Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Tölvuleikjagerð (Staðfestingarnúmer 430) 19-430-3-7 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Stúdentsbraut í tölvuleikjagerð er námsleið þar sem hugað er sérstaklega að því að námið sé áhugavekjandi, skapandi og eflandi. Námskráin er gerð í samræmi við aðalnámskrá framhaldsskóla og samkvæmt leiðbeinandi viðmiðum frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Skipulag og uppbygging brautarinnar var unnin í samstarfi við ýmsa aðila úr atvinnulífinu bæði hérlendis og á alþjóðavísu. Þróun brautarinnar á komandi árum miðar við áframhaldandi samstarf þessara aðila. Brautin er að lágmarki 200 framhaldsskólaeiningar og námslokin eru á hæfniþrepi þrjú skv. aðalnámskrá framhaldsskóla. Lögð er rík áhersla á bæði nútímalega kennsluhætti og vinnuaðstöðu. Fyrir utan nám í hefðbundnum kjarnagreinum munu nemendur vinna sérstaklega með færni og þekkingu sem býr þá undir áframhaldandi nám á háskólastigi í greinum sem tengjast tölvuleikjagerð á fjölbreyttan máta. Nemendur sem útskrifast af brautinni öðlast hagnýta menntun í tölvuleikjagerð, skapandi greinum og frumkvöðla- og markaðsfræðslu. Námið mun taka mið að þörfum allra nemenda á einstaklingsbundinn hátt. Hver nemandi fær tækifæri til að nýta styrkleika sína, sem er lykilþátturinn í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Stefnt er að því að nemendur sem útskrifast úr tölvuleikjagerð hafi eftirfarandi gildi að leiðarljósi: sjálfstæði - skapandi hugsun - rökvísi - jákvæð samskipti

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Grunnskólapróf. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.
Skipulag: Allir nemendur ljúka 140 ein. sameiginlegum kjarna (samanstendur af annars vegar 80 ein. grunnkjarna og hins vegar 60 ein. tölvuleikjagerðarkjarna). Nemendur taka þriðja mál (15 ein.) og listgreinar (15 ein.). Nemendur þurfa sjálfir að setja saman hluta af sínu námi (30 ein.) og munu njóta aðstoðar námsráðgjafa við það val m.t.t. áhugasviðs og markmiðasetningu hvers og eins. Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum til að vera betur í stakk búnir að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla. Áfangar í tölvuleikjagerð og lokaverkefni síðustu annar er unnið í samstarfi við valin fyrirtæki úr atvinnulífinu. Sú þekking og færni sem nemendur afla sér á námstímanum nýta þeir við úrlausn lokaverkefnis með aðstoð sérfræðinga hjá samstarfsaðilum og undir leiðsögn kennara.
Námsmat Tilgangur námsmats er meðal annars að kanna að hve miklu leyti nemandi hefur náð markmiðum í viðkomandi áföngum. Brautin er á þriðja hæfniþrepi í aðalnámskrá framhaldsskóla og kennarar skilgreina áfangamarkmið sérstaklega fyrir hvern áfanga út frá henni. Stuðlað er að námshvetjandi mati þar sem nemendur taki ábyrgð á eigin vinnu, ögri sjálfum sér og geti fylgst með eigin framförum. Niðurstöður námsmats veita hverjum kennara tilefni til endurskoðunar markmiðssetningar og er í sumum tilvikum tilefni til breytinga á áherslum í námsefni og vinnubrögðum. Þess skal gætt að námsmatið taki til allra þátta námsins þannig að þekking nemenda, leikni og hæfni auk framfara sé metin. Námsmat er með fjölbreyttum hætti og byggir að miklu leyti á símati á vinnu nemenda sem felur í sér t.d.: sjálfsmat, jafningjamat, mat á úrlausnum, mat á afurðum auk nýtingu fjölbreyttra miðla til greinargerða. Áhersla er lögð á hæfni nemenda á vegferð þeirra og mikilvægt að námsmatið styðji við þau markmið sem stefnt er að. Æskilegt er að í námsmati felist jafnframt leiðsagnarmat, það er leiðbeining til nemenda um hvernig þeir geti með árangursríkustum hætti hagað námi sínu í framhaldinu. Reynt skal að afla sem öruggastrar og víðtækastrar vitneskju um árangur nemenda og fylgjast vel með því hvernig þeim gengur að ná þeim markmiðum sem námskráin og skólinn setur. Námsmat á að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Reglur um námsframvindu eru samkvæmt skólareglum. Hefðbundinn námstími til stúdentsprófs er 3 ár og þarf nemandi að taka ~34 ein. á önn til að ljúka á þeim tíma. Nemendur velji áfanga í samráði við náms- og starfsráðgjafa með aðgangsviðmið háskólanna til hliðsjónar.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • sýna frumkvæði, ábyrgð og sjálfstæði í hugsun og verki
 • skipuleggja vinnu sína og leita leiða til þess að bæta skipulag sitt
 • afla sér þekkingar með fjölbreyttum hætti, meta hana á gagnrýninn hátt og nýta við verkefni daglegs lífs, til frekara náms eða starfs
 • leita lausna í samvinnu við aðra
 • nota skapandi aðferðir til miðlunar efnis með áherslu á stafrænar lausnir
 • takast á við ýmis tæknitengd viðfangsefni og miðla niðurstöðum sínum
 • efla færni sína í samskiptum við aðra
 • tjá sig óháð miðli
 • kynna niðurstöður og vinnu sína í hvívetna
 • rýna í eigin vinnu og annarra með umbætur í huga
 • hagnýta eigin þekkingu til umbóta
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni og taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi
 • takast á við nám á háskólastigi

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Almennur kjarni
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Sérhæfing tölvuleikjagerðar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þriðja tungumál
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Listir
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur taka 30 einingar í frjálsu vali. Einingarnar þurfa að raðast í samræmi við þrepaviðmið brautarinnar.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að lesa sérhæfða fræðitexta
 • með því að nemendur kynnast hinum ýmsu menningarheimum og verða læsir á ólík samfélög
 • með því að nemendur afla sér upplýsinga á tungumálunum og túlka þær
Námshæfni:
 • með því að nemendur vinna með styrkleika sína til þess að byggja upp jákvæða sjálfsmynd
 • með því að nemendur læra að setja sér raunhæf markmið og meta hvort þau hafi náðst
 • með því að nemendur eru hvattir til þess að vera gagnrýnir á það sem þeir eru að gera hverju sinni
 • með því að nemendur eru gerðir meðvitaðir um nám sitt í gegnum kennsluaðferðir og námsmat
 • með því að nemendur taka ábyrgð á eigin námi
 • með því að nemendur öðlast færni í að meta verk sín og annarra með sjálfs- og jafningjamati
 • með því að nemendur læra að færa rök fyrir máli sínu á gagnrýninn hátt
 • með því að nemendur fá umsagnir um verkefnin sín þar sem lögð er áhersla á að veita því athygli sem vel er gert og leiðbeint um hvað betur megi fara
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með því að nemendur geti notað sérhæfðan búnað við lausn viðfangsefna
 • með því að nemendur eru hvattir til að taka frumkvæði í eigin námi og sýna ígrundun og gagnrýna hugsun
 • með því að nemendur virkja sköpunarkraftinn til að sýna fram á námsárangur sinn
 • með því að ögra nemendum til að leita ólíkra leiða við lausn verkefna
 • með því að nemendur verði meðvitaðir um styrkleika sína og geti nýtt þá í vinnu sína
Jafnrétti:
 • með því að skoða hinar ýmsu tegundir jafnréttis, s.s. kynjajafnrétti, kynþáttajafnrétti og jafnan rétt fatlaðra og ófatlaðra
 • með því að nemendur taka viðhorf sín og samnemenda til skoðunar með gagnrýnum hætti
 • með því að nemendur taka þátt í gagnrýnum umræðum um samfélag jafnræðis, jafnréttis og réttlætis
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að nemendur taka þátt í gagnrýnum umræðum um samfélag jafnræðis, jafnréttis og réttlætis
 • með því að nemendur læri að taka gagnrýna afstöðu til þessara þátta og samspils þeirra
 • með því að nemendur fá þjálfun í að taka tillit til annarra og skoðana þeirra
 • með því að nemendur skoða hvernig má bæta samfélagið og láta gott af sér leiða
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að nemendur læra að túlka upplýsingar og setja þær fram
 • með því að nemendur eru þjálfaðir í heimildaleit og að vera gagnrýnir á heimildir
 • með því að nemendur læra að lesa í aðstæður, samskipti og líðan annarra
 • með því að nemendur öðlast hæfni í að tjá sig bæði í ræðu og riti
 • með því að nemendur læra að vera gagnrýnir á tölulegar upplýsingar í fjölmiðlum og fræðigreinum
 • með því að nemendur geti sett fram og notað tölulegar upplýsingar í röksemdafærslur
Heilbrigði:
 • með því að nemendur geri sér grein fyrir hvernig þeir geti stundað heilbrigt líferni til að auka lífsgæði sín
 • með því að koma til móts við þarfir, getu og áhugasvið nemenda
 • með því að nemendur kynnast sjálfum sér betur
 • með því að byggja upp og styrkja jákvæða sjálfsmynd nemenda
 • Með því að læra um lífeðlisfræði mannsins og skilja þá flóknu ferla sem hafa áhrif á líkamlegt heilbrigði
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að leggja áherslu á eflingu orðaforða og íslenska hugtakanotkun í náttúruvísindagreinum
 • með því að lögð er áhersla á miðlun upplýsinga og túlkun
 • með því að leggja áherslu á samskipti, gögn, umhverfi og aðstæður
 • með því að nemendur vinna að fjölbreyttum verkefnum þar sem þeir kynnast ýmsum hliðum á læsi
 • með því að nemendur þjálfast í vandaðri málnotkun í ræðu og riti
Lýðræði og mannréttindi:
 • með því að nemendur fá val um verkefni
 • með því að nemendur fá val um framsetningarform verkefna
 • með því að nemendur öðlast hæfni í samskiptum við aðra í gegnum hópavinnu
 • með því að nemendur taka þátt í sjálfs- og jafningjamati
 • með því að mannréttindi eru skoðuð út frá mörgum sjónarhornum
 • með því að nemendur þjálfast í að vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi
 • með því að hlustað er á skoðanir nemenda varðandi þróun skólastarfsins