Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Raunvísindabraut - íþróttaafrekssvið (Staðfestingarnúmer 190) 16-190-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Raunvísindabraut - íþróttaafrekssvið byggir á fjölbreyttu og góðu almennu námi, með lykiláherslu á stærðfræði, raunvísindi, náttúrufræði og tæknigreinar, þannig að nemendur hafi góða undirstöðuþekkingu í þeim. Einnig er lykiláhersla á íþróttaástundun nemandans. Markmið með náminu er að auka kunnáttu nemenda í náttúru- og stærðfræðigreinum. Brautin veitir góðan undirbúning undir háskólanám í verkfræði, náttúru- og heilbrigðisvísindum og námsframboð tekur mið af aðgangsviðmiðum háskóla, um leið og hún styður nemandann í ástundun afreksíþrótta.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði inn á raunvísindabraut-íþróttaafrekssvið er að nemandi hafi lokið grunnskóla, með hæfnieinkunn B í íslensku og stærðfræði og hæfnieinkunn C í ensku eða er búinn með viðeigandi undirbúningsáfanga. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi, í íslensku, ensku, stærðfræði og dönsku þarf nemandi að fá að lágmarki hæfnieinkunn B úr þessum greinum úr grunnskóla eða að hafa lokið fyrst þreps áföngum í þeim. Einnig þarf nemandinn að vera skráður iðkandi hjá íþróttafélagi sem er í samstarfi við skólann.
Skipulag: Námið er að mestu leyti bóklegt og fer fram í skólanum, en afreksæfingar eru á vettvangi íþróttafélaganna. Skólinn leggur áherslu á fjölbreyttar kennslu- og námsaðferðir. Leitast er við að nemendur kynnist helstu stofnunum og fyrirtækjum á hverju fræðasviði, með heimsóknum og verkefnum.
Námsmat Fjölbreyttum námsmatsaðferðum er beitt í skólanum. Umgjörð námsmatsins er útfærð í skólanámskrá en nánar er kveðið á um námsmat einstakra áfanga í námsáætlun hverju sinni. Nánari tilhögun námsmats er í höndum kennara hverrar faggreinar.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Lágmarkseiningafjöldi á brautinni er 200 einingar. Nám til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf því nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn. Lágmarkseinkunn er 5 í öllum áföngum. Í áfangalýsingum koma fram skilyrði um undanfara.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • tjá skoðanir sínar á skýran hátt í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • sýna ábyrgðartilfinningu og lýðsræðislega hugsun í leik og starfi
 • gera sér grein fyrir gildi sjálfbærni í víðum skilningi og umhverfisvernd
 • sýna ábyrgð í námi sínu og vera meðvitaður um styrkleika sína í námi og starfi
 • beita skapandi vinnubrögðum við lausn verkefna
 • meta gildi heilsueflingar fyrir eigin farsæld
 • beita góðri almennri þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og raunvísinda og sértækri þekkingu á afmörkuðum sviðum þessara greina
 • beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun
 • sýna skilning á umhverfi sínu, lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt
 • takast á við frekara nám í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum, búvísindum og heilbrigðisvísindum á háskólastigi
 • bæta árangur sinn í þeirri íþrótt sem hann leggur stund á

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Spænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Franska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þýska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 3

Bundið áfangaval

10 af 20
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 10 af 20

Bundið áfangaval

10 af 45
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 10 af 45

Bundið áfangaval

30 af 135
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 30 af 135

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemandi tekur 10 einingar í frjálst val, þannig að hann uppfylli 200 eininga lágmark brautarinnar. Gæta þarf að hlutfalli eininga á hæfniþrep, einingar á 1. hæfniþrepi eiga að vera 33-67, 67-100 á 2. hæfniþrepi og 33-67 á 3. hæfniþrepi.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að þjálfa talnameðferð í öllum stærðfræðiáföngum
 • með því að skylda nemendur til að taka tölfræðiáfanga, þar sem þjálfuð er meðhöndlun tölulegra gagna og myndræn framsetning á þeim
 • með því að vinna með og túlka, munnlega og skriflega, niðurstöður og aðrar tölulegar upplýsingar í raungreinaáföngum skólans. Nemendur utan raunvísindabrautar taka a.m.k. tvo kynningaráfanga
 • með því að þjálfa söfnun og túlkun og greiningu ýmissa tölulegra upplýsinga í félagsgreinum og umhverfis- og auðlindafræði, skilja samhengi þeirra og túlka, bæði munnlega og skriflega
Námshæfni:
 • með því að kenna nemendum að tileinka sér gróskuhugarfar í einum HÁMA-áfanganum, þ.e. að tileinka sér jákvætt viðhorf til áskorana og krefjandi verkefna og koma auga á styrkleika sína til að efla sig í námi og starfi
 • með því að í skólanum er markvisst unnið að því að efla sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum. Í mörgum áföngum skólans, er notað jafningjamat og sjálfsmat
 • með því að nota fjölbreyttar kennslu- og námsaðferðir sem reyna á ýmsa hæfni og eftir því sem lengra líður á námið, eru gerðar meiri kröfur um að þekking og fyrri reynsla, bæði í viðkomandi grein og öðrum, sé nýtt við lausn nýrra viðfangsefna. T.d. eru notuð spegluð kennsla, hugkort, samvinnunám, uppgötvunarnám, einstaklingsvinna, paravinna og hópvinna
 • með því að stuðla að því að nemendur þjálfi hæfni sína til að miðla til annarra og styrkja þannig námshæfni sína, t.d. með kynningum á verkefnum og töfludæmum
 • með því að vinna metnaðarfull verkefni, t.d. í umhverfis- og auðlindafræði þar sem verulega reynir á námsæfni nemenda. Þeir þurfa að nota fjölbreytt gögn og vera sjálfstæðir í vinnubrögðum
 • með því að nemendur fái umsagnir um verkefnin sín, þar sem lögð er áhersla á að veita því athygli sem vel er gert og leiðbeina um hvað betur megi fara, þannig að nemendur nýti umsagnir til þess að betrumbæta verkefnin sín
 • með því að stuðla að aukinni þekkingu og hæfni nemenda á hreyfingu og heilbrigðum lífsstíl, í heilsueflingaráföngum skólans
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með því að nemendur fái oft frjálsar hendur um úrlausn verkefna og framsetningu þeirra
 • með því að nemendur í einum HÁMA-áfanganum búa til auglýsingu fyrir Flensborgarhlaupið sem er góðgerðarhlaup, skipulagt af nemendafélagi skólans og starfshópi um heilsueflandi framhaldsskóla
 • með því að vinna á mjög skapandi hátt með ritun í íslensku og ensku, þar sem nemendur þjálfa skapandi skrif
 • með því að hvetja nemendur til að taka frumkvæði í eigin námi, ígrunda og beita gagnrýninni hugsun
 • þar sem margir þættir í skólastarfinu falla undir skapandi starf, t.d.þátttaka í félagslífi skólans
Jafnrétti:
 • með því að skólinn fylgi eftir jafnréttisstefnu sinni og hafi virka jafnréttisnefnd
 • með því að vinna með jafnréttishugtakið í víðum skilningi í einum HÁMA-áfanganum, þar sem nemendur skilgreina hugtakið, kynna sér stöðu jafnréttismála á Íslandi og stöðu hinna mismunandi minnihlutahópa
 • með því að leggja áherslu í öllu skólastarfinu á að hver og einn nemandi fái tækifæri til að efla hæfni sína á eigin forsendum, jafnt einstaklingar með fötlun og aðrir
 • með því að skólinn hvetur nemendafélagið að stuðla að jafnri kynjaskiptingu í ábyrgðarstörfum og nefndum þess
 • með því að skólinn stuðli að því að raddir allra nemenda heyrist, t.d. í verkefninu „hlýtt á nemendur“
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að allir nemendur skólans taki þátt í samstarfsverkefni skólans við samtökin Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs þar sem unnið er að uppgræðslustarfi í Krýsuvík og nemendur læra um sjálfbæran lífstíl
 • með því að allir nemendur taki kjarnaáfanga í umhverfis- og auðlindafræði
 • með því að í einum HÁMA-áfanganum safni nemendur notuðum fötum og leikföngum til að gefa í hjálparstarf og læra um leið um endurnýtingu og sjálfbæran lífsstíl
 • með því að vinna að því að nemendur verði virkir og ábyrgir borgarar gagnvart samfélaginu og umhverfi sínu
 • með því að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi í einum HÁMA-áfanganum
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að þjálfa almennt læsi í tungmálaáföngum, bæði með lestextum, kvikmyndum, fjölmiðlaefni og fræðigreinum
 • með því að þjálfa nemendur í að mynda sér skoðun, endursegja og tjá sig um sín hugðarefni og samfélagsleg málefni
 • með því að nýta efni í mörgum áföngum, sem ekki eru tungumálaáfangar, á erlendu tungumáli og/eða leita eftir stuðningsefni sem er með erlendu tali
 • með því að ætlast til þess að nemendur nýti sér heimildir á erlendum tungumálum, s.s. umhverfis-og auðlindafræði
Heilbrigði:
 • þar sem skólinn er forystuskóli í Heilsueflandi framhaldsskólaverkefninu og er því heilbrigði og heilsuefling rauði þráðurinn í gegnum skólastarfið
 • með því að bjóða upp á heilsusamlegt fæði í mötuneytinu
 • með því að kenna nemendum að tileinka sér núvitund til að efla geðheilsu
 • með því að hvetja til hreyfingar, t.d. í gegnum Flensborgarhlaupið og val í heilsueflingu um ýmsar íþróttir, þannig að allir finni eitthvað við hæfi
 • með því að bjóða upp á íþróttafrekssvið í tengslum við íþróttafélögin
 • með því að vinna að því að efla sjálfsmynd nemenda og öllum nemendum kynnt heilafræði (brainology)
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að allir nemendur skólans fái námskeið í hraðlestri og þeim kenndar mismunandi lestraraðferðir til að efla bæði lestarhæfileika þeirra og minni
 • með því að þjálfa framsögn markvisst í öllum áföngum í íslensku
 • með því að láta reyna á samskipti og samskiptahæfni í flestum áföngum skólans með allskyns verkefnavinnu
 • með því að reyna á tjáningu í rituðu og mæltu máli við framsetningu á fjölbreyttum verkefnum í hinum ýmsu áföngum
 • með því að ætlast til þess að nemendur svari spurningum og rökstyðji skoðanir sínar, bæði í umræðuhópum og verkefnakynningum
Lýðræði og mannréttindi:
 • með því að hvetja nemendur, í einum HÁMA-áfanganum til að taka þátt í samfélaginu og mynda sér skoðun á hinum ýmsu þjóðfélags- og samfélagsmálum. Nemendur velja sér málfefni til að berjast fyrir eða góðgerðarfélag til að vinna fyrir í sjálboðastarfi
 • með því að leggja áherslu á að gera nemandann virkan þegn í lýðræðissamfélagi, m.a. í HÁMA-áföngunum
 • með því að hafa lýðræði að leiðarljósi í öllu starfi skólans, t.d. á hverju ári eru umræðutímar: „hlýtt á nemendur“, þar sem þeir ræða málefni skólans og koma með tillögur og ábendingar, sem tekið er tillit til
 • með því að nemendur sitja í ýmsum ráðum við skólann, þar sem málefni hans eru til umfjöllunar
 • með því að halda ráðstefnur í skólanum og örnámskeið, sem nemendur taka þátt í að skipuleggja. Ýmis málefni hafa verið tekin fyrir og oftar en ekki tengjast lýðræði og mannréttindum, t.d. hjálparsamtök og málefni flóttafólks