Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Starfsbraut (Staðfestingarnúmer 362) 18-362-1-12 starfsbraut hæfniþrep 1
Lýsing: Starfsbraut er fyrir einhverfa nemendur sem hafa verið í námsverum eða í sérdeildum í grunnskólum og/eða haft aðlagað námsúrræði í almennum bekkjum grunnskóla. Nemendur þurfa að hafa viðurkennd greiningargögn til að komast inn á brautina. Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu og/eða frekara nám. Nemendahópurinn er breiður og námið og/eða hæfniviðmiðin geta verið einstaklingsmiðuð. Unnið er út frá styrkleikum hvers og eins og áhersla er á að efla sjálfsmynd nemenda. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur geti tekið áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum, þ.e. ef þeir hafa áhuga og/eða hæfni til þess. Nám á starfsbraut tekur allt að fjögur ár en þar sem námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Leitast verður við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt innan brautar og í samstarfi við aðrar brautir.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur þurfa að hafa viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992.
Skipulag: Námstíminn miðast við átta annir. Nám á brautinni er blanda af bóklegu og verklegu námi. Áhersla er á að styrkja náms-, starfs-, og félagslega stöðu nemenda ásamt samskiptahæfni og sjálfstrausti. Námið er einstaklingsmiðað og aðlagað að hverjum og einum og horft er til styrkleika og áhugasviðs.
Námsmat Námsmatið er einstaklingsmiðað. Í sumum tilvikum er nemandi bæði í almennum áföngum og námi á starfsbraut, og er þá um blandað mat að ræða. Námsmatið inniheldur fjölþættar aðferðir, s.s leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og próf.
Starfsnám: Starfsnám getur farið fram innan skólans eða utan. Allir nemendur fara í áfanga í starfsnámi sem eru fjölbreyttir og mismunandi. Nemendur kynnast vinnumarkaðnum, starfsheitum, réttindum og skyldum og mikilvægi góðra samskipta á vinnustað.
Reglur um námsframvindu: Námið á starfsbrautinni er einstaklingsmiðað. Hver nemandi er með sína einstaklingsnámskrá. Við skipulag námsins er tekið mið af óskum, áhugasviði og möguleikum hvers nemanda til náms.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • gera sér grein fyrir eigin styrk- og veikleikum
 • taka upplýstar ákvarðanir er varða líf sitt
 • lifa eins sjálfstæðu lífi og mögulegt er
 • skilja mikilvægi þess að neyta hollrar fæðu og stunda reglulega hreyfingu
 • gera sér grein fyrir eigin fjárhag og meðferð fjármuna
 • skoða og meta möguleika á frekara námi og störfum
 • meta hvenær þörf er á að leita sér aðstoðar hjá viðeigandi fagaðila

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

240  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • • Samkvæmt upplýsingatæknistefnu skólans er markmiðið að nýta upplýsingatæknina sem verkfæri í starfi skólans til að þróa framsækna kennsluhætti og námsaðferðir og efla þannig nám og kennslu. Skólinn leggur áherslu á að allir nemendur fái tækifæri til að tileinka sér nauðsynlega tölvufærni og upplýsingalæsi til að afla sér upplýsinga, þekkingar og getu til að vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Færni í notkun tölva og meðferð upplýsinga er sjálfsögð krafa á vinnumarkaðnum og skólinn vill undirbúa nemendur sína til starfa í alþjóðlegu þekkingar- og upplýsingasamfélagi framtíðarinnar. Skólinn vill sýna frumkvæði og forystu um nýtingu upplýsingatækni til að stuðla að bættum árangri, betra námi og kennslu, betri þjónustu og aukinni skilvirkni.
 • • Í fjölmörgum áföngum skólans eru gerðar kröfur um að nemendur séu læsir á ýmis forrit og geti nýtt sér upplýsingar frá ólíkum miðlum. Einnig geti þeir nýtt sér margvíslega tækni í upplýsingaleit, s.s. aflað gagna, flokkað þau og notað upplýsingarnar á gagnrýninn hátt.
 • • Áhersla er lögð á að þjálfa nemendur í heimildaleit og að þeir séu gagnrýnir á heimildir og komi auga á mögulega galla í framsetningu á heimildum. Fjallað er um mikilvægi höfundarréttar og ábyrgð í þeim efnum.
Námshæfni:
 • • Samkvæmt menntastefnu MK er lögð áherla á að nemendur geri alltaf sitt besta og leggi rækt við hæfileika sína. Þeir séu virkir í náminu, læri sjálfstæð vinnubrögð, stundi skólann af alúð og áhuga og axli ábyrgð á námi sínu, framkomu og samskiptum. Nemendur geti aflað sér almennrar menntunar á helstu meginsviðum menningar, umhverfis og samfélags og tileinki sér grunnþætti menntastefnu aðalnámskrár. Þeir læri að taka virkan þátt í samfélaginu, vinna með öðrum, fjalla um álitamál og leysa úr ágreiningi, hugsa á gagnrýninn hátt, útskýra og miðla, horfa til framtíðar og láta gott af sér leiða. Þeir hafi trú á eigin getu og hæfileikum til að beita námshæfni sinni í margvíslegum viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • • Unnið er að því að búa nemendur undir störf og frekara nám, auka með þeim ábyrgðarkennd og víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi, þjálfa þá í öguðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja þá til stöðugrar þekkingarleitar. Í flestum námsgreinum reynir á frumkvæði og skapandi hugsun og iðulega þurfa nemendur að sýna hæfni sína á þessu sviði í alls kyns verkefnum, kynningu á þeim og flutningi.
Jafnrétti:
 • • Í öllu skólastarfi, námi, kennslu og skólanámskrá skal gæta jafnréttissjónarmiða. Jafnframt skal ýtt undir gagnrýna umfjöllun um hefðbundna kynjaskiptingu og kynhlutverk í námi eftir því sem tilefni gefst til. Í jafnréttisstefnu MK, sem innifelur jafnréttisáætlun fyrir skólann og skólastarfið auk aðgerðaráætlunar og mælikvarða, er lagður grunnur að stefnu og starfi skólans á sviði jafnréttis. Áætlunin hefur verið samþykkt af Jafnréttisstofu.
 • • Unnið er markvisst að því að breyta hefðbundnum kynjaímyndum og gegn neikvæðum staðalímyndum. Áhersla er lögð á að stuðla að sjálfsvirðingu og sjálfstæði beggja kynja. Áhersla er á að uppfræða nemendur sérstaklega um jafnrétti kynjanna og þeir þjálfaðir í að vinna gegn hvers kyns misrétti.
 • • Lögð er áhersla á að gefa nemendum kost á að vera virkir og skapandi í starfi óháð kyni. Stefnt er að því að draga úr menningarbundnum kynhlutverkum (val á kynbundnum námsleiðum/hugmyndir um hefðbundin karla- og kvennastörf) með fræðslu og ráðgjöf
 • • Árlega stendur skólinn fyrir jafnréttisviku þar sem nemendum er boðið upp á fyrirlestra og kynningar á málefnum tengdum jafnrétti, kynjafræði og mannréttindum almennt. Jafnréttisvikan fer fram í byrjun marsmánaðar ár hvert. Sérstök aðgerðarnefnd er skipuð til að sjá um framkvæmd vikunnar og í henni sitja kennarar, starfsmenn og nemendur. Jafnréttisfulltrúi MK leiða starf nefndarinnar.
 • • Kenndur er valáfangi í kynjafræðum. Í áfanganum eru nemendur fræddir um kynjaímyndir og áhrif neikvæðra staðalímynda. Jafnréttisnefndin ásamt kennurum félagsfræðibrautar sjá um skipulag og framkvæmd áfangans.
Menntun til sjálfbærni:
 • • Í umhverfisstefnu skólans er lögð áhersla á að efla menntun nemenda á sviði umhverfismála og í undirbúningi er að vinna eftir alþjóðlegum stöðlum ISO 14000 varðandi umhverfismál. Í öllu skólastarfinu, jafnt í námi sem rekstri skólans, er lögð áhersla á sjálfbærni og sjálfbæra hugsun. Unnið er að því að nemendur verði virkir og ábyrgir borgarar bæði gagnvart samfélaginu og umhverfi sínu.
 • • Nemendur eiga að þekkja, skilja og virða umhverfi sitt og náttúru og hafa skilning á að náttúruauðlindir jarðarinnar eru takmarkaðar. Í samræmi við umhverfisstefnu skólans, sem er grundvölluð á þeirri vissu að endurnýting sé svarið við þverrandi uppsprettu náttúrulegra hráefna, er fullkomið flokkunarkerfi á sorpi í skólanum.
 • • Á hverri haustönn eru umhverfisvika, þar sem boðið var upp á fyrirlestra, vinnustofur og kvikmyndir um umhverfismál með þátttöku allra nemenda. Áherslur eru á náttúruvernd, umhverfisvænan ferðamáta, loftlagsbreytingar, landvernd, sjálfbært samfélag, vistheimt og kolefnisbindingu, vistspor Íslands, gróðurhúsaáhrif, umhverfisvænan mat og lífsstíl o.fl. Hlutverk umhverfisdaga er að nemendur fái aukna ábyrgðartilfinningu og virðingu gagnvart nærumhverfinu, þeir beiti gagnrýnni hugsun og geri sér grein fyrir hnattrænum áhrifum.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • • Í skólanum er lögð áhersla á erlend samskipti og reynt að sjá til þess að nemendur skólans eigi þess kost á námstíma sínum að taka þátt í nemendaskiptaverkefnum eða taka valáfanga sem ganga út á að undirbúa heimsóknir til annarra landa.
Heilbrigði:
 • • Með heilsustefnu á sviði heilsueflingar og forvarna vill skólinn hafa áhrif á allar daglegar venjur og starf í skólanum og stuðla þannig að betri líðan og auknum árangri nemenda í námi og starfi. Unnið er að því að þeir hafi meðvitund um gildi heilsuræktar í sem víðustum skilningi. Lögð er áherslu á að nemendum skólans líði vel í starfi og leik og taki upplýsta ákvörðun um hvaða lífsstíl þeir velja sér.
 • • Nemendum stendur til boða hollur og góður matur í mötuneyti skólans í samræmi við handbók um mataræði í framhaldsskólum. Stuðlað er að aukinni neyslu á hollum mat og auknum skilningi á mikilvægi þess að nemendur tileinki sér heilsusamlegar matarvenjur.
 • • Nemendur eru hvattir til aukinnar hreyfingar, að þeir leggi rækt við eigin heilsu og ástundi heilbrigt líferni. Efld er meðvitund um gildi hreyfingar fyrir andlega og líkamlega heilsu til framtíðar. Áhersla er lögð á að allir nemendur skólans sæki líkamsrækt sem skipulögð er af skólanum sem hluti af skólanámskrá
 • • Stuðlað er að því að nemendur átti sig á tengslum huga og líkama með uppbyggingu jákvæðrar sjálfsmyndar og heilbrigðum og árangursríkum samskiptum.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • • Í öllu íslenskunámi þjálfast nemendur í að koma máli sínu á framfæri í ræðu og riti. Nemendur lesa ólíkar gerðir texta sem tengjast námsefni og áhugasviði þeirra og með tímanum verður mál þeirra blæbrigðaríkara og orðaforði fjölbreyttari. Í íslenskuáföngum þurfa nemendur að gera grein fyrir skoðunum sínum og taka þátt í samræðum. Þeir vinna verkefni þar sem krafa er gerð um gott mál og fjölbreyttan orðaforða.
Lýðræði og mannréttindi:
 • • Í skólanum er unnið að því að gera nemendur að virkum og ábyrgum þátttakendum í lýðræðissamfélagi.