vakta sundlaugarsvæði og sinna eftirliti með vatnsgæðum ásamt því að þjónusta og sinna upplýsingagjöf til fjölbreytts hóps viðskiptavina. Hann afgreiðir og gætir fjármuna, sinnir gæslu í klefum, fylgist með hreinlæti og böðun og aðstoðar eftir þörfum. Sundlaugarvörður veitir skyndihjálp ef óhöpp verða eða bráð veikindi koma upp og sinnir björgun úr laug í neyðartilfellum. Hann þarf oft að taka sjálfstæðar ákvarðanir, en fylgja um leið verk- og starfslýsingum. Sundlaugarvörður vinnur á vöktum bæði úti og inni, oft í kulda eða í röku og heitu lofti. Vinnan getur verið líkamlega erfið. Sundlaugarvörður er oft við viðkvæmar aðstæður sem tengjast nekt, kyni og menningarmun og hann fylgir ströngum reglum varðandi persónuvernd og þagnarskyldu.“ Í náminu er lögð áhersla á að námsmaður öðlist hæfni í móttöku og þjónustu við fjölbreyttan hóp viðskiptavina og að tryggja öryggi og velferð þeirra er sundstaði sækja. Mikil áhersla er lögð á að námsmaður öðlist hæfni í að vinna samkvæmt verklagi um öryggi ásamt því að geta fylgt þeim kröfum sem settar eru fram samkvæmt lögum og reglum. Jafnframt er lögð áhersla á að hann tileinki sér sjálfstæð og öguð vinnubrögð og efli samvinnu- og samskiptafærni sína. Tilgangur námsins er að styrkja jákvæð viðhorf námsmanna til starfsgreinarinnar, efla færni og faglega þekkingu til að takast á við helstu viðfangsefni og aukna ábyrgð í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi í starfi í sundlaugum. Sérstaklega á sviði móttöku og þjónustu við viðskiptavini og til aukinna gæða og öryggi þjónustunnar. Námið er 200 klukkustundir að lengd og byggist upp á fimm námsþáttum. Við námslok er möguleiki á að óska eftir mati á náminu í framhaldsskóla allt að 10 framhaldsskólaeiningar. Slíkt mat getur verið breytilegt eftir námsbrautum og skólum en skólastjórnendur hvers skóla eru ábyrgir fyrir mati skólans á námi frá öðrum fræðslustofnunum. Athugið að samkvæmt 8. gr. reglugerðar um hollustuhætti á sund- og baðstöðum 814/2010 þarf sundlaugarvörður að standast árlegt hæfnispróf sundstaða (sundpróf, björgun úr vatni og sérstakt skyndihjálpanámskeið ætlað starfsfólki sundstaða). Einnig skulu starfsmenn sem vinna við meðferð tækja og efna árlega fá viðeigandi þjálfun skv. 8. gr. reglugerðarinnar (814/2010). Þessir þættir eru ekki hluti af þessari námsleið.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Engin formleg inntökuskilyrði eru í þetta nám en námið er ætlað fullorðnu fólki á vinnumarkaði með þá hæfni sem þarf til að takast á við alla hluta námsins.
Skipulag: Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins og skipar verkefnastjóra náms. Hlutverk hans er að hafa umsjón með náminu og framkvæmd þess, sjá til þess að námsþættir séu samþættir og tryggja rökrétta samfellu þeirra. Hann skipuleggur hvernig tíma innan hvers námsþáttar er varið undir leiðsögn leiðbeinanda annars vegar og í sjálfstætt nám hins vegar. Áhersla er lögð á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum námsmönnum. Æskilegt er að leiðbeinendur taki mið af öllum námsþáttum námskrárinnar til að tryggja samþættingu þeirra og leitist við að nota raunveruleg viðfangsefni. Miðað er við að verkþjálfun fari fram samhliða náminu til að styðja við yfirfærslu þess. Áhersla er lögð á að verkefnastjóri náms fylgist með framvindu, tryggi að þjálfun nái til allra þátta í náminu og styðji námsmenn í því sem snýr að þjálfun á vinnustað. Það má til dæmis gera með því að námsmenn vinni lokaverkefni þar sem unnið er með alla þætti námsins.
Námsmat: Námsárangur er metinn út frá þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum námsins með fjölbreyttum matsaðferðum sem fræðsluaðili samþykkir og lýst er í kennsluáætlun. Áhersla er lögð á að leiðbeinandi og námsmenn fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist og hvernig námsmönnum gangi að ná hæfniviðmiðum námsins. Námsmat er staðfesting á námsárangri, það skal jafnframt nota sem lærdóm, hvatningu og endurgjöf á námstímanum.
Starfsnám:
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á reglum og verkferlum sem varðar öryggismál og hollustuhætti.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á reglum og verkferlum sem varða persónuvernd og þagnarskyldu.
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á ólíkum þörfum einstaklinga eftir bakgrunni þeirra.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að miðla upplýsingum til fjölbreytts hóps viðskiptavina.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í samskiptum við ólíka einstaklinga.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í notkun viðeigandi eftirlits og öryggisbúnaðar sem og hjálpar- og tækjabúnaðar.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að umgangast hættuleg efni.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að tryggja öryggi gesta.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að veita gestum góða þjónustu og sinna upplýsingagjöf til fjölbreytts hóps viðskiptavina.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að halda búnaði, húsnæði og aðstöðu í hreinu og góðu ásigkomulagi.


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

200  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi:
Jafnrétti: