Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Framhaldsskólabraut 2 (Staðfestingarnúmer 266) 17-266-2-3 framhaldsskólapróf hæfniþrep 2
Lýsing: Nemendur geta lokið framhaldsskólaprófi af framhaldsskólabraut og skilar hún nemendum með hæfni á 2. þrepi. Framhaldsskólabraut er 90 einingar og meðalnámstími er 3-4 annir. Framhaldsskólabraut er byggð upp af kjarna og frjálsu vali. Kjarninn er 55 einingar og frjálsa valið 35 einingar. Nemendur velja sér þá áfanga sem þeir vilja leggja áherslu á í frekara námi eða hafa þörf fyrir vegna atvinnu. Hyggi nemendur á áframhaldandi nám verða þeir að gæta að hlutfalli milli hæfniþrepa. Nemendur skipuleggja nám sitt á framhaldsskólabraut í samráði við námsráðgjafa.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla.
Skipulag: Nemendur geta lokið framhaldsskólaprófi af framhaldsskólabraut og skilar hún nemendum með hæfni á 2. þrepi. Framhaldsskólabraut er 90 einingar og meðalnámstími er 3-4 annir. Framhaldsskólabraut er byggð upp af kjarna og frjálsu vali. Kjarninn er 55 einingar og frjálsa valið 35 einingar. Nemendur velja sér þá áfanga sem þeir vilja leggja áherslu á í frekara námi eða hafa þörf fyrir vegna atvinnu. Hyggi nemendur á áframhaldandi nám verða þeir að gæta að hlutfalli milli hæfniþrepa. Nemendur skipuleggja nám sitt á framhaldsskólabraut í samráði við námsráðgjafa. Inngönguskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla. Nauðsynlegt er að skipuleggja nám sitt vel og hvaða tíma ætlað er í námið.
Námsmat Námsmat við skólann er í formi leiðsagnarmats.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Brautinni lýkur með framhaldsskólaprófi. Til að útskrifast af brautinni þarf nemandi að hafa lokið 90 einingum. Nemandi þarf að hafa lokið fullnægjandi árangri (4,5) í áfanga til að fá hann metinn og til að hann öðlist rétt til að sækja framhaldsáfanga. Ekki er skylt að endurinnrita nemanda hafi hann fallið á tveimur önnum í röð. Ætli nemandi að færa sig yfir á stúdentsbraut þarf hann að hafa lokið 1. þrepi áföngum í kjarnagreinunum íslensku, ensku og stærðfræði.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • beita góðri almennri þekkingu í þeim fögum sem þeir hafa lagt stund á
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu sem tengjast skilgreindu sérsviði
 • vera meðvitaðir um umhverfi sitt, njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt
 • nýta þá kunnáttu sem þeir hafa öðlast sér til áframhaldandi náms eða starfs sem tengist sérkunnáttu þeirra

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

90  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Frjálst val á framhaldsskólabraut er 35 einingar. Einingar á 2. hæfniþrepi þurfa að vera a.m.k. 45 og mega ekki vera fleiri en 68. Nemendur þurfa að gæta að hlutföllum eininga milli hæfniþrepa hyggi þeir á áframhaldandi nám.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að þjálfa talnalestur, framsetningu og túlkun á tölulegum upplýsingum.
 • með því að kenna vinnubrögð og aðferðir sem nýtast til frekara náms.
 • með kennslu og þjálfun í rökhugsun.
Námshæfni:
 • með því að kenna góð vinnubrögð og þjálfa markvissa notkun þeirra.
 • með leiðsagnarmati.
 • með því að nemandi læri að setja sér markmið í námi og starfi.
 • með því að nemandi læri að bera ábyrgð á eigin námi.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með leiðsagnarmati.
 • með samvinnu milli ólíkra greina, kennara og nemenda.
 • með fjölbreyttum kennsluaðferðum og verkefnum þar sem mismunandi hæfileikar nemenda fá að njóta sín.
Jafnrétti:
 • með fjölbreyttum kennsluaðferðum.
 • með leiðsagnarmati.
 • með því að allir nemendur fái tækifæri til að rækta hæfileika sína á jafnréttisgrundvelli.
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að kenna mikilvægi þess að skapa samábyrgt samfélag.
 • að nemandur þekki, skilji og virði umhverfi sitt og náttúru.
 • með því að kynna nemendum mikilvægi þess að nýta auðlindir jarðar á sjálfbæran hátt.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að efla skilning á mikilvægi góðrar málvitundar.
 • með þjálfun í framsögn, lestri og lesskilningi.
 • með því að kynna nemanda menningu og siði viðkomandi málsvæðis.
Heilbrigði:
 • með góðri forvarnarfræðslu.
 • með kennslu í íþróttum og lýðheilsu.
 • með því að stuðla að heilbrigði og velferð.
 • með því að styrkja sjálfsmynd nemenda.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að efla skilning á mikilvægi góðrar málvitundar.
 • með þjálfun í framsögn, lestri og lesskilningi.
 • með því að kenna nemendum að færa rök fyrir máli sínu í ræðu og riti.
Lýðræði og mannréttindi:
 • með þvi að hvetja nemendur til gagnrýninnar hugsunar.
 • með því að kenna lýðræði, með lýðræði í lýðræði.
 • með því að allir nemendur fái tækifæri til að rækta hæfileika sína á jafnréttisgrundvelli.