Json

Námskrá

Titill: Nám fyrir verslunarfulltrúa (Staðfestingarnúmer 36) 15-36-2-580
Lýsing: Námsskráin lýsir námi fyrir verslunarfulltrúa á 2. þrepi, skipt í 26 námsþætti, lokaverkefni og starfsþjálfun. Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna starfi verslunarfulltrúa eða samsvarandi starfi. Námið er sniðið að þeim sem eru 20 ára eða eldri og hafa stutta formlega skólagöngu að baki. Markmið námsins er að tryggja að verslunarfulltrúi hafi þá hæfni sem þarf til að sinna skilgreindum verkefnum samkvæmt hæfnigreiningu starfsins.
Námið er 580 klukkustunda langt og mögulegt að meta það til 29 eininga á framhaldsskólastigi.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Engin formleg inntökuskilyrði eru í þetta nám.
Skipulag: Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins en það getur einnig farið fram á vinnustað undir handleiðslu fræðsluaðilans. Fræðsluaðili sér um að skipuleggja í samstarfi við vinnustað þann hluta náms sem þar fer fram og hvaða hæfniviðmið á sérstaklega að leggja áherslu á í vinnustaðahlutanum. Æskilegt er að verkleg þjálfun og/eða þjálfun á vinnustað sé hluti hvers námskeiðs. Fræðsluaðili skipuleggur einnig hversu miklum tíma hvers námskeiðs er varið undir leiðsögn leiðbeinanda/starfsþjálfa annars vegar og í sjálfstætt nám hins vegar. Einhver heimavinna fylgir náminu en getur verið mismunandi eftir námsþáttum og einstaklingum. Fræðsluaðila ber að skipa verkefnastjóra náms. Hlutverk hans er að sjá um að kynna námsskrá, námslýsingu, stundaskrá, leiðbeinendur, fyrirkomulag náms og námsaðstöðu. Hann sér til þess að samþætting námsþátta eigi sér stað og sér um tengingu og samstarf við vinnustaðinn. Æskilegt er að námsþættir séu samþættir eftir föngum og að leiðbeinendur hafi í huga alla námsþætti námsskráarinnar. Bæði er gagnlegt að byggja á þeim þáttum sem búið er að efla/vinna með og svo næst meiri breidd í námið með víðtækri samþættingu. Lögð er áhersla á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum námsmönnum. Með fagtengdu lokaverkefni er lögð áhersla á að námsmenn fái aukna faglega þekkingu og innsýn inn í sérhæfingu verslunarinnar/deildarinnar þar sem þeir vinna eða á því sviði sem þeir þurfa/vilja efla sig í. Lokaverkefninu er ætlað að tengja saman námsþætti og dýpka þekkingu á völdum sviðum. Lokaverkefnið er einnig tækifæri fyrir bæði námsmenn og fræðsluaðila til að meta heildarárangur námsins.
Námsmat: Námsárangur er metinn út frá hæfniviðmiðum námsskrár. Námsárangur á að meta með fjölbreyttum matsaðferðum með áherslu á leiðsagnarmat. Námsmati er ætlað að nýtast bæði sem staðfesting á námsárangri en ekki síður sem lærdómur, hvatning og endurgjöf á námstímanum. Með fagtengdu lokaverkefni er heildarárangur námsins metinn. Fræðsluaðili getur lagt áherslu á tiltekna námsþætti við mat á lokaverkefni allt eftir stöðu námsmanns. Lagt er til að námsmenn haldi verkdagbók sem lið í að meta námsframvindu sína. Í verkdagbókina safna námsmenn gögnum úr náminu en það gerir þeim kleift að halda utan um þá þekkingu, leikni og hæfni sem þeir öðlast meðan á náminu stendur. Jafnframt auðveldar það þeim og leiðbeinendum að meta hvort námið skili tilætluðum árangri. Í verkdagbók má t.d. setja matsblöð námsþátta, námsdagbók, unnin verkefni og/eða annað sem leiðbeinandi leggur til.
Starfsnám: Einn hluti námsins er starfsþjálfun (F-STSH2ÞJ). Tilgangur þess námshluta er að styðja við yfirfærslu náms á vinnustað og þjálfa þá hæfni og leikni sem námið hefur byggt upp. Fræðsluaðili ásamt vinnuveitanda skipuleggja starfsnám. Námsmaður heldur verkdagbók og er árangur starfsþjálfunar metinn út frá henni ásamt umsögn starfsþjálfa/yfirmanns.
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
 • einstaklingar sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku
 • einstaklingar með þörf fyrir að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
 • einstaklingar með nám og reynslu sem aflað hefur verið utan hins formlega skólakerfis
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Námsmaður skal hafa þekkingu og skilning á meginlínum í stefnu fyrirtækisins.
 • Námsmaður skal hafa þekkingu og skilning á daglegum áherslum í starfseminni.
 • Námsmaður skal hafa þekkingu og skilning á vöruframboði verslunarinnar.
 • Námsmaður skal hafa leikni í að beita viðeigandi sérhæfðri fagþekkingu.
 • Námsmaður skal hafa leikni í að bregðast við óvæntum aðstæðum.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að sinna víðtækri þjónustu við viðskiptavini.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að hafa umsjón með sínum hluta verslunar.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að leiðbeina óreyndari starfsmönnum og veita þeim stuðning.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að hafa umsjón með almennu starfsfólki á sínu svæði.


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

580  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Lýsing: Heimilt er, með skriflegu samþykki FA, að fella niður námsþætti og bæta skyldum námsþáttum við án þess þó að draga úr heildarfjölda námsstunda enda fari breytingin ekki í bága við markmið eða tilgang námsskrárinnar.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi:
Jafnrétti: