Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Félagsvísindabraut(h19) stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Á félagsvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám með sérstaka áherslu á góða þekkingu á sviði félags- og hugvísinda. Að loknu námi eiga nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu á áðurnefndum sviðum og vera færir um að nýta sér hana við margvísleg verkefni og til frekara náms, einkum í félags- og hugvísndum. Valmöguleikar, s.s. lokaverkefni á braut, gefa nemendum kost á því að sveigja námið að einhverju leyti að þörfum sínum og áhugasviðum. Á þann hátt geta þeir einnig undirbúið sig fyrir ýmisskonar framhaldsnám, t.d. með hliðsjón af fyrirliggjandi aðgangsviðmiðum námsbrauta háskólanna enda er stúdentspróf undirbúningur fyrir háskólanám.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði á félagsvísindabraut eru að nemandi hafi að lágmarki einkunnina C í kjarnagreinum úr grunnskóla. Til að hefja nám á öðru þrepi í kjarnagreinum þarf nemandi að lágmarki einkunnina B í viðkomandi grein úr grunnskóla.
Skipulag: Nám á félagsvísindabraut er fyrst og fremst bóklegt og fer fram í skólanum. Á brautinni er lögð áhersla á nám í félags- og hugvísindum. Kjarninn samanstendur af áföngum sem nemendur af öllum stúdentsbrautum taka en brautarkjarninn er sérkenndur fyrir félagsvísindabraut. Frjálsu vali þarf nemandinn að haga þannig að skilyrðum aðalnámskrár um þrepaskiptingu náms til stúdentsprófs sé fullnægt. Vegna smæðar skólans geta þær aðstæður komið upp að æskilegt eða jafnvel nauðsynlegt kann að reynast að sækja nám í einstaka áfanga/áföngum til annarra skóla s.s. með fjarnámi.
Námsmat Símat er ríkjandi þáttur í námsmati skólans og er áhersla lögð á fjölbreyttar matsaðferðir til að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Leiðsegjandi mat er lykilatriði í námsmati. Umgjörð námsmats er útfært í skólanámskrá, en nánar er kveðið á um námsmat einstakra áfanga í kennsluáætlunum hverju sinni. Stöðumat er gefið tvisvar á önn í öllum námsgreinum.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs er 200 einingar. Námstími til stúdentsprófs er áætlaður 3 ár, en getur verið sveigjanlegur. Gert er ráð fyrir að nemendur ljúki 33-34 einingum á önn. Lokaeinkunn hvers áfanga má ekki vera lægri en 5,0.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • að gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni og nýta styrkleika sína
 • að takast á við frekara nám á sviði félags- og hugvísinda og geta nýtt sér þá kunnáttu
 • að nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
 • að beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • að taka þátt í lýðræðislegri umræðu og samstarfi
 • að leita raka fyrir skoðunum sínum og setja þær fram á skýran og aðgengilegan hátt
 • að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga og úrvinnslu og túlkun þeirra
 • að njóta, nýta og virða félagslegt umhverfi sitt á skynsamlegan hátt
 • að greina einkenni og þróun samfélaga og gera sér grein fyrir mótunaröflum einstaklinga og hópa
 • að átta átta sig á meginstraumum menningar, trúar, uppeldis, stjórnmála og hagþróunar í fortíð og nútíð
 • að tengja námið á brautinni nærumhverfi sínu, hvort heldur er skólans eða í heimabyggð

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Almennur kjarni
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Brautarkjarni félagsvísindabrautar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið áfangaval

50 af 225
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 50 af 225

Bundið áfangaval

10 af 50
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 10 af 50

Bundið áfangaval

5 af 10
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 10

Bundið áfangaval

15 af 90
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 15 af 90

Bundið áfangaval

5 af 15
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 15

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur velja 24 einingar í frjálsu vali. Við val á einingum í frjálsu vali þarf að hafa í huga að uppfylla skilyrði um þrepaskiptingu.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að nemendur eru þjálfaðir í heimildaleit, læsi, túlkun og framsetningu margs konar upplýsinga
 • með því að nemendur eru þjálfaðir í að tjá sig, bæði í ræðu og riti
 • með því að nemendur læra að lesa í aðstæður, samskipti og líðan annarra
 • með því að nemendur læra að vera gagnrýnir á upplýsingar í fjölmiðlum og fræðigreinum
Námshæfni:
 • með því að nemendur taki ábyrgð á eigin námi
 • með því að nemendur verði læsir á styrkleika sína
 • með því að þjálfa nemendur í raunhæfri markmiðssetningu
 • með því að hvetja nemendur til gagnrýnna vinnubragða og að færa ætíð rök fyrir máli sínu
 • með því að nemendur eru gerðir meðvitaðir um nám sitt í gegnum kennsluaðferðir og námsmat
 • með því að nemendur öðlast færni í að meta verk sín og annarra með sjálfs- og jafningjamati
 • með því að nemendur fá umsagnir um verkefnin sín þar sem lögð er áhersla á að veita því athygli sem vel er gert og leiðbeina um hvað betur megi fara, þ.e. leiðsagnarmat
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með því að nemendur eru hvattir til að taka frumkvæði í eigin námi og nýta styrkleika sína í vinnu
 • með því að ögra og virkja nemendur til sköpunar og að leita ólíkra leiða við lausn verkefna sinna
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að nemendur fái kynningu á félagsauði, mannauði og náttúru- og umhverfisauði
 • með því að nemendur læri að taka gagnrýna afstöðu til þessara þátta og samspils þeirra
 • með því að nemendur þjálfast í að taka tillit til annarra og skoðana þeirra
 • með því að nemendur skoða hvernig má bæta samfélagið og láta gott af sér leiða, ekki síst í nærumhverfi sínu
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að nemendur kynnast hinum ýmsu menningarheimum og verði að einhverju marki læsir á helstu innviði ólíkra samfélaga
 • með því að lesa sérhæfða fræðitexta á ensku í félags- og hugvísindagreinum og túlka þá, t.d. við vinnu á verkefnum sínum
Heilbrigði:
 • með því að koma til móts við þarfir, getu og áhugasvið nemenda
 • með því að auka sjálfsþekkingu nemenda, styrkja og byggja upp jákvæða sjálfsmynd þeirra
 • með því að nemendur geri sér grein fyrir hvernig þeir geti stundað heilbrigt líferni til að auka lífsgæði sín
 • með því að nemendur kynnist verkefninu „Heilsueflandi framhaldsskóli“ og taki þátt í því
 • með því að nemendur kynnast helstu þáttum heilbrigðiskerfisins og hvernig ber að nýta þjónustu þess
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að lögð er áhersla á miðlun, skilning og túlkun upplýsinga
 • með því að leggja áherslu á eflingu orðaforða og íslenska hugtakanotkun í félags- og hugvísindagreinum
 • með því að nemendur vinna að fjölbreyttum verkefnum þar sem þeir kynnast ýmsum hliðum á læsi
 • með því að nemendur þjálfast í vandaðri málnotkun í ræðu og riti, m.a. með því að kynnast bókmenntum og menningu frá ýmsum tímum
Lýðræði og mannréttindi:
 • með því að mannréttindi eru skoðuð út frá mörgum sjónarhornum, bæði í námi og leik
 • með því að nemendur læra að hlusta á aðra og virða skoðanir þeirra
 • með því að nemendur þjálfast í að vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi, m.a. í þróun skólastarfsins og félagsstarfi nemenda
 • með því að nemendur fá val um verkefni og framsetningarform þeirra
 • með því að nemendur taka þátt í sjálfs- og jafningjamati
Jafnrétti:
 • með því að skoða hinar ýmsu tegundir jafnréttis, s.s. kynjajafnrétti, kynþáttajafnrétti, jafnan rétt fatlaðra og ófatlaðra og jafnan rétt allra jarðarbúa til auðlinda jarðarinnar
 • með því að nemendur taka viðhorf sín og samnemenda til skoðunar með gagnrýnum hætti
 • með því að nemendur taka þátt í gagnrýnum umræðum um samfélag jafnræðis, jafnréttis og réttlætis
 • Með því að skoða jafnréttisáætlun eigin skóla til betrumbóta