Json

Námskrá

Titill: Ferðaþjónusta - Veitingasalur (Staðfestingarnúmer 501) 21-501-2-130
Lýsing: Námskráin Ferðaþjónusta-veitingasalur lýsir námi á öðru þrepi hæfniramma um íslenska menntun og er sjálfstætt framhald af námskránum Ferðaþjónusta I og Ferðaþjónusta II. Námskráin byggir á starfaprófílnum „Þjónusta í veitingasal“ en einnig er tekið mið af ítarlegri greiningu á störfum almennt í ferðaþjónustu. Námið er ætlað þeim sem sinna eða hafa hug á að sinna starfi við þjónustu í veitingasal. Markmið námsins er að búa nemendur undir fjölbreytt þjónustustörf í veitingasal á borð við móttöku gesta, viðeigandi upplýsingagjöf, að taka við pöntunum og þjóna til borðs. Vakin er athygli á að námsþættirnir Fjölmenningarfærni, Árangursrík samskipti og Viðskiptavinurinn í brennidepli eru einnig þjálfaðir í Ferðaþjónustu II. Námið er 130 klukkustundir að lengd, 13 námsþættir og 6,5 einingar. Við námslok, er mögulegt að óska eftir mati á náminu í framhaldsskóla. Slíkt mat getur verið breytilegt eftir námsbrautum og skólum en skólastjórnendur hvers skóla eru ábyrgir fyrir mati skólans á námi frá öðrum fræðslustofnunum.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Námið er ætlað fullorðnu fólki á vinnumarkaði með þá hæfni sem þarf til að takast á við alla hluta námsins.
Skipulag: Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins og skipar verkefnastjóra sem hefur umsjón með námsleiðinni, nemendahópnum, leiðbeinendum og allri framkvæmd. Einnig að leiðbeinendur skili og kynni nemendum kennsluáætlun hvers námsþáttar. Í kennsluáætlun koma fram upplýsingar um kennsluaðferðir, námsefni, hæfniviðmið og námsmat auk tímasetninga á yfirferð efnisþátta og verkefnaskila þar sem við á. Verkefnastjóri sér til þess að námsþættir séu samþættir eins og kostur er og í rökréttu samhengi, ber ábyrgð á þjónustu við þátttakendur auk þess að skipuleggja hvernig tíma hvers námsþáttar er varið, undir leiðsögn leiðbeinanda annars vegar og í sjálfstætt nám hins vegar. Áhersla er á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum, beiti samþættingu leitist við að nota hversdagsleg viðfangsefni í innlögn og verkefni. Miðað er við að Verkþjálfun fari fram samhliða til að styðja við yfirfærslu náms þegar það á við.
Námsmat: Námsárangur er metinn út frá hæfniviðmiðum með fjölbreyttum aðferðum sem fræðsluaðili samþykkir og lýst er í kennsluáætlun. Við mat á hæfni skoðast þátttaka nema auk þess sem áhersla er á að bæði leiðbeinandi og nemar fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist og hvernig gangi að ná hæfniviðmiðum. Námsmat nýtist sem staðfesting á námsárangri og jafnframt sem lærdómur, hvatning og endurgjöf á námstímanum.
Starfsnám: Verkþjálfun skal fara fram samhliða náminu til að styðja við yfirfærslu náms og vera við eins raunverulegar aðstæður og kostur er. Verkefnastjóri útfærir starfsnámið í takt við þarfir samstarfsaðila og námshópsins hverju sinni. Verkefnastjóri náms og/eða yfirmaður þjálfunar á vinnustað fylgist með framvindu, tryggir að þjálfun nái til allra þátta í náminu og styðji nema í því sem snýr að þjálfun á vinnustað. Slíkt má til dæmis að hluta gera með lokaverkefni þar sem unnið er með alla þætti námsins.
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
 • einstaklingar sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku
 • einstaklingar með þörf fyrir að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
 • einstaklingar með nám og reynslu sem aflað hefur verið utan hins formlega skólakerfis
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á starfsemi, stefnu og gæðaviðmiðum síns vinnustaðar
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á þeim veitingum sem í boði eru/ vöruframboði í mat og drykk á sínum vinnustað
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á kröfum um hreinlæti, sóttvarnir og snyrtimennsku
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á helstu ofnæmisvöldum í matvælum og viðbrögðum við þeim
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á mikilvægi jákvæðra samskipta fyrir árangur í starfi
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á leiðum til að mæta þekktum áskorunum í starfinu
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á leiðum til að mæta fjölbreyttum þörfum fólks
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á ferðaþjónustu tilboðum á landsvæðinu
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að nýta nýjar upplýsingar til að auka gæði þjónustunnar
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að taka á móti gestum í mat og drykk
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að taka við pöntunum þeirra og afgreiða
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að miðla upplýsingum um þær veitingar sem í boði eru og benda viðskiptavinum á vörur og þjónustu að fyrra bragði
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að bregðast við óvæntum aðstæðum/tilvikum og koma í veg fyrir aðsteðjandi vanda
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að fylgja stefnu og gæðaviðmiðum vinnustaðarins í sínu starfi
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að skipuleggja starf sitt og forgangsraða verkefnum með það að markmiði að veita góða þjónustu og auka afköst
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að nýta upplýsingatækni við störf sín
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að laga sig að ólíkum einstaklingum og hópum í margskonar aðstæðum
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að miðla upplýsingum til samstarfsfólks, yfirmanna og viðskiptavina
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að vinna í samræmi við stefnu fyrirtækisins um sjálfbæra þróun


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

130  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Lýsing: Vísað er til námskrárinnar á vef FA um tillögu að útfærslu á röðun námsþátta í námskeið.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Jafnrétti:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi:
Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar: