Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Starfsbraut (Staðfestingarnúmer 369) 18-369-1-12 starfsbraut hæfniþrep 1
Lýsing: Starfsbraut er ætluð nemendum sem hafa notið verulegrar sérkennslu í grunnskóla, verið í sérdeild og/eða verið kennt skv. einstaklingsnámskrá í grunnskóla. Nám á starfsbraut er fjögur ár og er á 1. þrepi. Námið er bæði bóklegt og verklegt og miðast við stöðu hvers og eins. Nemendur geta tekið áfanga af öðrum námsbrautum innan starfsbrautar eða utan allt eftir getu hvers og eins. Nemendur sem taka áfanga utan brautar býðst að taka áfanga innan hennar sem stuðning við nám sitt. Markmið brautarinnar er að auka sjálfstæði, ábyrgð og frumkvæði nemenda og að veita þeim tækifæri til þess að takast á við verkefni í samræmi við eigin færni og hæfileika. Ennfremur að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í atvinnulífinu og/eða áframhaldandi nám. Mikil áhersla er lögð á sköpun, lýðheilsu og forvarnir ásamt því að veita nemendum tækifæri til að nýta sér þá möguleika sem felast í tækninýjungum. Nemendur brautarinnar eru hluti af skólasamfélaginu og fylgja þeim áherslum sem eru ríkjandi hverju sinni í skólastarfinu.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992.
Skipulag: Nám á starfsbraut miðast við átta annir og fylgir skóladagatali skólans. Brautinni er skipt í kjarna, pakkaval og val. Í kjarna eru skylduáfangar brautarinnar. Nemendur taka valáfanga jafnt og þétt í náminu samhliða kjarnaáföngum. Nám á brautinni er blanda af bóklegu og verklegu námi. Áhersla er á að styrkja námslega, starfslega og félagslega stöðu nemenda ásamt samskiptahæfni og sjálfstrausti
Námsmat Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat sem sniðið er að getu hvers nemanda. Það getur m.a. falið í sér leiðsagnarmat, símat, mat á virkni, ástundun og lokapróf. Í kennsluáætlun áfanga sem nemendur fá í upphafi annar er gerð grein fyrir hvernig árangur þeirra verður metinn og vægi einstakra þátta í námsmati.
Starfsnám: Starfsnám getur farið fram innan skólans eða utan hans. Allir nemendur fara í starfsnámsáfanga sem eru fjölbreyttir og mismunandi. Nemendur kynnast vinnumarkaðinum, starfsheitum, réttindum og skyldum, ýmis konar vinnustöðum og mikilvægi góðra samskipta á vinnustað. Áhersla er á að finna út hvar styrkleikar og áhugasvið nemenda liggja, ásamt því að efla jákvæðni og áhuga þeirra í garð atvinnulífsins. Markmið náms og þjálfunar á vinnustað er að kynna nemendum möguleika á störfum í nærumhverfi sínu og gera þá hæfari til að takast á við almenn störf á vinnumarkaði. Lögð er áhersla á vinnubrögð, öryggismál, mætingar og vinnu í hópi. Jafnframt fá nemendur reynslu og yfirsýn sem nýtist þeim í framtíðinni. Vinna nemenda er skipulögð í samráði við vinnuveitendur en er undir eftirliti kennara.
Reglur um námsframvindu: Nemendur ljúka burtfararprófi af starfsbraut eftir fjögurra ára nám. Brautskráning er óháð fjölda eininga sem nemandi hefur lokið.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • vera virkur þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi
 • sýna ábyrgð í umgengni við umhverfi sitt
 • þekkja styrkleika sína
 • eiga í jákvæðum samskiptum
 • tjá skoðanir sínar
 • sýna sjálfstæði við daglegar athafnir
 • lesa í umhverfi sitt - hvað er viðeigandi hverju sinni
 • nýta sér aðstöðu í nærumhverfi sér til heilsueflingar
 • nýta sér upplýsingatækni og aðra tækni við daglegt líf
 • meta möguleika sína til áframhaldandi náms
 • taka þátt á vinnumarkaði á sínum forsendum

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

240  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Félagsfræði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Félagsfræði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 2

Bundið pakkaval

Saga
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Saga
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 2

Bundið pakkaval

Stærðfræði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Stærðfræði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 2

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur taka 70 einingar í frjálsu vali.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • nemendur læra að skilja og túlka texta, gögn og upplýsingar af ýmsu tagi
 • nemendur læra að túlka upplýsingar og setja þær fram
 • nemendur eru þjálfaðir í heimildaleit og að vera gagnrýnir á heimildir
Námshæfni:
 • nemendur vinna með styrkleika sína til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd
 • nemendur læra að setja sér raunhæf markmið og meta hvort þau hafi náðst
 • nemendur taka ábyrgð á eigin námi
 • nemendur læra sjálfstæði í vinnubrögðum
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • hvetja nemendur til að sjá nýjar og ólíkar hliðar á sama veruleika
 • hvetja nemendur til að sýna frumkvæði og áræðni og nýta þekkingu sína á frumlegan hátt
 • flétta tjáningu og sjálfstæðri verkefnavinnu saman við nám
 • veita nemendum tækifæri til skapandi starfs
 • gera nemendur meðvitaða um styrkleika sína þannig að þeir geti nýtt þá í vinnu og námi
Jafnrétti:
 • nemendum gefinn kostur á að nýta hæfileika sína án fordóma
 • nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til að mæta þörfum ólíkra nemenda
 • nemendur kynnist ýmsum tegundum jafnréttis, s.s. kynjajafnrétti, kynþáttajafnrétti, jöfnum rétti fatlaðra og ófatlaðra
Menntun til sjálfbærni:
 • aðstoða nemendur að sjá sig í víðu samhengi, sem hluta af náttúru, menningu og sögu
 • hvetja nemendur til hófsemi og nægjusemi
 • hvetja nemendur til að láta sig varða um umhverfið og velferð komandi kynslóða
 • virkja nemendur til ábyrgðar gagnvart samfélaginu og umhverfi sínu
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • nemendur kynnast hinum ýmsu menningarheimum og verða læsir á ólík samfélög
 • nemendur auka orðaforða sinn til að afla sér upplýsinga á ólíkum tungumálum
 • skapa aðstæður sem hvetja nemendur til lestrar á erlendum tungumálum
Heilbrigði:
 • nemendur nýta hæfileika sína og fá hrós fyrir það sem vel er gert
 • nemendur eru hvattir til heilbrigðra lífshátta
 • byggja upp og styrkja jákvæða sjálfsmynd nemenda
 • hvetja nemendur til heilsusamlegs lífsstíls í tengslum við heilsueflandi framhaldsskóla
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • örva nemendur til að tjá sig í ræðu og riti og skapa aðstæður sem hvetja til lestrar
 • auka orðaforða nemenda og fjölga hugtökum sem þeir hafa á valdi sínu
 • efla skilning nemenda á fjölbreyttu námsefni og auka hæfni þeirra til að túlka það
Lýðræði og mannréttindi:
 • gæta þess að ákvarðanir um skólastarfið styðjist við málefnaleg rök og ástæður sem allir fá tækifæri til að gagnrýna og ræða
 • hvetja alla nemendur til virkni í félagslífi, gefa þeim kost á að hafa áhrif á skólasamfélagið og gera þeim ljóst hvernig þeir geta gert það
 • hvetja alla nemendur til að láta sig varða um almannahag, mannréttindi og málefni samfélagsins
 • nemendur öðlast hæfni í samskiptum við aðra í gegnum hópvinnu