Json

Námskrá

Titill: Ferðaþjónusta - Móttaka á gististöðum (Staðfestingarnúmer 502) 21-502-2-130
Lýsing: Námskráin Ferðaþjónusta – móttaka á gististöðum lýsir námi á öðru þrepi hæfniramma um íslenska menntun og er sjálfstætt framhald af námskránum Ferðaþónusta I og Ferðaþjónusta II. Námskráin byggir á starfaprófílnum „Móttaka á gististöðum“ en einnig er tekið mið af ítarlegri greiningu á störfum almennt í ferðaþjónustu. Markmið námsins er að fólk sem lýkur því hafi þá hæfni sem þarf til að taka á móti fjölbreyttum hópi gesta, miðla upplýsingum til gesta og samstarfsfólks auk þess að sinna öðrum skilgreindum verkefnum starfsins. Vakin er sérstök athygli á að námsþættirnir Fjölmenningarfærni, Árangursrík samskipti og Viðskiptavinurinn í brennidepli eru einnig þjálfaðir í Ferðaþjónustu II. Námið er 130 klukkustundir að lengd, 13 námsþættir og 6,5 einingar. Við námslok, er mögulegt að óska eftir mati á náminu í framhaldsskóla. Slíkt mat getur verið breytilegt eftir námsbrautum og skólum en skólastjórnendur hvers skóla eru ábyrgir fyrir mati skólans á námi frá öðrum fræðslustofnunum.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Námið er ætlað fullorðnu fólki á vinnumarkaði með þá hæfni sem þarf til að takast á við alla hluta námsins.
Skipulag: Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins og skipar verkefnastjóra sem hefur umsjón með námsleiðinni, nemendahópnum, leiðbeinendum og allri framkvæmd. Einnig að leiðbeinendur skili og kynni nemendum kennsluáætlun hvers námsþáttar. Í kennsluáætlun koma fram upplýsingar um kennsluaðferðir, námsefni, hæfniviðmið og námsmat auk tímasetninga á yfirferð efnisþátta og verkefnaskila þar sem við á. Verkefnastjóri sér til þess að námsþættir séu samþættir eins og kostur er og í rökréttu samhengi, ber ábyrgð á þjónustu við þátttakendur auk þess að skipuleggja hvernig tíma hvers námsþáttar er varið, undir leiðsögn leiðbeinanda annars vegar og í sjálfstætt nám hins vegar. Áhersla er á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum, beiti samþættingu leitist við að nota hversdagsleg viðfangsefni í innlögn og verkefni. Miðað er við að Verkþjálfun fari fram samhliða til að styðja við yfirfærslu náms þegar það á við.
Námsmat: Námsárangur er metinn út frá hæfniviðmiðum með fjölbreyttum aðferðum sem fræðsluaðili samþykkir og lýst er í kennsluáætlun. Við mat á hæfni skoðast þátttaka nema auk þess sem áhersla er á að bæði leiðbeinandi og nemar fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist og hvernig gangi að ná hæfniviðmiðum. Námsmat nýtist sem staðfesting á námsárangri og jafnframt sem lærdómur, hvatning og endurgjöf á námstímanum.
Starfsnám: Verkþjálfun skal fara fram samhliða náminu til að styðja við yfirfærslu náms og vera við eins raunverulegar aðstæður og kostur er. Verkefnastjóri útfærir starfsnámið í takt við þarfir samstarfsaðila og námshópsins hverju sinni. Verkefnastjóri náms og/eða yfirmaður þjálfunar á vinnustað fylgist með framvindu, tryggir að þjálfun nái til allra þátta í náminu og styðji nema í því sem snýr að þjálfun á vinnustað. Slíkt má til dæmis að hluta gera með lokaverkefni þar sem unnið er með alla þætti námsins.
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
 • einstaklingar sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku
 • einstaklingar með þörf fyrir að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
 • einstaklingar með nám og reynslu sem aflað hefur verið utan hins formlega skólakerfis
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á starfsemi síns vinnustaðar
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á leiðum til að mæta áskorunum í starfinu
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á möguleikum til að takast á við streituvaldandi aðstæður í starfi
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á leiðum til að skipuleggja tíma og verkefni
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á áhrifaríkum leiðum til að miðla upplýsingum
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á stefnu og gæðaviðmiðum síns vinnustaðar
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á orðaforða sem nýtist í starfi
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á um hvað sjálfbær þróun snýst
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á þjónustu sem í boði er á gististaðnum og ferðaþjónustu tilboð á landsvæðinu.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að nýta upplýsingar til að auka gæði þjónustunnar
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að taka á móti gistibókunum og afgreiða þær
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að greina og leysa mál sem geta verið flókin
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að halda ró sinni við streituvaldandi aðstæður
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að miðla upplýsingum um þjónustu gististaðarins og afþreyingu sem er í boði á landsvæði gististaðar
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að skipuleggja starf sitt.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að leggja mat á þarfir ólíkra viðskiptavina og koma til móts við þær
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að velja heppilega lausn eftir að hafa skoðað kosti og galla ólíkra aðferða/leiða
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að nota upplýsingatækni/tölvutækni til að framkvæma verk sín
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að miðla upplýsingum til samstarfsfólks, yfirmanna og viðskiptavina
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að fylgja stefnu og gæðaviðmiðum vinnustaðarins í sínu starfi og benda á leiðir til að gera enn betur
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að tengja í verki forgangsröðun og skipulagningu verkefna með það að markmiði að auka afköst
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að aðlaga eigin verkefni að markmiðum greinarinnar um sjálfbæra þróun


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

130  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Lýsing: Vísað er til námskrárinnar á vef FA um tillögu að útfærslu á röðun námsþátta í námskeið.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Jafnrétti:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi: