Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Handrit og leikstjórn (Staðfestingarnúmer 239) 16-239-4-11 viðbótarnám við framhaldsskóla hæfniþrep 4
Lýsing: Nám á handrita- og leikstjórnarbraut er tveggja ára nám í kvikmyndagerð þar sem áhersla er lögð á handritagerð og kvikmyndaleikstjórn. Nemendur fá faglega kennslu og mikla verklega þjálfun við að skrifa margvísleg kvikmyndahandrit og leikstýra eftir þeim. Áhersla er lögð á fjölbreytni í verkefnum og að unnið sé fyrir alla miðla. Rík áhersla er lögð á listræna og skapandi þætti í náminu. Að loknu námi getur nemandi sótt um að ljúka BA gráðu við háskóla og er þá undir viðkomandi háskóla komið hvort og þá að hve miklu leyti námið er metið til háskólaeininga.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði á brautina er stúdentspróf af listnámsbraut eða sambærileg menntun. Umsækjendur undirgangast inntökupróf og eru ennfremur kallaðir í viðtal hjá inntökunefnd.
Skipulag: Nám í kvikmyndagerð – Handrit/Leikstjórn - er 120 framhaldsskólaeiningar þar sem nemandi tileinkar sér hæfni á 4. þrepi. Náminu er skipt í 4 hluta sem skiptast niður á 4 annir: Kjarna (30 ein), sérgreinar (50 ein), stoðgreinar (14 ein), kvikmyndagerð (26 ein). Kennslan samanstendur af fyrirlestrum og samræðum við kennara, handritaverkefnum af ýmsu tagi og kvikmyndagerð. Framleiðslan er ýmist með eða án kennara. Mikil áhersla er lögð á fjölbreytni í handritagerð þar sem skrifað er fyrir allar tegundir miðla. Námið er að stærstum hluta verklegt en fræðilegi hlutinn er að meðaltali 20% í hverjum áfanga. Áfangar eru ýmist kenndir reglubundið yfir önnina eða í samfelldum námslotum. Kennarar og leiðbeinendur eru að stærstum hluta starfandi fagfólk að meðaltali 12 á hverri önn. Nemandi staðfestir hæfni sína við lok náms með stóru útskriftarverki (kvikmynd) sem metið er af utanaðkomandi dómnefnd.
Námsmat Námsmat tekur mið af þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í áfangalýsingu. Í kennsluáætlun hvers áfanga er kynnt hvernig staðið verður að mati á vinnu nemenda. Niðurstöður námsmats eru samsettar úr einkunnargjöf og skriflegum umsögnum um verkefni og vinnu nemandans. Einkunnir eru gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Mæting, virkni og ástundun er metin inn einkunn. Áhersla er lögð á að sem flestir áfangar skili metanlegum afurðum helst listsköpun af einhverju tagi. Umgjörð og viðmið námsmats er útfært í námskrá.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Til að ljúka áfanga þarf nemandi að fá einkunnina 5. Nánar er kveðið á um námsframvindu og ástundun í skólanámskrá.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • vinna að stórum handritsverkefnum, eins og handriti að bíómynd í fullri lengd,
 • starfa sem skapandi handritshöfundur í fjölbreyttum tegundum verkefna,
 • vinna sem leikstjóri með persónulegan stíl, sem á grundvelli þekkingar og leikni nær því besta út úr leikurum og öðru samstarfsfólki,
 • vinna sem skapandi kvikmyndagerðarmaður og stjórnandi í ólíkum kvikmyndaverkum,
 • tileinka sér starf framleiðanda í eigin kvikmyndagerð,
 • skipuleggja störf sín í handritaskrifum,
 • miðla flóknum frásögnum með myndrænum hætti
 • gera sér grein fyrir ábyrgð listamannsins gagnvart samfélagi og umhverfi,
 • stunda framhaldsnám í kvikmyndagerð.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

120  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Handrit og leikstjórn
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Læsi á tölur og talnaupplýsingar er þjálfað inn á afmörkuðum sviðum innan kvikmyndagerðar og myndmáls; Við útreikninga og kostnaðaráætlunargerð vegna framleiðslu, við útreikninga vegna kvikmyndatöku og linsufræða, við meðhöndlun mynd- og hljóðefnis inni í tölvuforritum.
 • Aðalnámsefni brautarinnar sem tekur yfir 60% áfanga er myndmálið sem tjáningarform. Nemendur læra að lesa og skilja myndmál. Þeir læra að kryfja myndmál og setja það í fræðilegt samhengi. Þeir læra að miðla frásögnum og tilfinningum með myndmáli.
Námshæfni:
 • Í náminu er markvisst unnið að því að efla sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og þeim kennt að bera persónulega ábyrgð á verkferlum og framleiðslu. Allir nemendur framleiða að lágmarki tvær kvikmyndir sem þeir bera lykilábyrgð allt frá hugmynd til frumsýningar.
 • Í gegnum allt námið þurfa nemendur stöðugt að þjálfa sig í að virkja flæði hugmynda, meðhöndla hugmyndir með handverki eða tjáningu og setja hugmyndir í fræðilegt samhengi. Í lok hvers áfanga fær nemandi leiðbeinandi umsögn og endurgjöf. Í framvindu námsins setur nemandinn upp eigin viðmið og öðlast þekkingu og reynslu til að leggja faglegt mat á eigin verk og annarra.
 • Í náminu er markvisst unnið að því að efla samvinnuhæfileika nemenda, bæði í óskilgreindum kerfum þar sem nemandi þarf sjáfur að marka sér stöðu innan hóps eða í samskiptum, en fyrst og fremst innan skipulagðra kerfa kvikmyndagerðar þar sem öguð samvinna er nauðsynleg til árangurs.
 • Áhersla er lögð á að nemendur fái aðgengi að fjölbreyttum hópi kennara og leiðbeinenda. Í listnámi er persónulegt samband nemanda og kennara óvenju mikilvægt. Bæði nemendur og kennarar eru stöðugt að leita að samhljómi þar sem námshæfni og kennsluhæfni mynda bestu mögulegu samvirkni („synergi“). Með fjölda og úrvali kennara aukast líkur á að þetta takist.
 • Nám við deildir KVÍ er góður undirbúningur undir sérhæft framhaldsnám í kvikmyndagerð á háskólastigi.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Markmiðið er, eftir því sem sem þekking og reynsla eykst, að skapandi nálgun við úrlausnir verkefna verði ómeðvituð og sjálfsögð. Þá er hægt að setja fókusinn á handverkið og túlkunina sem endurspeglun hinnar skapandi hugsunar.
 • Í öllum námsgreinum innan kvikmyndagerðar er skapandi hugsun í öndvegi, bæði í verklegum og bóklegum fögum.
 • Í skólastefnu segir: Reynt er að láta nemandann fyrst nálgast kennsluefnið á skapandi hátt, síðan er handverkið kennt og að lokum fræðin. Kennslufræðilega nálgunin er alltaf í þessari röð, sama hver námsgreinin er: Sköpun, handverk, fræði. Geta nemandans til að hugsa og framkvæma á skapandi hátt er það sem mun ráða endanlegri hæfni hans. Þess vegna er lykilatriði að hefja vegferðina með því að nemandinn uppgötvi og þjálfi strax sköpunarhæfileika sína.
Jafnrétti:
 • Í kvikmyndasögu, leiklistarsögu og listasögu er þess gætt að nemendur kynnist verkum listamanna af báðum kynjum og ólíkum kynþáttum. Nemendur skoða list frá öllum heimshlutum.
 • Í jafnréttisstefnu segir: Kvikmyndaskólinn leggur á það áherslu í sinni starfsemi að jafna hlut karla og kvenna í iðnaðinum. Til þess að nálgast þetta markmið þá er það markmið allra deilda að jafnt kynjahlutverk sé, bæði meðal nemenda og kennara. Kennurum/leiðbeinendum er gert að beina sérstakri hvatningu til kvenkynsnema, auk þess að gera kvikmyndagerð kvenna hátt undir höfði.
 • Áhersla er lögð á að jafnrétti endurspeglist í öllum starfsháttum skólans, samskiptum og skólabrag.
 • Í miðlum skólans er fjallað með kerfisbundu jafnræði um kvikmyndagerð frá ólíkum menningarsvæðum.
 • Í siðareglum skólans sem birtar eru í námskrá skólans segir: Kennarar/leiðbeinendur gæti þess að mismuna ekki nemendum og nemendur ekki kennurum, til dæmis vegna kyns, kynþáttar, þjóðernis, trúarbragða, kynhneigðar, aldurs, fötlunar eða skoðana.
Menntun til sjálfbærni:
 • Veröldin í öllum sínum margbreytileika og víddum er hráefni kvikmyndagerðarmannsins. Skólinn leggur engar kvaðir eða skyldur á nemandann varðandi val á viðfangsefnum eða skoðanir sem hann setur fram. Hann nýtur frelsis. Honum er hins vegar gerð rækilega grein fyrir því að kvikmyndin er mjög áhrifamikill miðill sem hægt er að nota til að kalla fram breytingar á umhverfi sínu.
 • Áhersla er lögð á orkusparnað og rafrænar leiðir í kennslu sem og við framleiðslu kvikmyndaverka. Einnig leggur skólinn áherslu á flokkun sorps og endurvinnslu.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Kvikmyndin er alþjóðlegur miðill. Erlendur málheimur er órjúfanlegur hluti af námi í kvikmyndagerð á Íslandi.
 • Nær allar kennslubækur skólans eru á ensku og nemendur læra og þjálfast í sérhæfðri enskri málnotkun kvikmyndagerðar.
 • Skólinn er í margvíslegu erlendu samstarfi auk sem erlendir nemendur stunda þar nám sem kallar á fjölbreytt samskipti sem styrkir tungumálakunnáttu, eykur skilning og víðsýni nemenda.
 • Nemendur læra kvikmyndasögu á öllum önnum og horfa með skipulegum hætti á fjölda erlendra kvikmynda á ýmsum tungumálum. Þar upplifa þeir fjölbreytta tjáningu erlendra tungumála.
Heilbrigði:
 • Nemendur hafa aðgang að eldhúsi og matsal í skólanum. Þar geta þeir geymt nesti sitt í kæliskáp og þar eru tæki til að hita upp mat, rista brauð og annað.
 • Nemendur bera ábyrgð á þrifum á mataraðstöðu sinni og er fylgst með því að þar sé gætt fyllsta hreinlætis og að umgengni sé til fyrirmyndar.
 • Kvikmyndaskólinn leggur áherslu á heilbrigða lífshætti í starfsemi sinni. Gengið er út frá því að nemendur beri ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Íslenskum nemendum er gerð grein fyrir að íslenskan er þeirra verðmæti sem skapar þeim sérstöðu í kvikmyndagerð í íslensku og alþjóðlegu samhengi. Hvert tungumál hefur sín einkenni og blæbrigði í tjáningu, tilfinningum og samskiptum. Þekking á íslenskri tungu eru þau gæði sem íslenskir nemendur hafa aðgang að í sinni sköpun sem kvikmyndagerðarmenn.
 • Íslenska er tungumálið sem notað er við kennslu og í kvikmyndagerð brautarinnar (nema í undantekningatilvikum).
Lýðræði og mannréttindi:
 • Í siðareglum eru lagðar þær línur sem skólinn vill að nemendur tileinki sér í skólastarfinu og almennt að námi loknu: Gagnkvæm virðing, kurteisi og heiðarleiki skulu höfð að leiðarljósi í öllum samskiptum innan skólastarfsins, bæði meðal nemenda, starfsfólks og milli allra hópa.
 • Allt nám við brautina miðar að því að gera nemendur að næmum og vakandi listamönnum í samfélaginu.
 • Kennarar/leiðbeinendur virði réttindi nemenda sinna og hafi hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Kennarar/leiðbeinendur gæti þess að mismuna ekki nemendum og nemendur ekki kennurum, til dæmis vegna kyns, kynþáttar, þjóðernis, trúarbragða, kynhneigðar, aldurs, fötlunar eða skoðana.