Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Íþróttabraut (Staðfestingarnúmer 122) 16-122-3-7 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Námi á íþróttabraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum, íþróttafræðum og íþróttagreinum með áherslu á sérsvið íþrótta. Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla eða sérskólum einkum þar sem gerð er krafa um góðan undirbúning í íþróttum. Þá hefur námið nýst vel sem undirbúningur undir nám í einkaþjálfun, í félags- og menntavísindum, og uppeldisgreinum. Einnig er námið góður undirbúningur fyrir þjálfun og vinnu með börnum og unglingum. Námið er 200 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með stúdentsprófi.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. Nánar er fjallað um inntöku og inntökuskilyrði í skólanámskrá skólans.
Skipulag: Nám á íþróttabraut er fyrst og fremst bóklegt og fer fram í skólanum. Á brautinni er lögð áhersla á góða almenna menntun, traustan grunn í kjarnagreinunum þremur, íslensku, ensku og stærðfræði og sérhæfingu í félagsvísindum. Í náminu ljúka nemendur einnig þjálfarastigi ÍSÍ í a.m.k. fjórum greinum. Auk þess klára nemendur fyrsta og annan hluta þjálfarastiga ÍSÍ.
Námsmat Námsmat getur farið fram með mismunandi hætti og er ýmist samsett úr símati og lokaprófi eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats er í höndum kennara hverrar faggreinar. Í upphafi annar skal nemendum kynnt námsáætlun, námsmarkmið og tilhögun námsmats í hverjum áfanga.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Miðað er við að nemandi í fullu námi ljúki 33-34 framhaldsskólaeiningum á önn. Lokavitnisburður skal vera í heilum tölum á bilinu 1-10 og lágmarkseinkunn til að standast áfanga er 5. Nánari reglur um námsframvindu, frávik frá henni og skólasókn má finna í skólanámskrá skólans.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • beiti skapandi hugsun við lausnarmiðað nám
 • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt og sýna þannig ábyrgð á námi sínu
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • nýta sér þekkingu sína á samfélaginu og félagslegu umhverfi til að taka þátt í upplýstri umræðu í lýðræðislegu þjóðfélagi
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra og efla þannig víðsýni sína og virðingu fyrir skoðunum annarra
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nota góða íslensku í ræðu og riti
 • nota upplýsingatækni á ábyrgan hátt
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði íþrótta og þjálfunar
 • kunna skil á helstu íþróttagreinum og þekkja helstu hugmyndir og strauma um íþróttaiðkun og íþróttaþjálfun í fortíð og nútíð
 • útbreiða hugmyndir um heilsueflandi lífsstíl
 • takast á við frekara nám, einkum í íþróttum, þjálfun og menntavísindum

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Kjarnagreinar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Spænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þýska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 2

Bundið áfangaval

2 af 11
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 2 af 11

Bundið áfangaval

5 af 29
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 29

Bundið áfangaval

3 af 6
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 3 af 6

Bundið áfangaval

5 af 20
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 20

Bundið áfangaval

16 af 18
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 16 af 18

Bundið áfangaval

3 af 6
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 3 af 6

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur velja 20 einingar úr áfangasafni skólans. Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi. Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum til að vera betur í stakk búnir að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Jafnrétti:
 • Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er ekki gert upp á milli nemenda og allir fá tækifæri til að þroska hæfileika sína. Boðin er stoðkennsla fyrir þá nemendur sem þurfa, aðstoð í námsveri og aðstoð á prófatíma. Í skólanum starfar jafnréttisnefnd sem hefur sett sér jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun og fylgist jafnframt með að þeim sé fylgt.
 • Í félagsvísindum er lögð áhersla á að nemendur dýpki skilning sinn á skipulagi samfélagsins og verði færir um að taka virkan þátt í umræðum um samfélagsleg viðfangsefni og geti myndað sér eigin skoðanir með gagnrýnið viðhorf að leiðarljósi.
 • Í sagnfræði er í öllum áföngum fjallað um jafnrétti jafnt sem misrétti bæði félagslegt og kynbundið á ýmsum tímum.
 • Í íslenskuáföngum er lögð áhersla á að gera hlut kvenna sýnilegan, en einnig á jafnrétti í víðasta skilningi orðsins. Leitast er við að skapa umræður um jafnrétti kynjanna og jafnrétti þjóðfélagshópa.
 • Í verklegum æfingum í raungreinum eru æfingar aðlagaðar mismunandi þörfum nemenda ef þarf.
 • Í íþróttaáföngum er komið á móts við alla nemendur óháð, kyni, kynþætti, kynhneigð, aldri eða fötlun. Þess er gætt að allir séu jafnir í íþróttahúsinu.
 • Í sagnfræði er í öllum áföngum fjallað um jafnrétti jafnt sem misrétti bæði félagslegt og kynbundið á ýmsum tímum.
Námshæfni:
 • Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er unnið að því að efla sjálfstæði nemenda í námi og vinnubrögðum. Þeir eru þjálfaðir í að setja sér raunhæf markmið í námi og vinna að þeim. Kennsluaðferðir eru margvíslegar og fjölbreyttar og reyna á þekkingu, leikni og hæfni. Það sama má segja um námsmat. Þá eru nemendur hvattir til að nýta styrkleika sína í námi.
 • Í félagsvísindum er lögð áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem fjölbreytt námsgögn eru nýtt og krefjast gagnrýninnar hugsunar og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
 • Í sálfræði og heimspeki er lagt upp úr því að nemendur skoði sjálfa sig og finni styrkleika sína í námi.
 • Í stærðfræðiáföngum þurfa nemendur að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og stöðugt að meta eigið vinnuframlag og læra þannig að þekkja eigin styrkleika og veikleika.
 • Í raunvísindum er lögð áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og að nemendur kynnist vinnubrögðum raunvísinda í margvíslegum viðfangsefnum. Bóklegt nám er fjölbreytt og byggist upp á fyrirlestrum, hópvinnu, umræðum, vettvangsferðum og margs konar æfingum.
 • Í öllum áföngum í íþróttum, íþróttagreinum og íþróttafræði á brautinni, lögð áhersla á að nemendur kynnist styrkleikum sínum, áhugasviði og átti sig á hversu mikil áhrif heilbrigður lífsstíll og hreyfing hefur á námshæfni.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Margt í skólastarfinu flokkast undir skapandi starf s.s þátttaka nemenda í skóla- og félagslífi. Í mörgum námsgreinum reynir einnig á skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar.
 • Nemendur á íþróttabraut skila t.d. verkefnum með ýmsum hætti, s.s. skýrslum, ritgerðum, myndböndum, veggspjöldum og fyrirlestrum.
 • Nemendur á íþróttabraut taka áfanga í sköpun og þar reynir sköpunarferlið á frumkvæði, ígrundun og gagnrýna hugsun.
 • Í lokaverkefni velur nemandi sitt sérsvið og þar reynir á hagnýtingu þekkingar, rökstuðning og skapandi hugsun.
 • Margt í skólastarfinu flokkast undir skapandi starf s.s þátttaka nemenda í skóla- og félagslífi. Í mörgum námsgreinum reynir einnig á skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar.
 • Nemendur á íþróttabraut skila t.d. verkefnum með ýmsum hætti, s.s. skýrslum, ritgerðum, myndböndum, veggspjöldum og fyrirlestrum.
 • Nemendur á íþróttabraut taka áfanga í sköpun og þar reynir sköpunarferlið á frumkvæði, ígrundun og gagnrýna hugsun.
 • Í lokaverkefni velur nemandi sitt sérsvið og þar reynir á hagnýtingu þekkingar, rökstuðning og skapandi hugsun.
Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Í skólanum reynir á þessa þætti í fjölmörgum áföngum brautarinnar. Nemendur læra að afla gagna, flokka, vinna úr, nota og miðla upplýsingum á gagnrýninn hátt.
 • Í skólanum reynir á þessa þætti í fjölmörgum áföngum brautarinnar. Nemendur læra að afla gagna, flokka, vinna úr, nota og miðla upplýsingum á gagnrýninn hátt.
 • Í stærðfræði er lögð áhersla á að nemendur læri talnameðferð.
 • Í raungreinum er er framsetning og túlkun upplýsinga og lestur gagna úr töflum og línuritum æfð. Þá er gerð krafa um að nemendur læri að fara með kort, talnagögn, beiti jöfnum og læri að lesa úr þeim.
 • Í tungumálanámi eru nemendur látnir vinna með erlenda gjaldmiðla, breytilegan hnattrænan tíma og skipuleggja ferðalög sem allt tengist samskiptum með tölur og upplýsingar.
 • Í íþróttafræðiáföngum eru nemendur þjálfaðir i að lesa tölfræðilegar og myndrænar upplýsingar og setja þær fram á aðgengilegan hátt. Sem dæmi um viðfangsefni má nefna hlutföll næringarefna, útreikning matardagbóka, púlstöku og ýmsar aðrar tölulegar upplýsingar.
Menntun til sjálfbærni:
 • Í öllu skólastarfinu er lögð áhersla á sjálfbærni og sjálfbæra hugsum. Lögð er áhersla á skilning á þeim takmörkunum sem vistkerfi jarðar setur manninum, jöfnuð innan og milli kynslóða, skynsamlega nýtingu auðlinda og sanngjarna skiptingu þeirra. Haft er að leiðarljósi að auka skilning á sameiginlegri ábyrgð á framtíð mannkyns á jörðinni.
 • Í lesefni í ensku er fjallað um umhverfismál.
 • Í sögu er fjallað um áhrif mannkynsins á vistkerfi jarðarinnar og í samtímasögu er sérstök áhersla á hlutskipti fátækra ríkja í samanburði við Vesturlönd og reynt að skýra það út frá vistfræði og sjálfbærni.
 • Í félagsfræði þróunarlanda læra nemendur um skiptingu auðlinda í heiminum.
 • Í séráföngum fata- og textílbrautar er fjallað um framleiðsluaðferðir fataiðnaðarins sem gengur oft á auðlindir jarðar. Þá er fjallað um efniskostnað og nemendum tamið að fara vel með efni og allir nemendur gera endurvinnsluverkefni
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Í skólanum er lögð áhersla á að nemendur læri erlend tungumál. Tungumálakunnátta er lykill að upplýsingum og gefur aðgengi að faglegu efni á erlendum tungumálum. Hún er ein af forsendum þess að geta átt farsæl samskipti og samvinnu við einstaklinga af öðru þjóðerni. Lögð er áhersla á erlend samskipti og að sem flestum nemendum bjóðist að taka þátt í nemendaskiptaverkefnum erlendis.
 • Í efri áföngum í íþróttafræði þurfa nemendur lesi fræðigreinar á erlendum málum og nýti sér í tengslum við verkefnavinnu og fái þannig þjálfun í að lesa fagmál.
 • Í dönskunámi er kappkostað að allir nemendur auki orðaforða sinn, tjái sig á tungumálinu og fái innsýn í danska menningu og hugsunarhátt.
 • Í enskunámi er lögð rík áhersla á að nemendur öðlist orðaforða sem geri þeim kleift að tileinka sér lesefni í áframhaldandi starfi eða námi og átt innihaldsrík samskipti á ensku sem einkennast af háttvísi og virðingu. Þeir geti beitt ensku án vandræða og geti tekið þátt í umræðum og rökræðum. Þá eru nemendur þjálfaðir í að beita rithefðum sem við eiga í texta, með inngangi, vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlagi. Í áföngum á öðru og þriðja þrepi fer kennsla fram á ensku og þar er lögð áhersla á sérhæfða fræðilega texta og hlustunarefni.
 • Í hvort sem er þýsku- eða spænskuáföngum eru nemendur þjálfaðir í að tjá sig munnlega og skriflega með það að markmiði að auka sjálfstraust þeirra til að nota tungumálið við mismundandi tækifæri.
Heilbrigði:
 • Fjölbrautaskólinn í Breiðholti er heilsueflandi framhaldsskóli og í skólastarfinu öllu er lögð áhersla á heilsusamlegan lífsstíl. Allir nemendur á stúdentsbrautum taka 8 framhaldsskólaeiningar tengdar íþróttum, heilsu og skyndihjálp og læra þannig að bera ábyrgð á eigin heilsu.
 • Í íþrótta – og heilsuáföngum er unnið að því að nemendur geri hreyfingu og þátttöku í íþróttum að hluta af daglegu lífi sínu og auki þannig lífsgæði sín. Þeir fá fræðslu um mataræði, mikilvægi hreyfingar og svefns og skaðsemi vímuefna og lyfja.
 • Í félagsfræði er lögð áhersla á félagslegt heilbrigði og félagsmótun einstaklinga og hvernig hann hefur áhrif á nærumhverfi sitt.
 • Í sagnfræði eru heilbrigðismál sett í sögulegt samhengi og fjallað um farsóttir, lækningar og framfarir í læknis- og heilbrigðisfræðum.
 • Í sálfræði er áhersla lögð á að nemendur öðlist þekkingu á andlegu heilbrigði og leiðum til að stuðla að andlegu heilbrigði.
 • í ensku eru lesnir textar sem tengjast heilsu og heilbrigðum lífsháttum.
 • Í líffræðinámi er umfjöllun um líkamlega heilsu og heilsu umhverfisins stór þáttur.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Skólinn leggur mikla áherslu á að efla læsi, samskiptahæfni og tjáningu nemenda í öllu námi. Nemendur þjálfast í læsi, tjáningu og samskiptum í alls kyns verkefnavinnu og verkefnaskilum í ræðu og riti að auki þurfa þeir að að rökstyðja skoðanir og niðurstöður.
 • Í öllum íslenskuáföngum þjálfast nemendur í læsi, þurfa að gera grein fyrir skoðunum sínum og taka þátt í samræðum. Eftir því sem ofar dregur verður mál nemenda blæbrigðaríkara, orðaforði fjölbreyttari og bygging og frágangur texta markvissari.
 • Í félagsgreinum og sögu eru læsi og tjáning í forgrunni og lögð áhersla á lestur og skilning fræðilegra texta og áhersla lögð á blæbrigðaríkt ritað mál.
 • Í öllum söguáföngum er læsi og tjáning í forgrunni og mikið lagt upp úr góðum textaskilningi, tjáningu og hópvinnu.
 • Í raungreina- og íþróttafræðiáföngum læra nemendur að lesa úr línuritum og myndrænum upplýsingum. Þá þjálfast þeir í að setja texta fram á skýran og greinilegan hátt þannig að hver liður verkefnis sé útskýrður áður en tekið er til við þann næsta.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Nemendur taka þátt í að móta skólastarfið með ýmsum hætti. Þannig er stuðlað að því að gera nemendur virka og meðvitaða um að móta samfélag sitt. Forsvarsmenn nemendafélagsins sitja í skólaráði og eiga þannig þátt í ákvarðanatöku um ýmis málefni. Tvisvar á ári eru haldnir skólafundir sem allir nemendur skólans taka þátt í. Á þeim er leitað eftir skoðunum nemenda á ýmsu sem tengist skólahaldinu og úrbætur gerðar í framhaldinu eftir þeirra ábendingum. Auk þess er beitt lýðræðislegum kennsluaðferðum og nemendur hafðir með í ráðum við val á námsefni og kennsluaðferðum.
 • Í grunnáfanga félagsvísinda sem allir nemendur á íþróttabraut taka er markmið að auka þekkingu nemenda á samfélaginu og félagslegu umhverfi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindum.
 • Í öllum áföngum félagsvísinda er lögð mikil áherslu á umfjöllun um lýðræði, mannréttindi og mismunandi skoðanir fólks.
 • Í sögunámi er lögð mikil áhersla á þessa þætti og hugtökin frelsi, lýðræði og þjóðfrelsi eru rauður þráður auk umfjöllunar um þróun mannréttinda í heiminum.