Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Grunnnám málm- og véltæknigreina 17-340-2-5 grunnnám starfsgreina hæfniþrep 2
Lýsing: Grunnnám málm- og véltæknigreina er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu m.a. á málmsíði og véltækni. Einnig er lögð áhersla á að þjálfa nemendur til starfa á sem flestum sviðum málm- og véltæknigreina. Auk kjarnagreina taka nemendur faggreinar s.s. rafsuðu, vélstjórn og logsuðu. Brautin er undirbúningur fyrir sérnám m.a. í stálsmíði, bifvélavirkjun og vélstjórn. Að loknu grunnnámi velur nemandinn sér faggrein eftir áhugasviði.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
Skipulag: Grunnnám málm- og véltæknigreina er eins ár 66 eininga nám og skilar nemendum hæfni á 2. þrepi.
Námsmat
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi
 • tileinka sér heilbrigðan lífsstíl.
 • sýna öðrum virðingu óháð kyni, þjóðerni, aðstæðum og lífsgildum.
 • sýna ábyrgð í umgengni um umhverfi sitt og náttúru.
 • gæta ávallt fyllsta öryggis við störf sín.
 • meðhöndla efni, áhöld og tæki sem notuð eru í málmiðngreinum.
 • takast á við sérnnám í málmiðnaði.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

66  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Nemendur eru þjálfaðir í heimildaleit og að vera gagnrýnir á heimildir.
 • Unnið er að því að nemendur geti sett fram og notað tölulegar myndrænar og skrifaðar upplýsingar í röksemdafærslur.
 • Nemendur læra að lesa í aðstæður, samskipti og líðan annarra í gegnum fjölbreytt verkefni og kennsluform.
 • Nemendur nota upplýsingatækni til að afla sér gagna og skilja þau.
Námshæfni:
 • Nemendur taka ábyrgð á eigin námi og eru hvattir til þess að vera gagnrýnir á það sem þeir eru að gera hverju sinni og sýni sjálfstæði í vinnubrögðum og takist á við áskoranir í nám
 • Í náms- og starfsvali er áhersla á að nemendur setji sér markmið til framtíðar sem tengjast námi og störfum.
 • Nemendur eru aðstoðaðir við að átta sig á eigin vinnulagi, styrkleikum og veikleikum í námi og hvernig bæta megi árangur út frá styrkleikum hvers og eins. Lagt er upp úr því að veita nemendum innsýn í mismunandi námsaðferðir. Nemendur öðlast smám saman reynslu, þekkingu og skilning sem á að nýtast þeim til að efla styrkleika sína í námi og nota námstækni við hæfi í áframhaldandi námi.
 • Nemendur forgangsraða og skipuleggja heimanám sitt og vinnu.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Nemendur eru hvattir til að virkja og nota sköpunarkraft sinn, taka frumkvæði í eigin námi, sýna ígrundun og gagnrýna hugsun.
 • Stuðlað er að því að nemendur verði meðvitaðir um styrkleika sína og geti nýtt þá í vinnu sína.
 • Ferli sköpunar og nýsköpunarmenntar eru kynnt fyrir nemendum og stuðla að því að þeir skilji samhengi hugmyndafræðinnar við eigin frumkvæði, vilja til athafna, samfélagsþróun og uppbyggingu atvinnulífs.
Jafnrétti:
 • Gætt er að samþættingu kynjasjónarmiða í kennslu og stuðlað að sjálfsvirðingu og sjálfstæði beggja kynja. Jafnrétti endurspeglast í starfsháttum, s.s. kennsluaðferðum, kennsluefni, samskiptum og skólabrag.
 • Skapaðar eru umræður og þjóðfélagsgreining á jafnrétti æfð, hvort sem um er að ræða kynjajafnrétti eða jafnrétti minnihluta- og jaðarhópa jafnréttisbaráttu, hlutgervingu og samfélagslegar staðalmyndir og að nemendur taki viðhorf sín og samnemenda til skoðunar með gagnrýnum hætti.
 • Fjallað er um jafnan rétt allra lífvera til gæða Jarðar sem og hugmyndir um rétt náttúrunnar sjálfrar og hennar eigið gildi og um skyldur manna gagnvart komandi kynslóðum og gagnvart öðrum lífverum
 • Námsleiðir og hlutverk sem ekki eru „dæmigerð“ fyrir stráka eða stelpur eru kannaðar og menningarbundin kynhlutverk dregin í efa m.a. með náms- og starfsráðgjöf sem allir nemendur skólans eiga aðgang að.
 • Skoðað er hvernig t.d. staðalmyndir, fjölmiðlar, menntunartækifæri, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni geta skapað mismunandi tækifæri fyrir mismunandi einstaklinga.
Menntun til sjálfbærni:
 • Lýðræðisleg vinnubrögð eru þjálfuð og stuðlað er að áhuga og vilja til þess að nemendur taki þátt í samfélaginu. Kennsla og starfshættir fléttast saman við það viðhorf að markmið menntunar sé geta til aðgerða.
 • Stuðlað er að því að nemandinn þekki, skilji og beri virðingu fyrir samfálagi sínu og náttúru og öðlist skilning á sameiginlegri ábyrgð Jarðarbúa á Jörðinni og íbúum hennar.
 • Fjallað er um sjálfbæra þróun m.t.t. efnahags, samfélags og umhverfis.
 • Skoðað er með hvaða hætti er hægt að nýta auðlindir Jarðar og hvernig þær geta best nýst manninum svo nemendur öðlist skilning og færni til að taka upplýsta afstöðu og þar með auka líkur á að þeir kjósi að haga lífi sínu með sjálfbærni að leiðarljósi.
 • Gert er ráð fyrir virku samstarfi við grenndarsamfélag skólans en slíkt samstarf er einn af lykilþáttum sjálfbærni. Þannig getur skólinn tekið þátt í að skapa samábyrgt og sjálfbært samfélag
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Nemendur afla sér upplýsinga á erlendum tungumálunum og túlka þær.
 • Nemendur eru þjálfaðir í öllum málfærniþáttum; hlustun, lesskilningi og munnlegri og skriflegri tjáning
 • Í mörgum öðrum greinum en tungumálum kynna nemendur sér ítarefni og nýta sér heimildir á erlendu tungumáli í tengslum við verkefnavinnu og fá þannig nokkra þjálfun í að lesa viðkomandi fagmál.
Heilbrigði:
 • Stuðlað er að því að nemendur átti sig á tengslum hugar og líkama og geri sér grein fyrir hvernig þeir geti stundað heilbrigt líferni til að auka lífsgæði sín.
 • Stuðlað er að uppbyggingu og styrkingar jákvæðrar sjálfsmyndar nemenda og heilbrigðum og árangursríkum samskiptum.
 • Gengið er út frá því að nemendur beri ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum.
 • Fjallað er um áhrif ákveðinna umhverfisþátta á heilsu manna og ábyrgð hvers og eins í því samhengi
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Verkefni eru unnin með læsi og tjáningu í forgrunni þar sem nemendur verða að nota gott mál og fjölbreyttan orðaforða.
 • Nemendur taka þátt í samræðum þar sem þeir öðlast hæfni til þess að hlusta og svara á málefnalegan hátt og rökstyðja skoðanir sínar og niðurstöður.
 • Nemendur eru hvattir til að tjá sig á persónulegan hátt og koma á framfæri tilfinningum sínum, skoðunum, gildum og áhuga sínum.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Áhersla er lögð á að allir nemendur fái að tjá sig og segja sína skoðun.
 • Reynt er á samvinnu í flestum greinum og nemendur læra að bera virðingu fyrir ólíkum hugsanaferlum, taka tillit til samnemenda og mæta hver öðrum á uppbyggilegan og jákvæðan hátt.
 • Nemendur nota þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér til þess að taka rökstudda afstöðu til siðferðilegra spurninga s.s. hvað er rétt og rangt, réttlæti og ranglæti og tjá sig um hana munnlega og í rituðu máli.